POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Při používání systému dávejte pozor, abyste se neporanili.
  POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
  POZOR:  Systém není navržen tak, aby zabránil kontaktu s malými nebo pohybujícími se objekty. Systém je navržen tak, aby upozorňoval na velké nepohybující se předměty, a zamezil tak poškození vozidla. Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty v blízkosti země.
  POZOR:  Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. Může dojít k omezení funkce nebo falešným výstrahám.

Systém čelního snímání
Přední snímače jsou aktivní, když je zařazena jakákoli jiná poloha kromě parkovací (P).
Přední parkovací systém můžete rovněž zapnout tlačítkem parkovacího zařízení bez zařazení zpátečky (R).
Poznámka:  Zajistěte, aby snímače na nárazníku nebo přední masce byly zbaveny sněhu, ledu a velkých nánosů špíny. V opačném případě může být ovlivněna přesnost systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  Pokud dojde k poškození nárazníku nebo čelní masky (deformace či ohnutí), může být oblast snímání posunuta a při měření vzdálenosti od překážek může docházet k nepřesnostem, případně se mohou objevovat plané poplachy.
Pokud systém parkovacího asistenta vydá zvukové upozornění, nastavená hlasitost audio systému se může snížit na předem nastavenou úroveň.
Missing Image
ASnímače mají dosah 28 palců (70 cm) od předního nárazníku a 6–14 palců (15–35 cm) do stran od předního nárazníku.
Když se vozidlo blíží k objektu, zazní varovný tón. Když se vozidlo přibližuje k objektu, frekvence varovného tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, když je objekt ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od předního nárazníku.
Systém se automaticky vypne, když rychlost vozidla dosáhne 12 km/h.
Systém detekuje objekty v těchto situacích:
  • Vozidlo jede dopředu pomalou rychlostí.
  • Vozidlo jede dopředu pomalou rychlostí a k přední straně vozidla se přibližuje objekt pomalou rychlostí.
Systém vypnete stisknutím tlačítka parkovacího zařízení. Pokud v systému došlo k závadě, zobrazí se na informačním displeji varovné hlášení. Vadný systém nebude možné zapnout.   Viz   Informační hlášení
Pokud je zařazena zpátečka (R), poskytuje systém čelního snímání zvukové výstrahy, když vaše vozidlo jede a v detekční oblasti je zjištěna přibližující se překážka. Jakmile vozidlo zastaví, zvuková výstraha vypne po 2 sekundách.
Indikátor vzdálenosti překážky
Systém signalizuje vzdálenost překážky prostřednictvím informačního displeje. Indikátor vzdálenosti se zobrazí, když zařadíte zpátečku (R).
Indikátor se zobrazuje následujícím způsobem:
  • Když se vzdálenost k překážce snižuje, pole indikátoru se rozsvítí a pohybují se směrem k ikoně vozidla.
  • Pokud není detekována žádná překážka, jsou pole indikátoru tmavá.
Vozidla s automatickou převodovkou
Pokud je zařazen neutrál (N), systém signalizuje vzdálenost překážky prostřednictvím informačního displeje. Pokud je vozidlo v pohybu, poskytuje systém čelního snímání zvukové výstrahy, když vozidlo jede rychlostí 12 km/h nebo méně a v detekční oblasti je zjištěna překážka. Jakmile vozidlo zastaví, zvuková výstraha se vypne po 4 sekundách.
Pokud je zařazena poloha pro jízdu vpřed (D) nebo rychlostní stupeň pro jízdu vpřed, poskytuje systém čelního snímání zvukové výstrahy, když je vozidlo v pohybu a v detekční oblasti je zjištěna překážka. Jakmile vozidlo zastaví, zvuková výstraha vypne po 2 sekundách.