Jednou z hlavních funkcí systému SYNC je uskutečňování hovorů pomocí zařízení hands-free. Systém podporuje mnoho různých funkcí, nicméně značná část závisí také na vlastnostech použitého mobilního telefonu.
Většina mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth však podporuje přinejmenším tyto funkce:
 • Přijetí příchozího hovoru
 • Ukončení hovoru
 • Přepnutí do soukromého režimu
 • Vytočení čísla
 • Opakované vytočení čísla
 • Oznámení čekajícího hovoru
 • Identifikace volajícího
Ostatní funkce, jako například psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu. Kompatibilitu vašeho mobilního telefonu můžete ověřit podle informací v příručce k telefonu nebo na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
První párování mobilního telefonu
Poznámka:   Musíte zapnout zapalování a rádio.
Poznámka:   Nabídkou procházejte pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nacházejících se na audio systému.
Po spárování mobilního telefonu se systémem je možné přijímat příchozí hovory a uskutečňovat odchozí hovory pomocí zařízení hands-free.
 1. Před vyhledáváním se ujistěte, že je v mobilním telefonu aktivována funkce Bluetooth. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE. Když displej audiojednotky signalizuje, že nejsou spárovány žádné telefony, stiskněte tlačítko pro přidání.
 1. Když se na displeji audiojednotky objeví hlášení vyzývající k párování, vyhledejte v telefonu systém SYNC a zahajte proces párování.
 1. Až se na displeji telefonu zobrazí výzva, zadejte šestimístný kód PIN zobrazený systémem na displeji audiojednotky. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
V závislosti na vlastnostech telefonu a na konkrétním trhu vás může systém vyzvat k nastavení aktuálního mobilního telefonu jako hlavního telefonu (po zapnutí zapalování se systém pokusí připojit nejprve k hlavnímu telefonu), ke stažení telefonního seznamu atd.
Párování dalších telefonů
Poznámka:   Musíte zapnout zapalování a rádio.
Poznámka:   Nabídkou procházejte pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nacházejících se na audio systému.
 1. Před vyhledáváním se ujistěte, že je v mobilním telefonu aktivována funkce Bluetooth. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Zvolte nastavení zařízení Bluetooth.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Stiskněte tlačítko pro přidání. Spustí se proces párování.
 1. Když se na displeji audiojednotky objeví hlášení vyzývající k párování, vyhledejte v zařízení systém SYNC a zahajte proces párování.
 1. Až se na displeji telefonu zobrazí výzva, zadejte šestimístný kód PIN zobrazený systémem na displeji audiojednotky. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
Systém vás může vyzvat k nastavení aktuálního mobilního telefonu jako hlavního telefonu, stažení telefonního seznamu atd.
Hlasové příkazy telefonu

Call <název>   Před těmito příkazy není nutné vyslovit příkaz „phone“.  
Call <název> at home   Před těmito příkazy není nutné vyslovit příkaz „phone“.  
Call <název> at work   Před těmito příkazy není nutné vyslovit příkaz „phone“.  
Call <název> in office   Před těmito příkazy není nutné vyslovit příkaz „phone“.  
Call <název> on cell   Před těmito příkazy není nutné vyslovit příkaz „phone“.  
Call <název> on other   Před těmito příkazy není nutné vyslovit příkaz „phone“.  
Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Před těmito příkazy není nutné vyslovit příkaz „phone“. Viz tabulka Dial.  
Nabídka   Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace. Viz tabulka Menu.  
Phonebook <název>   Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Phonebook <název> at home   Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Phonebook <název> in office   Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Phonebook <název> at work   Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Phonebook <název> on cell   Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  
Phonebook <název> on other   Tyto příkazy nejsou dostupné do doby, než systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth stáhne z telefonu všechny informace.  

