POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image   Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Pokud je otevřeno pouze jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem
Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Ovladač zvedněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zámek zadních oken
Missing Image   Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Kontrolka se rozsvítí, jakmile se ovladače zadních oken zablokují.
Ochrana proti přivření
Pokud okno narazí na nějakou překážku, zastaví se a vrátí se zpět.
Potlačení ochrany proti přivření
  POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Abyste potlačili tuto bezpečnostní funkci, například v zimě, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
 1. Zavřete okno do bodu odporu potřetí.Deaktivovali jste funkce ochrany proti přivření a okno lze nyní zavřít ručně.Okno překoná bod odporu a bude jej možné zcela zavřít.
Poznámka:  Pokud se okno nezavře, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Resetování ochrany proti přivření
  POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.
 1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte spínač a podržte jej.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte spínač a podržte jej.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Otevřete okno a poté je zkuste zavřít pomocí funkce ovládání jedním dotykem.
Poznámka:  Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.
Zpožděné ovládání příslušenství
Ovladače oken lze používat několik minut poté, co bylo vypnuto zapalování, nebo dokud nejsou otevřeny některé z předních dveří.