POZOR:  Použití jiné než doporučené brzdové kapaliny může vést ke snížení účinku brzd a nesplnění výkonnostních norem Ford.
  POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.
  POZOR:  Dosáhne-li hladina značky MIN, nechte systém co nejdříve zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Poznámka:  Udržujte brzdovou kapalinu v čistotě a suchu. V případě znečištění, zasažení vodou, ropnými produkty nebo jinými látkami může dojít k poškození brzdového systému a k jeho možnému selhání.
Poznámka:  Brzdová a spojková soustava jsou zásobovány z téže nádržky.
Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford.   Viz   Technická data