Příkazy telefonního seznamu
Poté co systém vyzvete k přístupu k záznamu telefonního seznamu (jméno, číslo atd.), zobrazí se požadované informace na displeji audiojednotky.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:  
Call   Zahájení volání kontaktu.  
112 (jedna-jedna-dvě), 700 (sedm set) atp.  
Číslo/počet   0 (nula) až 9 (devět)  
Vymaže všechny zadané číslice  
Delete   Vymaže jednu číslici  

Poznámka:   Pokud chcete ukončit vytáčení, stiskněte a podržte tlačítko telefonu nebo jakékoli jiné tlačítko audiojednotky.
Příkazy nabídky


Slova uvedená v závorkách není nutné vyslovit. Systém příkaz pochopí i bez nich.
Uskutečnění hovoru

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte jeden z příkazů:  
Call <název>  
A vyslovte číslo. Poté, co systém číslo potvrdí, vyslovte:  


Chcete-li vymazat poslední zadanou číslici, vyslovte:  
Delete   Nebo stiskněte tlačítko se šipkou doleva na audio jednotce.  


Chcete-li vymazat všechny zadané číslice, vyslovte:  
Nebo stiskněte a podržte tlačítko se šipkou doleva na audio jednotce.  

Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko ukončení hovoru na volantu nebo zvolte možnost ukončení hovoru na displeji audiojednotky a potvrďte tlačítkem OK.
Příjem hovoru
Příchozí hovor můžete:
 • Hovor přijmete stisknutím tlačítka přijetí hovoru na volantu nebo volbou možnosti přijetí hovoru na displeji audiojednotky. Stiskněte tlačítko OK.
 • Hovor odmítnete stisknutím tlačítka odmítnutí hovoru na volantu nebo volbou možnosti odmítnutí hovoru na displeji audiojednotky. Stiskněte tlačítko OK.
 • Ignorovat neprovedením žádné činnosti.
Možnosti během probíhajícího hovoru
Během hovoru jsou zpřístupněny další funkce nabídky, jako je například podržení hovoru.

Pokud chcete zpřístupnit tyto možnosti, vyberte některou z možností ve spodní části displeje audiojednotky nebo stiskněte možnost zobrazení dalších.  
Vypne mikrofon ve vozidle. Pokud chcete mikrofon zapnout, stiskněte dané tlačítko znovu.  
Přepnutí hovoru ze zařízení hands-free do sluchátka mobilního telefonu (soukromá konverzace).   Po výběru této funkce displej audiojednotky signalizuje, že je hovor soukromý.  
Podržení aktivního hovoru.   Po výběru této funkce displej audiojednotky signalizuje, že je hovor podržený.  
Zadejte čísla pomocí numerické klávesnice audio systému, například čísla hesel.  
Sloučení dvou samostatných hovorů. Systém podporuje konferenční hovor nanejvýš tří účastníků.   1. Stiskněte možnost zobrazení dalších.   2. Pomocí systému nebo hlasových příkazů vyberte požadovaný kontakt a zahajte druhý hovor. Jakmile bude druhý hovor spojen, stiskněte možnost zobrazení dalších.   3. Přejděte na možnost sloučení hovorů a stiskněte tlačítko OK.  
Přístup k záznamům telefonního seznamu.   1. Stiskněte možnost zobrazení dalších.   2. Přejděte na možnost telefonního seznamu a stiskněte tlačítko OK.   3. V telefonním seznamu vyhledejte požadovaný kontakt.   4. Až se kontakt zobrazí na displeji audiojednotky, stiskněte tlačítko OK.   5. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.  
Přístup k historii hovorů.   1. Stiskněte možnost zobrazení dalších.   2. Přejděte na možnost historie hovorů a stiskněte tlačítko OK.   3. Vyberte požadovanou možnost historie hovorů (příchozí, odchozí nebo zmeškané).   4. Až se kontakt zobrazí na displeji audiojednotky, stiskněte tlačítko OK.   5. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.  

Přístup k funkcím prostřednictvím nabídky telefonu
Můžete zobrazit historii hovorů, telefonní seznam, odeslané textové zprávy a také nastavení mobilního telefonu a systému. Dále můžete zobrazit pokročilé funkce, jako je například nouzový asistent.
 1. Stisknutím tlačítka PHONE vstupte do nabídky telefonu.
 1. Vyberte jednu z nabízených možností.

