Missing ImageMissing Image
Pro přijetí nebo odstranění některých zpráv z informačního displeje stiskněte tlačítko SET/RESET. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Kontrolka zpráv
Missing Image  Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Symboly zpráv
Missing Image  Nechte systém zkontrolovat v nejbližším servisu.Missing Image  Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.
Missing Image  Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.
Prohlížení současných zpráv
Typ 2 a 3
  1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
  1. Označte Messages (Zprávy) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
  1. Pro zobrazení aktuálních zpráv použijte otočný ovladač.
  1. Chcete-li přijmout zprávu a opustit nabídku, stiskněte tlačítko OK/RESET.
Skládací střecha

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Stop vehicle - Roof operation (Zastavte vozidlo - práce se střechou)  Červená  Pro spuštění zastavte vozidlo. Otevírání nebo zavírání střechy bylo spuštěno v době, kdy bylo vozidlo v klidu, a došlo k uvedení vozidla do pohybu. 
Close luggage comp. separator (Zavřete přepážku zavazadlového prostoru)  Žlutá  Roztáhněte přepážku zavazadlového prostoru nebo zavřete víko zavazadlového prostoru. 
Roof needs engine running (Při práci se střechou musí běžet motor)  Žlutá  Před spuštěním nastartujte motor. 
Roof malfunct. service reqd. (Závada střechy, vyhledejte servis)  Žlutá  Trvalá závada Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Complete roof operation (Dokončete práci se střechou)  Žlutá  Proces otevření nebo zavření není dokončen. Stahovací střecha není zajištěna. Stiskněte spínač stahovací střechy, dokud nebude proces dokončen. 
Roof operating (Práce se střechou)  Průběžná informace 

Otevřené dveře

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Driver door open (Otevřené dveře řidiče)  Červená  Zámky 
Driver side rear door open (Otevřené zadní dveře na straně řidiče)  Červená  Zámky 
Passenger door open (Otevřené dveře spolujezdce)  Červená  Zámky 
Passenger side rear door open (Otevřené zadní dveře na straně spolujezdce)  Červená  Zámky 
Luggage comp. open (Otevřené dveře zavazadlového prostoru)  Červená  Zámky 
Bonnet open (Otevřená kapota)  Červená  Zámky 
Door ajar close door (Pootevřené dveře, zavřete dveře)  Žlutá  Zámky Před nastartováním vozidla uzavřete všechny dveře. 

Systém bezklíčového ovládání

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Immobiliser malfunction (Špatná funkce imobilizéru)  Červená  Systém bezklíčového ovládání 
Steering malfunction (Závada řízení)  Červená  Vozidlo budete schopni nastartovat znovu JEN maximálně pětkrát nebo na dobu pouze 56 hodin. Po uplynutí této doby nebude již možné vozidlo nastartovat. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Key not detected (Nebyl rozpoznán klíč)  Žlutá  Systém bezklíčového ovládání   Viz   Bezklíčový systém.   
Key outside car (Klíč mimo vozidlo)  Žlutá  Systém bezklíčového ovládání   Viz   Bezklíčový systém.   
Remote key battery low (Slabá baterie v dálkovém ovladači)  Žlutá  Vyměňte baterii. Viz  Changing the remote control battery.   
Steering malfunction (Závada řízení)  Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
To start press brake (Pro nastartování stlačte pedál brzdy)  Systém bezklíčového ovládání 
To start press clutch (Pro nastartování stlačte pedál spojky)  Systém bezklíčového ovládání 

Osvětlení

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Brake light fault (Závada brzdových světel)  Červená  Spínač brzdových světel. S vozidlem je možno jet jako obvykle. Pouze nelze zapnout tempomat. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Adaptive front light failure (Závada adaptivních světlometů)  Žlutá  Systém adaptivních světlometů (AFS) 

