Missing Image
AAUTO: Stisknutím tlačítka AUTO zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání sání / recirkulace vzduchu se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo vyhřátí či ochlazení kabiny na požadovanou teplotu. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout podržením tlačítka po dobu delší než dvě sekundy.
BOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
CVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
DMAX. odmrazování: Stisknutím tlačítka zapnete odmrazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
EMAX A/C: Stisknutím tlačítka zapnete maximální ochlazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení LO, recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.
FRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Ve všech režimech kromě MAX A/C se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout či zapnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to z důvodu omezení rizika zamlžení skel nebo zvýšení účinnosti chlazení.
GRegulace rozvodu vzduchu: Stisknutím spínače můžete zapnout nebo vypnout přívod vzduchu do větracích průduchů u čelního skla, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
HA/C: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci. Klimatizace sníží teplotu ve vozidle využitím venkovního vzduchu. Chcete-li zvýšit účinnost klimatizace, použijte ji společně s recirkulací vzduchu.
Poznámka: Za určitých okolností (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace spuštěn i po vypnutí klimatizace.
Regulace teploty
Missing Image
Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 15°C do 30°C. Po nastavení nejnižší možné teploty (LO) se systém přepne na trvalé chlazení. Po nastavení nevyšší možné teploty (HI) se systém přepne na trvalé vytápění.
Poznámka:  Pokud vyberete jednu z krajních poloh, systém nebude provádět regulaci na stálou teplotu.
Jednozónový režim
V tomto režimu jsou teplotní nastavení pro stranu řidiče i stranu spolujezdce navzájem svázána. Pokud otočným ovladačem upravíte teplotu na straně řidiče, systém nastaví stejnou teplotu také pro stranu spolujezdce.
Vypnutí jednozónového režimu
Otočným regulátorem na straně spolujezdce zvolte teplotu pro stranu spolujezdce. Jednozónový režim se automaticky vypne. Teplota pro stranu řidiče tím nebude nijak ovlivněna. Nyní lze nastavovat teplotu pro stranu řidiče i pro stranu spolujezdce nezávisle na sobě. Teplotní nastavení pro každou stranu se zobrazují na displeji.
Opětovné zapnutí jednozónového režimu
Podržte tlačítko AUTO. Teplota pro stranu spolujezdce se upraví podle aktuální teploty pro stranu řidiče.