Systém snižuje spotřebu paliva a emise CO2 vypínáním motoru při nečinnosti vozidla, například při stání před křižovatkou.
  POZOR:  Před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek zranění nebo dokonce smrt, pokud by se motor automaticky znovu spustil.
  POZOR:  Před otevřením kapoty je nutné vždy zcela zatáhnout parkovací brzdu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Pokud chcete vozidlo opustit, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.

Missing Image  Poznámka: Po vypnutí motoru svítí kontrolka systému auto-start-stop zeleně. Je-li potřeba provést nějakou akci, bliká žlutě (a navíc se zobrazí zpráva). Pokud není systém auto-start-stop dostupný, svítí kontrolka šedě.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Použití systému auto-start-stop (vozidla s manuální převodovkou)
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné nastartování motoru
Sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:  Maximálního využití systému dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení na dobu delší než tři sekundy přesunete volicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál.
Poznámka:  Systém start-stop se také dodává s funkcí opětovného nastartování. Pokud po zastavení motoru zcela sešlápnete pedál spojky, motor se automaticky znovu nastartuje.
Použití systému auto-start-stop (vozidla s automatickou převodovkou)
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D).
 1. Uvolněte pedál plynu.
 1. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
Poznámka:  Motor se vypne také v případě, že se volicí páka nachází v poloze neutrálu (N) nebo parkování (P) – bez ohledu na sešlápnutí brzdového pedálu.
Opětovné nastartování motoru
Uvolněte brzdový pedál nebo sešlápněte pedál akcelerátoru.
Omezení použití:
Za určitých okolností se motor nemusí vypnout, například:
 • Motor se zahřívá.
 • Je nutné udržovat klima v interiéru.
 • Nízké nabití akumulátoru.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Byly otevřeny dveře řidiče.
 • Byl rozepnut bezpečnostní pás řidiče.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Probíhá regenerace filtru vznětových částic.
Za určitých okolností může systém motor automaticky znovu nastartovat, například:
 • Z důvodu udržení klimatu v interiéru (např. funkcí klimatizace).
 • Nízké nabití akumulátoru.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu.
 • Byl rozepnut bezpečnostní pás řidiče (pouze u vozidel s automatickou převodovkou).
 • Byly otevřeny dveře řidiče (pouze u vozidel s automatickou převodovkou).
Zapínání a vypínání systému
Missing Image
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Systém vypnete stisknutím spínače (rozsvítí se nápis OFF). Systém se deaktivuje pouze pro aktuální cyklus zapalování. Chcete-li jej zapnout, stiskněte spínač znovu.
Poznámka:  Pokud systém rozpozná závadu, vypne se. Kontrolka OFF ve spínači se nepřetržitě rozsvítí. Pokud zůstává rozsvícena i po proběhnutí cyklu zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Servis
Poznámka:  Systém nemusí fungovat, pokud vyměníte akumulátor vozidla za jiný s odlišnými parametry.
Poznámka:  Systém nemusí fungovat, pokud po vypnutí zapalování necháte připojeny elektrické spotřebiče (které vybíjí akumulátor).