Autoalarm
Poplašné zařízení první kategorie
Zazní při odemknutí a otevření dveří řidiče otočením klíčku v zámku dveří. Po zapnutí zapalování pomocí platného klíče se akustický signál vypne. Zvukový signál trvá až 12 sekund, než je spuštěn poplach.
Otevřené dveře
Zazní, když rychlost vozidla překročí stanovenou rychlost a jsou otevřené nebo pootevřené dveře. Zvukový signál zazní jednou při otočení klíčku v zapalování.
Zapnuté světlomety
Zazní, když otočíte klíčkem v zapalování do polohy vypnuto, otevřete dveře řidiče a nechali jste zapnuté světlomety nebo parkovací světla.
Zpoždění zhasínání světlometů
Zazní při aktivaci zpoždění zhasínání světlometů.
Zapnuté zapalování (pouze vozidla s bezklíčovým ovládáním)
Zazní, když je zapalování zapnuto a dveře řidiče jsou otevřené nebo pootevřené. Zvukový signál se vypne zavřením dveří nebo vypnutím zapalování.
Nízká hladina paliva
Jakmile hodnota ukazatele palivoměru klesne na jednu šestnáctinu objemu palivové nádrže, zazní signál upozorňující na nízkou hladinu paliva. Signál zazní jednou při otočení klíčku v zapalování.
Displej centra informací
Zazní vždy, když se na displeji centra informací zobrazí varovná zpráva.
Parkovací brzda
Zazní, když rychlost vozidla překročí stanovený limit a je zatažena parkovací brzda. Vypne se při zastavení vozidla nebo uvolnění parkovací brzdy.
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
  POZOR:  Když jsou zapnuty přední bezpečnostní pásy (jsou-li ve výbavě), zůstává signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu v pohotovostním režimu. Pokud je bezpečnostní pás řidiče nebo spolujezdce (je-li ve výbavě) odepnut, dojde k opětovné aktivaci.
  POZOR:  Nesedejte si na zapnutý bezpečnostní pás; mohlo by dojít k aktivaci signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu. Systém ochrany cestujících poskytuje optimální ochranu pouze v případě, že správně používáte bezpečnostní pás.

Zazní, když rychlost jízdy vozidla překročí předem stanovenou hranici a jsou uvolněny přední bezpečnostní pásy řidiče nebo spolujezdce (je-li ve výbavě). Akustická signalizace ustane po pěti minutách.
Alarm rychlosti
Když je aktivní alarm rychlosti, rozezní se při dosažení stanovené rychlosti výstražný zvukový signál a displej začne blikat.
Když se vozidlo pohybuje rychlostí nejméně o 5 km/h vyšší, než je stanovená rychlost, zazní každých 10 sekund dvě pípnutí.
Vozidlo není v poloze pro parkování
Zazní, když se volicí páka vozidla nenachází v poloze pro parkování P a dveře řidiče jsou otevřené nebo pootevřené. Zvukový signál se vypne, když je volicí páka přesunuta do polohy pro parkování P nebo jsou správně zavřené dveře řidiče.