Údržba

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
High engine temperature (Vysoká teplota motoru)  Červená  Chladicí soustava 
Low brake fluid level (Malé množství brzdové kapaliny)  Červená  Nízká hladina brzdové kapaliny. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Viz  Brake and clutch fluid check.   
Engine malfunction (Funkční porucha motoru)  Červená  Motor. Zastavte vozidlo, jakmile to bude možno bezpečně provést, a ihned vypněte motor. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Acceleration reduced (Snížená akcelerace)  Červená  Elektronické řízení akcelerace (EAC). S vozidlem je možno bezpečně jet, ale akcelerace bude podstatně snížená. Maximální rychlost vozidla zůstane zachována. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Low washer fluid level (Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů)  Žlutá  K dispozici pouze u vozidel s ostřikovači světlometů. Nízká hladina kapaliny ostřikovače. Zkontrolujte hladinu kapaliny do ostřikovačů. Viz  Washer fluid check.   
Service oil (Výměna oleje)  Oznámení o servisu 

Posilovač řízení

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Power steering malfunction (Funkční porucha posilovače řízení)  Červená  Posilovač řízení. Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 

Převodovka

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Transm. overt. (Přehřátí převodovky) Press brake (Stlačte pedál brzdy)  Červená  V určitých jízdních podmínkách je možné, že se spojky v převodovce mohou přehřát. V této situaci je nezbytné stlačit brzdový pedál a zastavit vozidlo, aby nedošlo k poškození převodovky. Zvolte N (NEUTRAL) nebo P (PARK) a zatáhněte ruční brzdu, dokud převodovka nevychladne a z displeje nezmizí zpráva. 
Trans. too hot Press brake (Přehřátí převodovky, stlačte brzdový pedál)  Červená  Převodovka je příliš horká. V těchto extrémních podmínkách převodovka přestane řadit, aby nedošlo k jejímu poškození. Dokud převodovka nevychladne, nebude možné se rozjet. 
Transmission malfunction (Závada převodovky)  Žlutá  Automatická převodovka Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Engagement in progress (Probíhá řazení)  Press brake pedal (Stlačte pedál brzdy)  Při nízkých venkovních teplotách může převodovce Durashift CVT po nastartování motoru trvat několik sekund, než se zařadí R (REVERSE) (zpátečka) nebo D (DRIVE) (jízda). Držte pedál brzdy stlačený, dokud zpráva nezmizí z displeje. 
Move shifter to P (Přesuňte volič do polohy P)  Automatická převodovka 

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Check tyre pressures (Zkontrolujte tlak v pneumatikách)  Žlutá  Tlak v jedné nebo více pneumatikách poklesl. Při nejbližší příležitosti proveďte kontrolu. 
Tyre Press. (Tlak v pneumatice) Sys malfunction (Závada systému)  Žlutá  Trvalá závada. Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 

Systém stability jízdy (ESP)

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
ESP malfunction (Funkční porucha ESP)  Žlutá  Systém stability jízdy (ESP). Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 

Startování a vypínání motoru

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Auto StartStop Switch ign off (Auto StartStop – vypněte zapalování)  Červená  Vypněte zapalování, abyste předešli vybíjení baterie. 
Auto StartStop malfunction (Auto StartStop – funkční porucha)  Žlutá  Systém má poruchu. V případě poruchy se systém vypne. Viz  Using start-stop.  Pokud porucha přetrvává při všech cyklech zapalování, nechejte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Auto StartStop Press clutch (Auto StartStop – sešlápněte spojku)  Sešlápnutím pedálu spojky znovu nastartujte motor. Systém vozidla vyžaduje, aby byl motor spuštěný. Viz  Using start-stop.   
Auto StartStop Select neutral (Auto StartStop – zařaďte neutrál)  Přesuňte volicí páku do polohy neutrálu, aby bylo možné motor znovu nastartovat. Viz  Using start-stop.   
Auto StartStop Engine stopped (Auto StartStop – motor zastaven)    Motor se automaticky vypnul. Viz  Using start-stop.