POZOR:  Nepoužívejte jinou než doporučenou brzdovou kapalinu, protože by mohlo dojít ke snížení účinku brzd. Použití nesprávné kapaliny může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Brzdovou kapalinu doplňujte pouze z nádoby, která byla skladována řádně uzavřená. V případě vniknutí nečistot, vody, ropných produktů nebo jiných látek může dojít k poškození nebo selhání brzdového systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

Missing Image
Poznámka:  Ujistěte se, zda je hladina mezi značkami MIN a MAX.
Chcete-li předejít znečištění kapaliny, víčko nádržky musí zůstat na místě a dotažené (pokud kapalinu zrovna nedoplňujete).
Systémy spojky a brzd využívají společnou nádržku kapaliny.
Používejte pouze kapalinu splňující specifikace Ford. Viz  Capacities and Specifications.  .