Možnost   Význam  
Vytočte číslo pomocí numerické klávesnice audio systému.  
Opětovné vytočení naposledy volaného čísla (je-li k dispozici). Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.  
Umožňuje přechod ke staženému telefonnímu seznamu.   1. Stisknutím tlačítka OK vstupte do telefonního seznamu. Pomocí tlačítek v dolní časti displeje můžete rychle přejít k některé abecední skupině. K rychlému výběru ze seznamu lze také použít písmena na klávesnici.   2. V telefonním seznamu vyhledejte požadovaný kontakt.   3. Až se kontakt zobrazí na displeji audiojednotky, stiskněte tlačítko OK.   4. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.  
Umožňuje zobrazit předešlé odchozí, přijaté a zmeškané hovory.   1. Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.   2. Vyberte některou z následujících možností: příchozí hovory, odchozí hovory nebo zmeškané hovory. Stisknutím tlačítka OK svůj výběr aktivujte.   3. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.   Systém se automaticky pokusí o opětovné stažení telefonního seznamu a historie hovorů po každém připojení telefonu k sytému (pokud je zapnuta funkce automatického stahování a váš telefon tuto funkci podporuje).   Tato funkce závisí na modelu telefonu.  
Vyberte jeden z deseti záznamů rychlé volby. Pokud chcete u některého kontaktu nastavit rychlou volbu, přejděte do telefonního seznamu a na numerické klávesnici audio systému stiskněte a podržte některou z číslic.  
Umožňuje odesílání, stahování a mazání textových zpráv.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.  
Umožňuje zobrazení položek nabídky dostupných zařízení Bluetooth (přidat, připojit, nastavit jako hlavní, vypnout nebo zapnout, vymazat).  
Umožňuje zobrazení různých nastavení a funkcí mobilního telefonu.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.  
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci nouzového asistenta systému SYNC.  

Textové zprávy
Systém podporuje příjem, odesílání, stahování a mazání textových zpráv. Systém rovněž disponuje funkcí čtení textové zprávy, takže si zprávu můžete poslechnout a stále přitom sledovat vozovku.
Poznámka:   Tato funkce závisí na modelu telefonu.
Přijímání textových zpráv
Přijetí nové zprávy je indikováno zobrazením na displeji audiojednotky a také zvukovým znamením.
Můžete provést tyto činnosti:
 • Chcete-li, aby vám systém zprávu přečetl, stiskněte tlačítko poslechu.
 • Stisknutím tlačítka zobrazení přijatou zprávu otevřete. Stisknete-li tlačítko ignorování nebo neprovedete žádnou činnost, zpráva se uloží do složky přijatých zpráv. Pokud tlačítko stisknete, budete si moci zprávu poslechnout, zobrazit jiné zprávy nebo vybrat možnost zobrazení dalších.
 • Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte „Read text message“ (Přečíst textovou zprávu).
 • Stiskněte možnost zobrazení dalších. Nabídkou můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami.

Vyberte některou z následujících možností:  
Stiskem tlačítka OK budete moci zobrazit a procházet seznam předem vytvořených zpráv.  
Stiskem tlačítka OK můžete zavolat odesílateli zprávy.  
Stiskem tlačítka OK můžete zprávu přeposlat kontaktu z telefonního seznamu nebo z historie hovorů. Případně můžete také číslo zadat.  

Poznámka:   Aby bylo možné přijímat textové zprávy, musí mobilní telefon podporovat stahování textových zpráv přes rozhraní Bluetooth.
Poznámka:   Textovou zprávu je možné odeslat pouze jednomu příjemci.
Odeslání, stažení a odstranění textové zprávy
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Zvolte možnost psaní textových zpráv a stiskněte tlačítko OK.

Vyberte některou z následujících možností:  
Umožňuje odeslání nové textové zprávy na základě jedné z 15 předem vytvořených šablon.  
Umožňuje zobrazit celé zprávy a navíc nabízí možnost hlasového přehrání zprávy systémem. Pokud chcete přejít na další textovou zprávu, zvolte možnost zobrazení dalších. Poté budete moci odpovědět či zavolat odesílateli nebo zprávu přeposlat.  
Umožňuje odstranit aktuálně uložené zprávy ze systému (nikoli z telefonu). Displej audiojednotky signalizuje, že byly všechny textové zprávy smazány.  
Umožňuje odstranit všechny zprávy nebo ručně zahájit stahování všech nepřečtených zpráv z mobilního telefonu.  

