Pojistné matice kola
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistnou matici můžete dostat od svého prodejce Ford při předložení referenčního čísla certifikátu.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák na vozidlo dodaný s vozidlem smí být použit pouze pro výměnu kola v nouzových situacích.
  POZOR:  Před použitím zvedáku na vozidlo zkontrolujte, zda není poškozený nebo zdeformovaný a zda je závit namazaný a bez nečistot.
  POZOR:  Nikdy nic nevkládejte mezi zvedák a zem nebo mezi zvedák a vozidlo.

Pro výměnu letních a zimních pneumatik doporučujeme používat hydraulický zvedák dílenského typu.
Poznámka:  Používejte zvedák s minimální nosností 1,5 t a podpěrnou desku o minimálním průměru 80 mm.
Zvedák, podpěra kola a držák zvedáku jsou umístěny v kabině.
Vozidla s jednoduchou kabinou
Missing ImageMissing Image
 1. Opěradlo levého sedadla sklopte směrem dopředu.
 1. Uvolněte popruh a vyjměte nářadí.
 1. Opěradlo pravého sedadla sklopte směrem dopředu.
 1. Povolte šroub přidržující zvedák, vytáhněte jej a vyjměte zvedák.
Vozidla s kabinou Stretch Cab
Missing ImageMissing ImageMissing Image
 1. Zatáhněte za uvolňovací popruh.
 1. Demontujte zadní sedadla.
 1. Sejměte kryt a povolte šroub přidržující zvedák.
 1. Demontujte šroub.
 1. Odstraňte zvedák.
 1. Vyjměte nástroje.
Vozidla s dvojitou kabinou
Missing Image
 1. Zvedněte uvolňovací pásek.
 1. Sklopte opěradlo dolů.
 1. Odstraňte upevňovací popruh.
 1. Povolte šroub přidržující zvedák a vytáhněte jej.
 1. Odstraňte zvedák.
Rezervní kolo
Poznámka:  Vozidlo může vykazovat nezvyklé jízdní vlastnosti.
Náhradní kolo je umístěno pod zadní částí vozidla.
Missing ImageMissing ImageMissing Image
 1. Sestavte rukojeť.
 1. Zasuňte držák zvedáku úplně do vodicího otvoru. Otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček, dokud kolo nedosedne na zem a lanko nebude uvolněné.
 1. Prostrčte konzolu a táhlo skrz otvor v kole.
Zvedací a podpěrné body
  UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může způsobit poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Missing Image
AJen pro nouzové použití
BÚdržba
Missing Image
Demontáž kola
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
  POZOR:  Zapněte výstražná světla.
  POZOR:  Postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném podkladu a natočte kola do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte ruční brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Má-li vaše vozidlo automatickou převodovku, zvolte PARK.
  POZOR:  Požádejte cestující, aby vystoupili z vozidla.
  POZOR:  Před výměnou kola založte úhlopříčně protilehlé kolo vhodnými špalky nebo zakládacími klíny.
  POZOR:  Pro výměnu kola používejte výhradně zvedák na vozidla. Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy nepracujte pod vozidlem.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi rovnou zemí a zvedacím místem ve svislé poloze.

  UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte hliníková kola čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.

Missing Image
Poznámka:  Zvedáte-li zadní část vozu, je nutné sestavit trojdílnou rukojeť.
 1. Sestavte držák zvedáku.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedejte vozidlo, dokud pneumatika nebude volná nad podkladem.
Missing Image
 1. Odšroubujte matice kola a kolo sejměte.
Montáž kola
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použití pneumatik o jiných velikostech zruší platnost záruky a může vést k poškození vozu.   Viz   Technická data
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Pro více informací ohledně zaměnitelnosti se obraťte na svého prodejce.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádné mazivo (mazací tuk nebo olej).
  POZOR:  Co nejdříve si nechte zkontrolovat utahovací momenty matic kola a tlak v pneumatikách.

  UPOZORNĚNÍ:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.

Poznámka:  Matice kol z lehké slitiny a paprskových ocelových kol je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici.
Missing Image
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Technická data
 1. Kryt kola nasaďte tak, aby byl zarovnán se šrouby náboje kola.
  POZOR:  Co nejdříve zkontrolujte stav matic kola a tlak pneumatik.

Poznámka:  Pokud je náhradní kolo oproti běžným kolům v jiném rozměru nebo jiné konstrukce, nechte jej při nejbližší možné příležitosti vyměnit.
Uložení kola
  UPOZORNĚNÍ:  Nezvedejte držák náhradního kola, pokud není připevněno kolo. Při spouštění bez připevněného kola může dojít k poškození zvedacího mechanizmu.

 1. Položte kolo naplocho na zem tak, aby vnější strana kola byla dole. Nakloňte konzolu a protáhněte ji i s lanem středovým otvorem kola.
 1. Do vodicího otvoru plně zasuňte plochý konec klíče na kola a otočte ve směru hodinových ručiček.
 1. Uložte klíč na kola, zvedák a rukojeť zvedáku.