POZOR   POZOR:  Nepoužívejte těsnicí prostředek na pneumatiky, protože by mohlo dojít k poškození systému monitorování tlaku v pneumatikách. Pokud je nutné použít těsnicí prostředek, je třeba nechat snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách a dřík ventilu vyměnit v autorizovaném servisu Ford.
POZOR   POZOR:  Pokud poškodíte snímač tlaku v pneumatice, přestane systém fungovat. Viz  Tire Pressure Monitoring System - Vehicles With: Tire Pressure Monitoring System . 

Poznámka:   V případě nasazení náhradního kola se rozsvítí kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách. Vozidlo osaďte koly, která budou vybavena snímači tlaku v pneumatikách. Tím dojde k obnovení funkce monitorovacího systému.
Pokud za jízdy dostanete defekt, nesešlapujte brzdový pedál příliš prudce. Namísto toho zpomalujte pozvolna. Volant držte pevně a zaparkujte na bezpečném místě u krajnice.
Defekt nechte opravit v autorizovaném servisu, aby nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách. Viz  Tire Pressure Monitoring System .  Co nejdříve nahraďte dojezdové náhradní kolo plnohodnotným kolem. Při opravě nebo výměně pneumatiky s defektem nechte v autorizovaném servisu zkontrolovat, zda nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.
Matice kol
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistné matice můžete dostat od autorizovaného prodejce při předložení referenčního čísla certifikátu.
Vozidla s rezervním kolem
Rezervní kolo je uloženo pod zadní částí vozidla a uvolňuje se pomocí navijákového systému.
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem.
Pokud se rezervní kolo od používaných kol liší, je opatřeno žlutým štítkem, na kterém je uvedeno odpovídající rychlostní omezení.
Před výměnou kol si přečtěte následující informace.
POZOR   POZOR:  Jeďte s rezervním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
POZOR   POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
POZOR   POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
POZOR   POZOR:  Neprojíždějte automatickými mycími linkami.
POZOR   POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.
POZOR   POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.   Viz   Technická data
POZOR   POZOR:  Světlá výška vozidla může být snížena. Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.

Poznámka:   Vozidlo může vykazovat nezvyklé jízdní vlastnosti.
Missing Image
Otevřete zadní dveře. Demontujte průchodku a do nástavce plně zasuňte plochý konec klíče na matice kola nebo krátké rameno držáku zvedáku vozidla. Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud kolo nedosedne na zem a nedojde k uvolnění lanka.
Missing ImageMissing Image
 1. Otočte lanko o 90 stupňů.
 2. Protáhněte lanko otvorem a uvolněte držák rezervního kola z navijáku.
Missing Image
Odšroubujte upevňovací matici a uvolněte držák rezervního kola.
Zvedák na vozidlo
POZOR   POZOR:  Zvedák dodaný s vozidlem smí být použit pouze za účelem výměny kola v nouzových situacích.
POZOR   POZOR:  Zvedák před použitím očistěte. Zvedák nesmí být poškozený ani ohnutý a jeho závity musí být promazány a beze stop po cizím materiálu.
POZOR   POZOR:  Nikdy nic nevkládejte mezi zvedák a zem nebo mezi zvedák a vozidlo.

Poznámka:   Vozidla vybavená sadou na opravu pneumatiky nejsou vybavena zvedákem na vozidlo a klíčem na kola.   Viz   Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik
Zvedák, klíč na kola a rukojeť zvedáku jsou umístěny v ukládacím prostoru v pravé přední stupačce.
Missing Image
 • Rozevřete rukojeť zvedáku.
Missing Image
 • Vložte hák rukojeti do kruhu na zvedáku. Do druhého konce rukojeti vložte klíč na kola a otáčejte ve směru hodinových ručiček.
Přední zvedací body
POZOR   POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.
POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo vybaveno zadní klimatizací, dejte při nastavování zvedáku pozor, aby se nedotýkal potrubí klimatizace ani upevňovacího pásu palivové nádrže.

Missing Image
Zadní šrouby předního pomocného rámu zapadnou do vybrání v patce zvedáku.
Zadní zvedací body
POZOR   POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Vozidla s náhonem všech předních kol
Missing Image
Natočte hlavu zvedáku do polohy pod zadní listovou pružinou přímo za zadním kolem.
Demontáž kola vozidla
POZOR   POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
POZOR   POZOR:  Postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném podkladu a natočte kola do polohy pro přímou jízdu.
POZOR   POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte volicí páku do polohy P.
POZOR   POZOR:  Požádejte cestující, aby vystoupili z vozidla.
POZOR   POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem. Tento se nachází uvnitř sloupku B nebo uvnitř náhradního kola.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud šipka na rezervním kole směřuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku přezout odborníkem do správné polohy.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno pouze zvedákem.
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi rovnou zemí a zvedacím místem ve svislé poloze.

Poznámka:   Nepokládejte kola z lehké slitiny čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.
 1. Vložte plochý konec klíče na matice kola mezi ráfek a kryt kola a opatrně kryt odstraňte.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Demontujte matice a kolo.
Montáž kola
POZOR   POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.   Viz   Technická data
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádné mazivo (mazací tuk nebo olej).

Poznámka:   Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
Poznámka:   U náhradního kola lze použít kuželové matice z litého kola.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Technická data
 1. Namontujte kryt kola.
POZOR   POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.

Poznámka:   Pokud je náhradní kolo oproti běžným kolům v jiném rozměru nebo jiné konstrukce, nechte jej při nejbližší možné příležitosti vyměnit.
Ukládání kola
POZOR   POZOR:  Nezvedejte držák náhradního kola, pokud není připevněno kolo. Při spouštění bez připevněného kola může dojít k poškození zvedacího mechanizmu.

Ověřte, zda je náhradní kolo pevně namontováno.