Pokud zvolíte možnost odeslání textové zprávy, zobrazí se na displeji audiojednotky seznam předem vytvořených zpráv.
Odeslání textové zprávy
 1. Volbu zobrazenou na displeji audiojednotky potvrďte stisknutím tlačítka odeslání.
 1. Kontakt vyberte stisknutím možnosti potvrzení. Systém se dotáže, zda si přejete zprávu skutečně poslat tomuto kontaktu. Volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka OK. Každá textová zpráva je doplněna o předem vytvořený podpis.
Poznámka:   Textové zprávy můžete odeslat buď výběrem kontaktu z telefonního seznamu a zvolením psaní textu na displeji audiojednotky, nebo tak, že odpovíte na přijatou zprávu uloženou ve složce přijatých zpráv.
Úprava nastavení mobilního telefonu
Tyto funkce závisí na typu telefonu. V nastavení telefonu si můžete upravit vyzvánění, způsob oznamování příchozích textových zpráv nebo záznamy telefonního seznamu a také nastavit automatické stahování dat.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Vyberte položku nastavení telefonu a stiskněte tlačítko OK.
 1. K dispozici budete mít tyto možnosti:

Možnost   Význam  
Pokud je zvolena tato možnost, systém použije daný mobilní telefon jako hlavní v případě, že je se systémem spárováno více mobilních telefonů. Tuto možnost lze změnit u všech spárovaných mobilních telefonů (nejen u aktivního) pomocí nabídky zařízení Bluetooth.  
Zahrnuje název mobilního telefonu, název poskytovatele služeb, číslo mobilního telefonu, sílu signálu a stav baterie.   Po zjištění informací stiskněte tlačítko se šipkou vlevo a vraťte se do nabídky stavu telefonu.  
Můžete zvolit vyzvánění oznamující příchozí hovor (vyzvánění uložené v systému nebo v telefonu).   1. Do nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka OK. Po přesunutí na jednotlivé položky se přehraje ukázka vyzvánění.   2. Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.   Pokud telefon podporuje přenos vyzvánění a je vybrána možnost vyzvánění telefonu, bude použito vyzvánění telefonu.  
Nastavení zvukového znamení upozorňujícího na příjem nové textové zprávy.   Stisknutím tlačítka OK zapnete nebo vypnete zvukové znamení.  
Úprava záznamů telefonního seznamu (např. přidání, odstranění nebo stažení záznamu). Stiskněte tlačítko OK a vyberte jednu z těchto položek:  
Stiskem tlačítka OK můžete přidat jeden či více kontaktů z telefonního seznamu. Přeneste požadované kontakty do telefonu. Informace o odesílání kontaktů do telefonu naleznete v příručce k zařízení.  
Stiskem tlačítka OK vymažete obsah aktuálního telefonního seznamu a historii hovorů. Po zobrazení zprávy s výzvou k vymazání obsahu volbu potvrďte. Systém přejde zpět do nabídky nastavení telefonu.  
Stiskem tlačítka OK provedete výběr a stáhnete telefonní seznam do systému.  
Zaškrtnutím označte, zda chcete automaticky stahovat telefonní seznam při každém připojení telefonu k systému. Doba, za jakou bude seznam stažen, závisí na typu telefonu a na počtu uložených záznamů.   Pokud je automatické stahování zapnuto, přijdete o všechny změny, přidání nebo smazání kontaktů, které jste v systému od posledního stažení učinili.   Pokud je automatické stahování vypnuto, telefonní seznam se při připojení telefonu do systému nestáhne.   Telefonní seznam, historie hovorů a textové zprávy budou dostupné pouze v případě, že je spárovaný telefon připojen k systému.  

