Omezovač otáček motoru
Pro ochranu motoru jsou otáčky motoru omezeny.
Omezovač rychlosti vozidla - pevný
Systém brání zvýšení rychlosti jízdy nad naprogramovanou hodnotu. Další informace naleznete na štítku na sluneční cloně řidiče.
Vozidla se vznětovým motorem
Maximální rychlost vozidla je možné omezit na předem zadanou hodnotu podle pravidel silničního provozu. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Vozidla se systémem start/stop
Pokud je zapnutý systém start-stop, rychlost vozidla je omezená na 110 km/h.
Poznámka:  Pokud má vozidlo nastaveno pevné rychlostní omezení nižší než 110 km/h, bude tím potlačena funkce přepínatelného omezovače rychlosti sdruženého se systémem start-stop.
Missing Image
 Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.Chcete-li toto omezení rychlosti vypnout, stiskněte tlačítko ECO.Systém se deaktivuje pouze pro aktuální cyklus zapalování.Chcete-li jej zapnout, stiskněte tlačítko znovu.
Omezovač rychlosti vozidla - nastavitelný
  POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Systém umožňuje nastavení rychlosti, kterou bude vozidlo omezeno. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.
Missing Image
AZvýšení nastavené rychlosti
BZapnutí a vypnutí omezovače rychlosti
CSnížení nastavené rychlosti
DZrušení a obnovení omezovače rychlosti
Zapínání a vypínání systému
Stiskněte spínač B. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti.
Nastavení omezovače rychlosti
Stiskem spínače A nebo spínače C s omezovačem v pohotovostním režimu nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla.
Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí spínačů A a C. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží se do paměti jako nastavená rychlost.
Vytažením přepínače D omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Informační displej potvrdí vypnutí zobrazením přeškrtnuté nastavené rychlosti.
Dalším vytažením přepínače D dojde k obnovení omezovače. Informační displej potvrdí zapnutí opětovným zobrazením nastavené rychlosti.
Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení
Nastavené rychlostní omezení můžete dočasně překročit prudkým sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, když rychlost vozidla poklesne pod nastavený rychlostní limit nebo když stisknete tlačítko RES.
Výstrahy systému
V případě úmyslného překročení nastavené rychlosti se na informačním displeji rozsvítí varovná kontrolka.
V případě neúmyslného překročení nastavené rychlosti (například při jízdě z kopce) se na informačním displeji rozsvítí kontrolka a zazní zvukové upozornění.