POZOR:  Systém není určen jako pomůcka varující před nehodou ani jako systém předcházející nehodám. V případě, že systém vozidlo jedoucí vpředu nezjistí, musíte zasáhnout sami.
  POZOR:  I se zapnutým systémem je za dodržení řádného odstupu a rychlosti zodpovědný řidič. Vždy sledujte provoz a v případě, že systém neudržuje odpovídající rychlost či odstup, zasáhněte.
  POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
  POZOR:  Systém nebrzdí kvůli pomalu jedoucím nebo stojícím vozidlům, chodcům, předmětům na silnici ani kvůli protijedoucím vozidlům nebo vozidlům křižujícím cestu.
  POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, zejména pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
  POZOR:  Systém nepoužívejte na zledovatělých nebo kluzkých silnicích.
  POZOR:  Systém nepoužívejte na připojovacích a odpojovacích pruzích na dálnici.

Poznámka:  Systém používejte pouze za příznivých podmínek, např. na dálnicích a hlavních silnicích s plynulým provozem.
Poznámka:  Radiolokační snímač má omezené zorné pole. V některých situacích může detekovat jiné vozidlo, než jaké by se očekávalo, nebo nemusí detekovat vůbec žádné vozidlo.
Poznámka:  Po zapnutí systému se může stát, že během automatického brzdění uslyšíte nezvyklé zvuky. To je však normální: zvuky způsobuje automatický brzdový systém.
Poznámka:  Na přídi vozidla se nesmí nacházet nečistoty, kovové znaky ani jiné předměty. Mezi předměty, které mohou znemožnit řádnou funkci snímačů, patří například ochranné prvky či přídavná světla.
Účelem systému je udržovat odstup od vozidla jedoucího před vámi. Pokud před vámi nejede žádné jiné vozidlo, udrží systém nastavenou rychlost. Systém je určen k pohodlnější obsluze vozidla při jízdě za jinými vozidly jedoucími ve stejném pruhu a ve stejném směru.
Systém je založen na používání snímače radaru, který promítá paprsek přímo dopředu před vozidlo. Tento paprsek zjistí jakékoli vozidlo nacházející se vpředu v dosahu systému.
Snímač radaru se nachází za mřížkou chladiče.
Problémy s detekčním paprskem
Missing Image
Problémy s detekcí mohou nastat:
  • U vozidel, která zasahují do vašeho pruhu jenom okrajem a která mohou být paprskem zjištěna pouze tehdy, jakmile se dostanou celá do vašeho pruhu (A). Motocykly může systém detekovat pozdě nebo vůbec ne. (B)
  • Pokud vozidlo před vámi vyjíždí ze zatáčky nebo v ní mizí (C). Detekční paprsek nesleduje ostrá zakřivení silnice.
V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Řidič musí zůstat bdělý a v případě nutnosti zasáhnout.
Automatické brzdění
  POZOR:  Po výstraze je nutné okamžitě zasáhnout, protože brzdění vyvolané adaptivním tempomatem nebude k udržení bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu stačit.
  POZOR:  V některých případech nemusí k výstraze dojít, nebo se může zobrazit opožděně. V případě potřeby musí řidič vždy sešlápnout brzdy.
  POZOR:  Při sledování vozidla systém nezastavuje automaticky.

V případě potřeby systém automaticky přibrzdí, aby udržel nastavený odstup od vozidla jedoucího vpředu. Aby nebyla narušena plynulost a pohodlnost jízdy, je však tento brzdný výkon omezen přibližně na 30 % celkového dostupného brzdného výkonu. Pokud je nutné, aby vozidlo brzdilo intenzivněji, a řidič nezasáhne, zazní výstražný signál a na přístrojovém panelu se zobrazí výstražný symbol.
Použití systému
Systém se ovládá ovladači na volantu.