Zařízení Bluetooth
Tato nabídka poskytuje přístup k zařízením s technologií Bluetooth. Nabídkou můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami. Nabídka umožňuje přidat, připojit nebo odebrat zařízení a nastavit mobilní telefon jako hlavní.
Možnosti nabídky Bluetooth Devices (Zařízení Bluetooth)
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Vyberte položku nabídky dostupných zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.
 1. K dispozici budete mít tyto možnosti:

Možnost   Význam  
Spárování dalšího telefonu se systémem.   1. Proces párování zahájíte stisknutím tlačítka pro přidání.   2. Když se na displeji audiojednotky objeví hlášení vyzývající k párování, vyhledejte v telefonu systém SYNC. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.   3. Až se na displeji telefonu zobrazí výzva, zadejte šestimístný kód PIN zobrazený systémem na displeji audiojednotky. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.   4. Když se zobrazí výzva k nastavení aktuálního mobilního telefonu jako hlavního telefonu, zvolte možnost Ano nebo Ne.   5. V závislosti na vlastnostech telefonu můžete být vyzvání k dalším úkonům (např. stažení telefonního seznamu). Svůj výběr potvrďte stisknutím možnosti Ano nebo Ne.  
Odstranění spárovaného telefonu.   Zvolte možnost odstranění a na výzvu systému k odstranění vybraného zařízení volbu potvrďte. Po odebrání telefonu ze seznamu lze daný telefon připojit k systému pouze provedením kompletního procesu párování.  
Nastavení dříve spárovaného telefonu jako hlavního.   Zvolte možnost nastavení telefonu jako hlavního a volbu potvrďte.   Systém se pokusí spojit s hlavním telefonem vždy, když zapnete zapalování. Telefon, který je nastaven jako hlavní, se v seznamu zobrazuje na prvním místě a je označen hvězdičkou.  
Umožňuje připojení dříve spárovaného telefonu. Aby bylo možné u telefonu tuto funkci použít, musí být připojeno pouze jedno zařízení. Pokud je připojen další telefon, předešlý telefon bude od telefonní služby odpojen. Systém umožňuje najednou používat více zařízení s technologií Bluetooth, pokud je jedno zařízení používáno jako telefon a druhé pro přehrávání hudby.   Stisknutím tohoto tlačítka připojíte vybraný spárovaný telefon.  
Odpojení vybraného mobilního telefonu. Zvolte tuto možnost a na výzvu systému volbu potvrďte. Po odpojení telefonu jej lze znovu připojit bez nutnosti kompletního procesu párování.  

Nastavení systému
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte možnost nastavení systému SYNC a stiskněte tlačítko OK.

Možnost   Význam  
Zaškrtnutím této možnosti zvolte, zda chcete rozhraní Bluetooth zapnout nebo vypnout. Zvolte tuto možnost a změnu stavu potvrďte stisknutím tlačítka OK.  
Obnovení nastavení z výroby. Tato funkce neodstraní vaše osobní informace (telefonní seznam, historii hovorů, textové zprávy a spárovaná zařízení).   Zvolte tuto možnost a po výzvě na displeji audio jednotky volbu potvrďte.  
Úplné odstranění všech informací uložených v systému (telefonní seznam, historie hovorů, textové zprávy a spárovaná zařízení) a obnovení továrního nastavení.   Zvolte tuto možnost a po výzvě na displeji audio jednotky volbu potvrďte. Po dokončení akce přejde systém zpět do předchozí nabídky.  
Instalace stažených aplikací nebo aktualizací softwaru.   Zvolte tuto možnost a po výzvě na displeji audio jednotky volbu potvrďte. Aby bylo možné instalaci úspěšně provést, musí být na zařízení USB k dispozici platná verze aplikace nebo aktualizace pro systém SYNC.  
Zobrazení verzí a sériových čísel systému   Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.  
Podnabídka nastavení hlasového ovládání obsahuje několik možností.   Viz   Použití funkce rozpoznávání hlasu.   
Procházení aktuální struktury připojeného zařízení USB. Stiskněte tlačítko OK a pomocí šipek nahoru a dolů procházejte adresáře a soubory. Pomocí šipek vlevo a vpravo otevřete adresář nebo ukončete jeho prohlížení. V této nabídce lze přímo vybrat multimediální soubory k přehrání.  
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci nouzového asistenta.   Viz   Aplikace a služby SYNC™.