Princip fungování
  POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém nepoužije brzdy, ale zobrazí se výstraha.

Systém umožňuje nastavení omezení rychlosti. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.
Použití systému
Poznámka:  Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Missing Image
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti. Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla.
  • Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek RES+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí přeškrtnutá nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka RES+ omezovač obnovíte. Na informačním displeji se zobrazí nastavená rychlost.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Pro dočasné vypnutí systému plně sešlápněte akcelerační pedál. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, ukazatel nastavené rychlosti začne na informačním displeji blikat a zazní akustický výstražný signál.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji pouze blikat ukazatel nastavené rychlosti.