Missing Image
AZvýšení nastavené rychlosti
BSnížení nastavené rychlosti
CZapnuto a vypnuto
DZvýšení odstupu
ESnížení odstupu
FZrušení a obnovení
Zapnutí systému
Stiskněte spínač C. Systém se přepne do pohotovostního režimu.
Nastavení rychlosti
Poznámka:  Systém se musí nacházet v pohotovostním režimu.
Požadovanou rychlost tempomatu nastavte stisknutím spínačů A nebo B. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
Změna nastavené rychlosti
Poznámka:  Rychlost vozidla je možné nastavovat v krocích po 5 km/h nebo po 5 mílích/h v závislosti na tom, jaké jednotky jsou nastaveny.
Poznámka:  Pokud systém na tyto změny nezareaguje, může to být tím, že odstup od vozidla jedoucího vpředu brání zvýšení rychlosti.
Opakovaným stisknutím spínače A nebo B nastavenou rychlost zvyšujte či snižujte tak dlouho, dokud se na informačním displeji nezobrazí požadovaná rychlost. Rychlost vozidla se pozvolna upraví podle nastavené rychlosti.
Nastavení odstupu vozidla
Poznámka:  Používejte přiměřené nastavení odstupu v souladu s místními pravidly silničního provozu.
Poznámka:  Nastavení odstupu je závislé na čase, a proto se bude vzdálenost automaticky přizpůsobovat vaší rychlosti. Např. při odstupu vyjádřeném 4 proužky je časový odstup 1,8 sekundy. To znamená, že při rychlosti 100 km/h (62 mil/h) se bude vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu udržovat na 50 metrech.
Poznámka:  Pokud krátce sešlápnete plynový pedál, například při předjížděcím manévru, systém dočasně přeruší svou činnost. Jakmile plynový pedál uvolníte, znovu se zapne. Na displeji se zobrazí zpráva.
Poznámka:  Nastavení odstupu zůstane uloženo i po vypnutí zapalování.
Missing Image
Vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem jedoucím vpředu se udržuje proměnným nastavením. Toto nastavení je na informačním displeji znázorněno vodorovnými proužky. Nastavením jednoho proužku zvolíte nejmenší odstup, nastavením všech proužků největší odstup. V pohotovostním režimu jsou tyto proužky zobrazeny bez výplně. Po aktivaci systému se proužky vyplní.
Pokud systém nerozpozná žádné vozidlo jedoucí vpředu, zobrazí se pod proužky na informačním displeji pouze váš vůz. Pokud to okolnosti dovolí, bude systém udržovat nastavenou rychlost. Systém také udržuje nastavený odstup a zobrazuje tuto informaci na displeji.
Missing Image
Jakmile systém zjistí vozidlo jedoucí vpředu, zobrazí jej nad vodorovnými proužky.
Aktivuje se režim sledování. K udržení nastaveného odstupu systém automaticky zrychlí či zpomalí vozidlo. Chování systému se tedy bude řídit podle nastaveného odstupu.
Spínačem E odstup zmenšíte, spínačem D odstup zvětšíte. Počet zobrazených proužků znázorňuje nastavený odstup.
Poznámka:  Doporučené nastavení odstupu jsou čtyři proužky.
Pohotovostní režim
Poznámka:  Přesunutím volicí páky převodovky do neutrální polohy nebo delším sešlápnutím spojkového či plynového pedálu činnost systému přerušíte.
Sešlápnutím brzdového pedálu nebo přitáhnutím spínače F systém vypnete. Systém se vrátí do pohotovostního režimu a vozidlo bude opět ovládáno pouze ručně. Nastavené hodnoty rychlosti a odstupu zůstanou uloženy v paměti.
Přitažením spínače F činnost systému obnovíte. Pokud to podmínky dovolí, bude systém pokračovat v činnosti podle nastavených hodnot rychlosti a odstupu.
Vypnutí systému
Stiskněte spínač C.
Poznámka:  Nastavená rychlost nebude uchována.
