POZOR:  Aby nedošlo ke zranění osob, je nutné si přečíst a pochopit informace o omezení systému uvedené v této části. Funkce snímání předmětů (obecně velkých a pevně uchycených) usnadňuje jízdu vzad na rovném povrchu při parkovací rychlosti. Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu nebo nesprávnou aktivaci funkce.
  POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
  POZOR:  Systém není navržen tak, aby zabránil kontaktu s malými nebo pohybujícími se objekty. Systém je navržen tak, aby upozorňoval na velké nepohybující se předměty, a zamezil tak poškození vozidla. Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty v blízkosti země.
  POZOR:  Některá zařízení, jako například velké závěsy přívěsů, kola, držáky surfařských prken a jakékoli jiné předměty, které mohou blokovat oblast běžného snímání systémem, mohou aktivovat falešnou signalizaci.

Poznámka:  Zajistěte, aby snímače na nárazníku nebo přední masce byly zbaveny sněhu, ledu a velkých nánosů špíny. V opačném případě může být ovlivněna přesnost systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  Pokud dojde k poškození nárazníku nebo čelní masky (deformace či ohnutí), může být oblast snímání posunuta a při měření vzdálenosti od překážek může docházet k nepřesnostem, případně se mohou objevovat plané poplachy.
Systém snímání upozorňuje řidiče na překážky, které se objeví v určité vzdálenosti od nárazníku. Systém se automaticky aktivuje při zapnutí zapalování. Aktivuje se stisknutím tlačítka parkovací pomůcky nebo přesunutím volicí páky převodovky do polohy zpátečky, pokud v dané chvíli rychlost vozidla nepřekračuje 12 km/h.
Dojde-li k detekci překážky, hlasitost rádia se sníží na přednastavenou úroveň. Když nebezpečí pomine, obnoví se původní hlasitost rádia.
Missing Image
ASystém snímá překážky do vzdálenosti asi 80 cm (31 palců) od přední strany vozidla, přibližně 183 cm (72 palců) od zadního nárazníku a přibližně 15–35 cm (6–14 palců) od boku přední strany vozidla.
Když se překážky přiblíží k jednomu ze dvou nárazníků, aktivuje systém odpovídající zvukovou výstrahu:
  • Řidič je na objekty detekované předními snímači upozorněn vysokým tónem z předních reproduktorů.
  • Na objekty detekované zadními snímači je řidič upozorněn níže posazeným tónem ze zadních reproduktorů. Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného zvukového tónu se zvyšuje.
  • Systém snímání upozorňuje na překážku, která je nejblíže u vozidla. Pokud je například jedna překážka vzdálena 60 cm (24 palců) od přední části vozidla a druhá 40 cm (16 palců) od zadní části vozidla, zazní níže posazený tón.
  • Pokud jsou překážky vzdáleny od obou nárazníků méně než 30 cm (12 palců), zní varovný tón střídavě z předních a zadních reproduktorů.
  • Pokud je zaznamenán nepohybující se nebo ustupující objekt ve vzdálenosti větší než 30 cm (12 palců) od boční strany vozidla, zvukový tón zazní pouze na dobu tří sekund. Když systém zaznamená přibližující se objekt, varování zazní znovu.
Po zařazení zpátečky začne systém rozpoznávat určité předměty:
  • a vozidlo se přibližuje k nepohybujícímu se objektu rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h);
  • vozidlo se nepohybuje a pohybující se objekt se přibližuje k zadní straně vozidla rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h);
  • vozidlo se pohybuje rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h) a pohybující se objekt se přibližuje k zadní straně vozidla rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h).
Systém vypnete stisknutím příslušného tlačítka. Zůstane vypnutý po celý zapalovací cyklus. Chcete-li najít položku:   Viz   Jedním pohledem