Výklopný klíč s dálkovým ovládáním
Dřík klíče lze použít k nastartování a k odemčení nebo zamčení dveří řidiče zvenčí. Vysílací část funguje jako dálkové ovládání.
Missing Image
Klíč uvolníte stisknutím tlačítka. Po použití podržte tlačítko a sklopte klíč zpět do původní polohy.
Missing Image
Poznámka:  Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů. Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Pasivní klíč
Missing Image
Pasivním klíčem lze ovládat elektrické zámky a systém startování na dálku. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelný dřík
Pasivní klíč rovněž obsahuje odnímatelný mechanický dřík, který lze použít k odemknutí dveří řidiče.
Missing Image
Ke dříku se dostanete tak, že posunete pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočíte kryt.
Missing Image
Poznámka:  Společně se záložním klíčem od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů. Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Použití dříku klíče
Vložka zámku se nachází pod krytkou ve dveřích řidiče.
Sejmutí krytky:
Missing Image
 1. Dřík klíče vložte do otvoru ve spodní části kliky a zatlačte s ním směrem nahoru.
 1. Zatímco budete dříkem tlačit nahoru, odjistěte krytku posunutím směrem k zádi vozu. Opatrně přitom vytáhněte klíč.
Nasazení krytky:
Missing Image
 1. Krytku umístěte těsně vedle vložky zámku (ze strany od zádě vozu).
 1. Zatlačte na krytku a zároveň ji posuňte směrem k přídi vozu. Při zajištění může krytka cvaknout.
Než budete zkoušet posouvat krytku směrem k zádi vozu, ověřte, že je krytka správně nasazena.
Výměna baterie dálkového ovládání
Poznámka:  Při likvidaci baterií dálkového ovládání dodržujte místní předpisy.
Poznámka:  Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:  Po výměně baterie není nutné dálkové ovládání přeprogramovávat, mělo by fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovládání téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Výklopný klíč s dálkovým ovládáním
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2032 nebo odpovídající.
Před zahájením výměny odjistěte stisknutím tlačítka klíč.
Missing Image
 1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a jemně zatlačte na sponu.
 1. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
Poznámka:  Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Plochý šroubovák vložte na místo znázorněné na obrázku.
Missing Image
 1. Demontujte baterii.
 1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
 1. Kryt baterie vraťte na své místo.
Pasivní klíč
Dálkové ovládání využívá dvě 3voltové lithiové baterie mincového typu CR2025 nebo odpovídající.
Missing Image
 1. Posuňte pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočte kryt.
Missing Image
 1. Do otvoru vložte minci a jejím otočením od sebe oddělte části pouzdra.
Missing Image
 1. Vyjměte baterie.
 1. Vložte nové baterie tak, aby kladným pólem (+) směřovaly k sobě.
Poznámka:  Nezapomeňte mezi baterie vložit oddělovač.
 1. Sestavte pouzdro a nasaďte kryt.
Remote start
  POZOR:  V případě, že vozidlo stojí v budově nebo na hůře odvětrávaném místě, nepoužívejte startování na dálku, aby nedošlo ke koncentraci palivových výparů.

Poznámka:  Startování na dálku nepoužívejte ani u vozidla s prázdnou nádrží.
Missing Image  Startovací tlačítko se nachází na vysílači.
Tato funkce slouží k nastartování vozidla zvenku. Vysílač má rozšířený dosah.
Je-li váš vůz vybaven automatickou klimatizací, lze ji nastavit tak, aby se po nastartování vozu na dálku taktéž spustila.   Viz   Regulace klimatu.  Manuální klimatizace se spustí podle nastavení, v jakém se nacházela při vypnutí zapalování.
V mnoha státech platí určitá omezení ohledně používání startování na dálku. Prostudujte si konkrétní omezení daná legislativou vaší země týkající se startování na dálku.
Systém startování na dálku nebude fungovat za předpokladu, že:
 • je zapnuto zapalování;
 • je spuštěn alarm;
 • byla tato funkce zakázána;
 • je otevřena kapota;
 • volicí páka se nenachází v poloze parkování (P);
 • Napětí akumulátoru vozidla je příliš nízké.
 • svítí kontrolka servisu motoru.
Startování na dálku
Poznámka:  Tlačítka musíte stisknout tak, aby mezi jednotlivými stisknutími nebyla prodleva delší než tři sekundy. Pokud nedodržíte tuto sekvenci, vozidlo se na dálku nenastartuje.
Missing Image
Podrobný postup startovací procedury naleznete na štítku dodaném s vysílačem.
Postup startování na dálku:
 1. Stisknutím tlačítka zamykání zamkněte všechny dveře.
 1. Dvakrát stiskněte tlačítko vzdáleného startování. Vnější světla dvakrát bliknou.
Pokud se systému nepodaří nastartovat, zazní houkačka (není-li aktivováno tiché startování). Při tichém startování se ventilátor spustí nízkou rychlostí, aby se eliminoval hluk. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Pokud vozidlo nastartujete na dálku pomocí výklopného klíče s dálkovým ovládáním, je nutné, abyste před rozjezdem zapnuli zapalování. Při použití pasivního klíče je před rozjezdem nutné sešlápnout brzdový pedál a jednou stisknout tlačítko START/STOP na přístrojové desce.
Při startování na dálku nebude fungovat elektrické ovládání oken a nedojde k automatickému spuštění autorádia.
Parkovací světla zůstanou rozsvícena a motor bude spuštěn po dobu 5, 10 nebo 15 minut (v závislosti na nastavení).
Prodloužení doby spuštění motoru
Pokud chcete, aby byl motor spuštěn déle, zopakujte první a druhý krok, dokud je motor ještě spuštěn. Máte-li například nastavenu dobu spuštění na 10 minut, dalších 10 minut se začne počítat po jejich uplynutí. Pokud tedy například od prvního spuštění motoru uplynulo pět minut, bude motor nyní spuštěn ještě dalších 15 minut. Dobu spuštění motoru po nastartování na dálku lze prodloužit až na 35 minut.
Mezi vypnutím motoru a nastartováním na dálku by mělo uplynou alespoň pět sekund.
Vypnutí motoru po vzdáleném nastartování
Missing Image  Stiskněte tlačítko. Motor a parkovací světla se vypnou.
Vzhledem k odrazu od země a hluku spuštěného motoru bude možná nutné, abyste při vypínání byli blíže k vozu než při startování.
Startování na dálku můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Paměťová funkce
Pokud použijete pasivní klíč, pak se z paměti při nastupování do vozu vyvolá poloha sedadla a zrcátek (je-li klíč přiřazen k paměťové pozici).   Viz   Paměťová funkce