Po nastartování motoru se zvýší volnoběžné otáčky. Motor se díky tomu snáze zahřeje. Pokud nedojde k poklesu volnoběžných otáček automaticky, nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:  Motor můžete bez nastartování protáčet celkem po dobu 60 sekund. Poté se systém dočasně deaktivuje. Těchto 60 sekund nemusí být souvislých. 60sekundového limitu můžete například dosáhnout, pokud motor protáčíte třikrát po dobu 20 sekund, aniž by nastartoval. Na informačním displeji se zobrazí zpráva upozorňující, že jste překročili dobu protáčení. Další pokud o nastartování motoru bude možný nejdříve za 15 minut. Po 15 minutách je doba protáčení motoru omezena na 15 sekund. Musíte vyčkat 60 minut, než budete moci protáčet motor opět po dobu 60 sekund.
Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:
 • Zkontrolujte, zda mají všechny osoby zapnuté bezpečnostní pásy.
 • Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Zařaďte nízký rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy P (u automatické převodovky).
 • Otočte klíček zapalování do polohy II. Pokud je vozidlo vybaveno bezklíčkovým zapalováním, postupujte podle následujících pokynů.
Vozidla s klíčkem zapalování
Poznámka:  Nedotýkejte se pedálu plynu.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy. Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, plně sešlápněte také pedál spojky.
 1. Otočením klíčku zapalování do polohy III nastartujte motor. Jakmile motor nastartuje, klíč pusťte.
Poznámka:  Motor se může protáčet po dobu 15 sekund nebo do nastartování.
Poznámka:  Pokud se nepodaří motor nastartovat napoprvé, chvíli počkejte a zkuste to znovu.
Vozidla s bezklíčkovým startováním
Poznámka:  Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:  Aby bylo možné přesunout volicí páku z polohy P, je nutné mít u sebe klíč s inteligentním přístupem.
 1. Zcela sešlápněte pedál spojky (u manuální převodovky) nebo brzdový pedál (u automatické převodovky).
 1. Stiskněte tlačítko.
Poznámka:  U hybridních vozidel je rozsvícením zelené kontrolky signalizována připravenost vozidla k jízdě. Vzhledem k tomu, že je váš vůz vybaven tichým startováním, nemusí být při nastartování spuštěn spalovací motor.
Systém nebude funkční, pokud:
 • jsou frekvence klíče zaplněny,
 • baterie klíče je vybitá.
Pokud se nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:
Missing Image
 1. V přihrádce ve středové konzole se nachází zásuvka na záložní klíč.
 1. Klíč vložte do této zásuvky tak, aby tlačítka směřovala k zádi vozu a kroužek klíče nahoru.
 1. Jakmile bude klíč v této poloze, sešlápněte pedál spojky (manuální převodovka) nebo brzdový pedál (automatická převodovka) a stisknutím tlačítka nastartujte.
Rychlé opětovné nastartování
Funkce rychlého opětovného nastartování umožňuje nastartovat motor do 10 sekund od vypnutí zapalování, a to i v případě, že není rozpoznán pasivní klíč.
 Do 10 sekund od vypnutí zapalování sešlápněte brzdový pedál a stiskněte tlačítko zapalování. Po uplynutí 10 sekund nebude možné vozidlo nastartovat, pokud nebude rozpoznán pasivní klíč.
 Po nastartování zůstane motor spuštěn tak dlouho, dokud nestisknete tlačítko zapalování, a to i v případě, že nebude rozpoznán platný pasivní klíč. Pokud se spuštěným motorem otevřete a zavřete dveře, systém se pokusí rozpoznat platný pasivní klíč. Jestliže systém do 10 sekund nerozpozná platný pasivní klíč, nebude možné vozidlo znovu nastartovat.
Automatické vypnutí
Tato funkce automaticky vypne motor, pokud je delší dobu spuštěn na prázdno. Rovněž dojde k vypnutí zapalování z důvodu úspory akumulátoru. Před vypnutím motoru se na informačním displeji zobrazí zpráva s odpočtem 30 sekund. Pokud do 30 sekund nezasáhnete, motor se vypne. Na informačním displeji se zobrazí další zpráva informující o tom, že motor byl z důvodu úspory paliva vypnut. Nastartujte motor obvyklým způsobem.
Potlačení automatického vypnutí
Poznámka:  Funkci automatického vypnutí nelze trvale vypnout. Když ji dočasně vypnete, zapne se při příštím zapnutí zapalování.
Vypnutí můžete zastavit nebo resetovat časomíru v libovolnou chvíli před uplynutím 30sekundového odpočítávání provedením následujících akcí:
 • Můžete resetovat časomíru interakcí s vozidlem (např. sešlápnutím brzdového pedálu nebo pedálu akcelerátoru).
 • Funkci vypnutí můžete kdykoli dočasně vypnout, pokud je zapnuté zapalování (pouze pro aktuální cyklus zapnutého zapalování). Vypnutí provedete pomocí informačního displeje.   Viz   Informační displeje
 • Během odpočítávání před vypnutím se zobrazí výzva ke stisknutí tlačítka OK nebo RESET (v závislosti na typu informačního displeje) k dočasnému vypnutí funkce (pouze pro aktuální cyklus zapnutého zapalování).
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Zařaďte nízký rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy P (u automatické převodovky).
 1. Otočte klíčkem do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla s bezklíčkovým startováním
 1. Zařaďte nízký rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy P (u automatické převodovky).
 1. Stiskněte tlačítko.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Poznámka:  Vypne se zapalování, všechny elektrické obvody a varovné i informační kontrolky.
Poznámka:  Pokud bude motor spuštěn po dobu 30 minut na prázdno, zapalování i motor se automaticky vypnou.
Vypnutí motoru za jízdy
  POZOR:  Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Když je zapalování vypnuté, mohou být některé elektrické obvody, včetně airbagů, varovných kontrolek a indikátorů, rovněž vypnuté. Pokud dojde k náhodnému vypnutí zapalování, zařaďte neutrál (N) a znovu nastartujte motor.

Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Zařaďte neutrál (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy N (u automatické převodovky) a brzdami vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Po zastavení zařaďte nízký rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy P (u automatické převodovky) a klíč otočte do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla s bezklíčkovým startováním
 1. Zařaďte neutrál (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy N (u automatické převodovky) a brzdami vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Po zastavení zařaďte nízký rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy P (u automatické převodovky).
 1. Na jednu sekundu podržte tlačítko nebo jej v rozmezí dvou sekund třikrát stiskněte.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Ochrana před výfukovými plyny
  POZOR:  Pokud ve voze ucítíte výfukové plyny, ihned nechte vozidlo prověřit v autorizovaném servisu. S vozem v takovém případě nejezděte. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý. Proveďte opatření pro ochranu před jeho nebezpečnými účinky.

Důležité informace o ventilaci
Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:
 • Otevřete okna alespoň 3 cm.
 • Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.