Vaše vozidlo nemusí být vybaveno náhradním kolem a pneumatikou. V těchto případech je vybaveno soupravou s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pouze jedné poškozené pneumatiky.
Souprava je umístěna v prohlubni rezervního kola.
Všeobecná informace
  POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
  POZOR:  Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nepokoušejte se utěsnit poškození bočnice pneumatiky. Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky, což by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Souprava obsahující těsnicí hmotu a kompresor dokáže utěsnit většinu propíchnutí pneumatiky o průměru do ¼ palce (6 mm), aby bylo možné dočasně zajistit pojízdnost vozidla.
Při použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky je nutné dodržovat následující pravidla:
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry, zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
 • Pokračujte v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik, maximálně však ujeďte vzdálenost 200 km.
 • Nepřekračujte maximální rychlost 80 km/h.
 • Uchovávejte soupravu s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky mimo dosah dětí.
 • Soupravu s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky používejte, pouze pokud se okolní teplota pohybuje v rozsahu -30–70°C.
Použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina či střelivo a způsobit vážné zranění.
  POZOR:  Je-li souprava v provozu, nenechávejte ji bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci kompresoru a vážné zranění osob.

Poznámka:  Používejte pouze soupravu, která byla dodána s vaším vozidlem.
Před použitím soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky:
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Nepokoušejte se odstranit cizí materiál, který vnikl do pneumatiky, jako například hřebíky nebo šrouby.
 • Při používání soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky nechejte běžet motor. Pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách, použijte soupravu s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky při vypnutém motoru.
 • Láhev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (uvedená na horní části láhve).
 • Informujte všechny uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky. Upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní podmínky pro jízdu.
Huštění pneumatiky
  POZOR:  Nepokoušejte se utěsnit poškození bočnice pneumatiky. Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky, což by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a vážnému zranění nebo dokonce smrti.
  POZOR:  Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky. V případě prasknutí pneumatiky by mohlo dojít ke zranění.
  POZOR:  Při huštění pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout přetlakovým ventilem. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Vyvarujte se kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li ke kontaktu s kůží, okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
  POZOR:  Pokud tlak vzduchu v pneumatice do deseti minut nedosáhne 1,8 bar, bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Našroubováním lahve do držáku se propíchne těsnění na lahvi. Láhev neodšroubovávejte z držáku, aby neunikla těsnicí hmota. Ta by totiž mohla způsobit zranění.
  POZOR:  Pokud za jízdy cítíte silné vibrace, slyšíte nezvyklé zvuky nebo si všimnete nestabilních jízdních vlastností, zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

Missing Image
AOchranná krytka.
BPojistný ventil přetlaku.
CHadice.
DMěřič tlaku.
ENapájecí zástrčka s kabelem.
FSpínač kompresoru.
GŠtítek.
HLáhev s těsnicí hmotou.
 1. Otevřete víčko soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky.
 1. Odlepte nálepku G upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby byla v zorném poli řidiče. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Ze soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky vyjměte hadičku C a napájecí zástrčku s kabelem E.
 1. Našroubujte hadici C na láhev s těsnicí hmotou.
 1. Z poškozené pneumatiky sejměte čepičku ventilku.
 1. Sejměte ochrannou čepičku A z hadice na láhvi s těsnicí hmotou a našroubujte hadici pevně na ventilek poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru F v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku E zastrčte do přídavné elektrické zásuvky.   Viz   Přídavné zásuvky
 1. Spusťte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru F do polohy 1.
 1. Po nejméně dvou minutách přepněte spínač kompresoru F do polohy 0 a odšroubujte hadici C z láhve s těsnicí hmotou. Odpojte hadici láhve s těsnicí hmotou od ventilku pneumatiky.
 1. Nasuňte hadici C na ventilek pneumatiky a přepněte spínač kompresoru F do polohy 1.
 1. Pneumatiku nehustěte déle než 10 minut. Nahustěte ji na doporučenou hodnotu tlaku. Přepněte spínač kompresoru F do polohy 0 a zkontrolujte aktuální tlak vzduchu v pneumatice pomocí měřiče tlaku D. Odšroubujte hadici C z ventilu pneumatiky.
 1. Odpojte napájecí zástrčku E z přídavné elektrické zásuvky.
 1. Soupravu s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky, víčko láhve a oranžové víko uložte bezpečně ve vozidle, avšak dbejte na to, aby byly stále snadno přístupné. Soupravu s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky budete znovu potřebovat při kontrole tlaku v pneumatice.
 1. S vozidlem ihned ujeďte přibližně 10 km, aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.
Poznámka:  Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 6 bar, ale přibližně po 30 sekundách znovu klesne.
  POZOR:  Pokud za jízdy cítíte silné vibrace, slyšíte nezvyklé zvuky nebo si všimnete nestabilních jízdních vlastností, zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

Kontrola tlaku v pneumatice
  POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna na doporučenou hodnotu tlaku. Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, sledujte tlak vzduchu v této pneumatice.

 1. Po ujetí přibližně 10 km zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
 1. Připojte soupravu s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky a pomocí měřiče tlaku D zjistěte tlak v pneumatice.
 1. Pokud tlak v pneumatice naplněné těsnicí hmotou činí více, než je doporučená hodnota, odpovídajícím způsobem jej upravte.   Viz   Tlaky v pneumatikách
 1. Postup huštění ještě jednou zopakujte pro dohuštění pneumatiky.
 1. Pomocí měřiče tlaku D znovu zkontrolujte tlak v pneumatice. Pokud je tlak v pneumatice příliš vysoký, vyfoukněte pneumatiku na předepsaný tlak pomocí pojistného ventilu B.
 1. Pokud je tlak v pneumatice nižší, než je doporučená hodnota, opakujte kroky 13 až 16 a kroky 1 až 5 (Kontrola tlaku v pneumatice).
 1. Jakmile nahustíte pneumatiku na předepsaný tlak, přepněte spínač kompresoru F do polohy 0, vytáhněte napájecí zástrčku E z přídavné elektrické zásuvky, odšroubujte hadici láhve s těsnicí hmotou, utáhněte čepičku ventilku a nasaďte zpět ochrannou čepičku A.
 1. Jeďte k nejbližšímu pneuservisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z kola informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Použitou láhev s těsnicí hmotou při nejbližší příležitosti vyměňte.
Poznámka:  Souprava s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky slouží pouze k provádění nouzové opravy. Předpisy týkající se oprav pneumatiky po použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobné informace získáte v pneuservisu.
Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte autorizovanému prodejci nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.