POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary jsou za určitých okolností extrémně nebezpečné. Nevdechujte palivové výpary.
  POZOR:  Před vyjmutím trysky plnicí pistole počkejte alespoň 10 sekund, než veškerý zbytek paliva vyteče do palivové nádrže.
  POZOR:  Jakmile tryska plnicí pistole poprvé automaticky přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Pokud tento pokyn nedodržíte, může se naplnit expanzní prostor, což může vést k přetečení paliva.
  POZOR:  Při tankování mějte plnicí pistoli neustále zcela zasunutou.
  POZOR:  Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.

Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor. Může tím dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte uzávěr palivové nádrže pouze krátce a ze vzdálenosti větší než 200 mm.
Missing Image
Poznámka:  Vozidla s bezvíčkovou palivovou soustavou nejsou vybavena uzávěrem hrdla palivové nádrže.
Poznámka:  Aby bylo možné uzávěr palivové nádrže otevřít nebo uzavřít, musíte u vozidla odemknout a otevřít levé přední dveře.
  1. Otevřete zcela kryt uzávěru palivové nádrže tak, aby se zajistil, a sejměte uzávěr hrdla palivové nádrže.
Missing Image
Poznámka:  Po vložení trysky plnicí pistole o správné velikosti do bezvíčkové palivové soustavy se otevře pružinou držená záklopka. Toto opatření pomáhá zabránit natankování nesprávného paliva.
  1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A). Udržujte ji v otvoru hrdla pro plnění paliva.
Missing Image
  1. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B.Při držení trysky plnicí pistole v poloze A by mohlo dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí trysky plnicí pistole ještě před úplným naplněním nádrže.
Missing Image
  1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Missing Image
  1. Palivovou pistoli mírně nadzvedněte a zvolna vyjměte.
  1. Nasaďte uzávěr hrdla palivové nádrže a zavřete kryt uzávěru palivové nádrže.
Poznámka:  Vozidla s bezvíčkovou palivovou soustavou nejsou vybavena uzávěrem hrdla palivové nádrže.