Pojistné matice
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistné matice můžete dostat od svého prodejce při předložení referenčního čísla certifikátu.
Vozidla s rezervním kolem
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem.
Pokud se rezervní kolo svými specifikacemi od normálních kol liší, je opatřeno žlutým štítkem, na kterém je uvedeno odpovídající rychlostní omezení.
Před výměnou kol si přečtěte následující informace.
  POZOR:  Jeďte s rezervním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
  POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.
  POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.
  POZOR:  Světlá výška vozidla může být snížena. Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.

Poznámka:  Je-li na vozidle namontováno rezervní kolo, nemyjte vozidlo v automatické mycí lince.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.

Poznámka:  Vozidla se soupravou k opravě pneumatiky nejsou vybavena zvedákem ani klíčem na kola.
K výměně letních a zimních pneumatik použijte hydraulický zvedák.
  POZOR:  Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.

Vozidla bez soupravy pro nouzovou opravu
Zvedák, klíč na kola a šroubovací vlečné oko se nachází v prohlubni na náhradní kolo nebo společně s tankovacím trychtýřem za zadním sedadlem.
  POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.
  POZOR:  Světlá výška vozidla může být snížena. Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.

Pokud má rezervní kolo stejnou velikost a je stejného typu jako kolo vozidla, můžete po namontování rezervního kola pokračovat v jízdě běžným způsobem.
Pokud rezervní kolo nemá stejnou velikost a není stejného typu jako používané kolo vozidla, je na něm připevněn štítek s maximální povolenou rychlostí vozidla.
Poznámka:  Vozidlo s namontovanou náhradní pneumatikou se může chovat nezvykle.
Před výměnou kol si přečtěte následující informace.
Náhradní kolo, zvedák na vozidlo, vlečné oko, nástroj na pojistné matice a odstraňovač poklic kol se nachází v zavazadlovém prostoru pod krytem podlahy.
Missing Image
 1. Otáčejte pojistnou maticí náhradního kola proti směru hodinových ručiček, dokud ji nevyjmete. Vyjměte kolo z prohlubně pro náhradní kolo.
Missing Image
 1. Otáčejte pojistným čepem zvedáku na vozidlo proti směru hodinových ručiček, dokud jej nevyjmete.
 1. Aby bylo možné ze zvedáku na vozidlo odmontovat držák zvedáku na vozidlo a nástroj na pojistné matice, je zapotřebí otáčet šroubem zvedáku na vozidlo proti směru hodinových ručiček.
Missing Image
 1. Před použitím rozevřete držák zvedáku na vozidlo a šestihranný konec do správné polohy. Aby bylo možné manipulovat se šroubem zvedáku na vozidlo a odstranit pojistné matice, je zapotřebí použít šestihranný konec.
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Missing Image
AJen pro nouzové použití.
BÚdržba.
Missing Image
Umístění zvedacích bodů označují vruby pod prahy.
Missing ImageMissing Image
Vozidla s bočními lemy
Missing Image
Sejmutí poklice kola
Použití zvedáku
Missing Image
 1. Odklopte klíč na matice kol.
 1. K sejmutí poklice kola použijte jazýček na klíči na matice kol.
Demontáž kola vozidla
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo mechanickou převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem.
  POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.

Missing Image
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.

Poznámka:  Nepokládejte kola z lehké slitiny čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.
Poznámka:  Rezervní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Missing Image
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
 1. Pomocí klíče odšroubujte matice kol.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Vyšroubujte matice kol a sejměte kolo.
Montáž kola
  POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Kontaktujte autorizovaného prodejce a vyžádejte si další informace o kompatibilitě.

  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Používejte pouze správné matice kol a kola určená pro dané vozidlo. V případě pochybností se obraťte na autorizovaného prodejce.

Poznámka:  Matice kol z lehké slitiny a paprskových ocelových kol je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).
Poznámka:  Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Poznámka:  Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Našroubujte všechny pojistné matice a částečně je dotáhněte v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte pojistné matice v pořadí podle obrázku.
 1. Dlaní upevněte poklici kola.
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.