POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.

Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO2 tím, že automaticky vypíná a znovu spouští motor, je-li vozidlo zastaveno, například před křižovatkou řízenou světelnými signály.
Poznámka:  Pokud se motor vypne, kontrolka systému Auto-Start-Stop se rozsvítí zeleně.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory.  Když kontrolka automatického systému start-stop bliká žlutou barvou, zařaďte neutrál nebo sešlápněte pedál. Viz  Information Messages.  Pokud svítí šedá kontrolka, není systém k dispozici.
Použití systému auto-start-stop u vozidel s manuální převodovkou
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné nastartování motoru
Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, zcela sešlápněte pedál spojky.
Poznámka:  Maximálního využití výhod systému dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení delším než tři sekundy přesunete řadicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál.
Poznámka:  Systém auto-start-stop rovněž poskytuje funkci opětovného spuštění zastaveného motoru. Chcete-li znovu spustit zastavený motor, zcela sešlápněte pedál spojky.
Použití systému auto-start-stop u vozidel s automatickou převodovkou
  POZOR:  Než opustíte vozidlo, zcela zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku do parkovací polohy (P).

Zastavení motoru
 1. Uvolněte plynový pedál.
 1. Zastavte vozidlo se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D).
 1. Brzdový pedál držte stále sešlápnutý.
Poznámka:  Motor se rovněž vypne, když je řadicí páka v parkovací poloze (P), a to bez ohledu na polohu brzdového pedálu.
Opětovné nastartování motoru
Uvolněte brzdový pedál nebo sešlápněte pedál akcelerátoru.
Omezení použití
U vozidel s manuální i automatickou převodovkou se motor nemusí za určitých podmínek zastavovat, například:
 • Provozní teplota motoru je nízká.
 • Akumulátor je vybitý.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Došlo k otevření dveří řidiče během jízdy.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Probíhá regenerace filtru vznětových částic.
Pouze automatická převodovka
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.
 • Úhel natočení volantu je větší než 90 stupňů.
 • Převodovka je v režimu manuálního řazení (M).
U vozidel s manuální i automatickou převodovkou se motor nemusí za určitých podmínek znovu rozbíhat, například:
 • Akumulátor je vybitý.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
Pouze automatická převodovka
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý, když je řadicí páka v poloze pro jízdu vpřed (D).
 • Dveře řidiče se otevřou, když je řadicí páka v poloze pro jízdu vpřed (D).
 • Byl zvolen režim manuálního řazení (M).
Zapínání a vypínání systému
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Missing Image
Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu. Systém se vypne pouze u aktuálního cyklu zapalování.
Poznámka:  Pokud systém rozpozná závadu, vypne se. Pokud zůstává zapnutý po dokončení cyklu zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Servis
Poznámka:  Systém nemusí fungovat, pokud vyměníte akumulátor vozidla za jiný s odlišnými parametry.
Poznámka:  Systém nemusí fungovat, necháte-li při vypnutém zapalování připojena další elektrická zatížení, jelikož se tím vybíjí akumulátor.