POZOR:  Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor. Mohlo by dojít k poškození motoru. Nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem.
  POZOR:  V blízkosti palivového systému nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroje tepla. Palivový systém je pod tlakem. Při netěsnosti palivového systému hrozí nebezpečí zranění.
  POZOR:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte klapku plnicího hrdla palivové nádrže pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.

Poznámka:   Vozidla na alternativní palivo mohou jezdit na benzín, etanol nebo jejich směs.
Pokud doplňujete jiné palivo než posledně, doporučujeme, abyste s vozidlem bezprostředně poté jeli po dobu nejméně 10 minut. To je nezbytné, aby se mohla řídicí jednotka motoru přizpůsobit palivu v nádrži. Tento postup je důležitý zejména v případě, že palivoměr před tankováním hlásí méně než z poloviny plnou palivovou nádrž.
Pokud je nádrž vozidla prázdná, doplňte pokud možno benzín.
Víčko plnicího potrubí paliva
Uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže je šroubovací; otevřete a uzavřete jej otočením o 2 až 3 otáčky.
Při tankování:
  1. Vypněte motor.
  1. Opatrně otáčejte uzávěrem plnicího hrdla o dvě až tři otáčky proti směru hodinových ručiček a otevřete ho.
  1. Uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže během tankování zavěste na dvířka.
  1. Po dokončení tankování vyrovnejte uzávěr s plnicí trubkou palivové nádrže.
  1. Otáčejte uzávěrem o dvě až tři otáčky po směru hodinových ručiček tak, aby dvakrát zacvakl.
Uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže vyměňte v případě potřeby pouze za jiný kompatibilní s příslušným vozidlem. Pokud dojde k poškození palivové nádrže nebo palivové soustavy v důsledku použití nesprávného uzávěru plnicího hrdla (neoriginální od jiné společnosti než Ford), nebude záruka platná.