Princip fungování
  POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém nepoužije brzdy, ale zobrazí se výstraha.

Systém umožňuje nastavení omezení rychlosti. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.
Použití systému
Poznámka:  Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Missing Image
AZvýšení nastavené rychlosti
BZapnuto a vypnuto
CSnížení nastavené rychlosti
DZrušení a obnovení
Zapínání a vypínání systému
Stiskněte spínač B. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti.
Nastavení omezení rychlosti
Pomocí spínačů tempomatu změňte maximální nastavení rychlosti.
Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí spínačů A a C. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
Vytažením přepínače D omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Informační displej potvrdí vypnutí zobrazením přeškrtnuté nastavené rychlosti.
Dalším vytažením přepínače D dojde k obnovení omezovače. Informační displej potvrdí zapnutí opětovným zobrazením nastavené rychlosti.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Pro dočasné vypnutí systému plně sešlápněte akcelerační pedál. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
V případě nechtěného překročení rychlosti začne blikat kontrolka na informačním displeji a zazní zvukové upozornění.
Překročíte-li rychlost úmyslně, začne pouze blikat kontrolka.