POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Poznámka:  Pokud rychlost vašeho vozidla klesne při jízdě do svahu o více než 16 km/h pod nastavenou rychlost, tempomat se deaktivuje.
Missing Image
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko ON.
Missing Image  Kontrolka se nachází na informačním displeji.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo SET-.
  1. Uvolněte plynový pedál.
Poznámka:  Kontrolka změní barvu.
Změna nastavené rychlosti
  • Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo SET-. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky kilometry za hodinu, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky míle za hodinu, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h.
  • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  • Podržte tlačítko SET+ nebo SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
Zrušení nastavené rychlosti
 Stiskněte a uvolněte CAN nebo lehce sešlápněte brzdový pedál. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Stiskněte a uvolněte RES.
Vypnutí tempomatu
Poznámka:  Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.
Stiskněte a uvolněte tlačítko OFF, když je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.