Automatické vypnutí
Poznámka:  Pokud otáčky motoru příliš poklesnou, zobrazí se na displeji odpovídající zpráva. Doporučujeme podřadit (u vozidel s manuální převodovkou). Pokud nebudete postupovat podle doporučení, systém se automaticky vypne.
Poznámka:  Systém není činný v době, kdy je vypnuta regulace prokluzu.
Činnost systému je závislá na různých dalších systémech, například na protiblokovacím brzdovém systému nebo elektronickém stabilizačním programu. Systém se automaticky vypne, dojde-li k jeho poruše nebo pokud je reagováno na nouzovou situaci.
Zazní zvukové znamení a na displeji se zobrazí odpovídající zpráva. V takovém případě je nutné zasáhnout a přizpůsobit jízdu a rychlost vozidlům jedoucím před vámi.
K automatickému vypnutí může dojít v případě, že:
  • Rychlost vozidla klesne přibližně pod 25 km/h (17 mil/h).
  • Pneumatiky ztratí přilnavost.
  • Teplota brzd je příliš vysoká, např. při jízdě po horských nebo kopcovitých silnicích.
  • Otáčky motoru příliš poklesnou.
  • Dojde k zakrytí snímače radaru.
  • Zatáhnete parkovací brzdu.
Funkce včasné výstrahy
  POZOR:  Nikdy nečekejte na výstrahu před srážkou. Při jízdě jste zodpovědní za udržování správné vzdálenosti a rychlosti, a to i při používání systému.
  POZOR:  Systém bude reagovat pouze na vozidla jedoucí vpředu ve stejném směru, ale nebude reagovat na pomalu jedoucí nebo stojící vozidla.
  POZOR:  Nikdy nejezděte takovým způsobem, abyste systém záměrně aktivovali. Systém je určen k tomu, aby vám pomáhal výlučně ve stavu nouze.
  POZOR:  Z důvodu chybné detekce paprsku nemusí být upozornění aktivováno, může být aktivováno pozdě anebo může být aktivováno zbytečně. Viz  . 

Poznámka:  Systém podpory brzd snižuje rychlost srážky pouze tehdy, začnete-li brzdit ihned po výstraze.
Poznámka:  Pokud sešlápnete brzdový pedál dostatečně rychle, bude aplikován plný brzdicí výkon. A to bez ohledu na to, jakou silou pedál sešlápnete.
Poznámka:  Systém podpory brzd připravuje brzdovou soustavu na prudké brzdění tím, že mírně aplikuje brzdou sílu. Můžete zaznamenat mírné škubnutí.
Poznámka:  Výstraha před srážkou probíhá jen v případě, že je systém zapnutý. Podpora brzd je vždy aktivní a nelze ji vypnout.
Poznámka:  Systém lze využívat bez ohledu na to, zda je adaptivní tempomat zapnutý či vypnutý.
Poznámka:  Systém používá stejné radiolokační snímače jako adaptivní tempomat, a podléhá proto stejným omezením. Viz  . 
Systém je určen k tomu, aby řidiče upozornil na riziko srážky s vozidlem jedoucím před ním.
Systém upozorňuje řidiče akustickými signály a vizuální výstrahou na informačním displeji.
Dojde k aktivaci podpory brzd. Brzdová soustava se připraví na prudké brzdění, aby došlo k co možná největšímu omezení následků srážky s vozidlem jedoucím vpředu.
Zapínání a vypínání systému
Systém můžete zapnout a vypnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Když systém vypnete, varovný indikátor na informačním displeji zůstane svítit. Viz  Warning Lamps and Indicators. 
Poznámka:  Nastavení a stav systému zůstane uložen i po vypnutí zapalování.
Nastavení citlivosti výstrahy
Citlivost výstrahy udává, jak brzy systém aktivuje upozornění. Citlivost lze upravit ovladači na volantu.   Viz   Všeobecné informace