Missing Image
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Poznámka:  Pokud rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o více než 16 km/h pod nastavenou rychlost, tempomat se deaktivuje.
Zapnutí tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko ON.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  1. Uvolněte plynový pedál.
Missing Image  Na přístrojovém panelu se rozsvítí příslušná kontrolka.
Změna nastavené rychlosti
  • Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 mil/h.
  • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  • Stiskněte a podržte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte spínač CAN nebo sešlápněte brzdový pedál. Kontrolka na přístrojovém panelu zhasne. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Poznámka:  Pokud ve vozidlech s manuální převodovkou sešlápnete pedál spojky, nastavená rychlost se také zruší.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Stiskněte a uvolněte spínač RES. Na přístrojovém panelu se rozsvítí příslušná kontrolka.
Vypnutí tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko OFF, když je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.
Poznámka:  Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.