Elektricky ovládané zámky dveří
Ovládání elektrického zámku dveří se nachází ve dveřích řidiče a spolujezdce.
Missing Image
AZamkněte.
BOdemkněte.
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání lze použít vždy, když se nacházíte mimo vozidlo a není spuštěn motor.
Odemykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte dveře řidiče.Směrová světla zablikají.
Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund odemknete všechny dveře.Směrová světla zablikají.
Poznámka:  Dveře na straně řidiče můžete odemknout klíčem.Pokud není dálkové ovládání funkční, použijte klíč.
Poznámka:  Pokud necháte vozidlo zamknuté několik týdnů, dálkové ovládání se vypne.K odemknutí vozidla a nastartování motoru bude následně nutné použít klíč.Po odemknutí a nastartování vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Přeprogramování odemykací funkce u vozidel s bezklíčovým systémem
Funkci odemykání lze přeprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.   Viz   Dálkové ovládání
Zamykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.Směrová světla zablikají.
 Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund potvrďte, že jsou všechny dveře zavřené.Pokud jsou všechny dveře včetně zavazadlového prostoru zavřené, dveře se znovu zamknou a směrová světla bliknou.
Poznámka:  Pokud nejsou některé dveře, zavazadlový prostor nebo kapota vozidla vybaveného systémem proti krádežím nebo systémem dálkového spouštění zavřené, světla nebliknou.
Dvojité zamykání
  POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

 Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř.Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřeny.
Missing Image  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Automatické opětovné zamykání
Pokud do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním neotevřete žádné dveře, dveře se automaticky znovu zamknou.Zámky dveří a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Elektricky ovládané zadní výklopné dveře
  POZOR:  Před ovládáním elektricky ovládaných zadních výklopných dveří zajistěte, aby se v jejich blízkosti nenacházely žádné osoby.
  POZOR:  Dbejte na řádné dovírání zadních výklopných dveří, předejdete tak vniknutí výfukových plynů do interiéru vozidla. Nemůžete-li zadní výklopné dveře řádně dovřít, otevřete větrací otvory nebo okna, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu do vozidla. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund zavřete či otevřete zadní výklopné dveře, případně obrátíte aktuální pohyb.   Viz   Elektricky ovládané zadní výklopné dveře
Poznámka:  Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Zámky se ovládají tlačítky odemknutí a zamknutí nacházejícími se ve dveřích řidiče a spolujezdce.
Zamykání a odemykání dveří klíčem
Poznámka:  Nezapomeňte si ve vozidle klíče.
Zamykání klíčem
Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Dvojité zamykání klíčem
Během 3 sekund otočte klíčkem do uzamčené polohy.
Odemykání
Odemkněte dveře řidiče pomocí klíče. Ostatní dveře lze otevřít postupně zatažením za jednotlivá vnitřní madla dveří.
Poznámka:  Pokud byly aktivovány dětské pojistky, zatažením za vnitřní kliku dveří se deaktivuje pouze nouzové zamykání, nikoliv však dětská pojistka.Dveře lze otevřít jen vnějším madlem dveří.
Poznámka:  Pokud jste dveře odemkli tímto způsobem, je nutné je zamykat jednotlivě až do doby, než bude obnovena funkce centrálního zamykání.
Uzamykání jednotlivých dveří klíčem
Poznámka:  V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře uzamknout klíčem v zobrazené poloze.
Missing Image
Levá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem ve směru otáčení hodinových ručiček.
Pravá strana
Klíč otočte proti směru hodinových ručiček.