POZOR:  Baterie normálně produkuje výbušné plyny, které mohou způsobit zranění osob. Z tohoto důvodu nedovolte v blízkosti baterie zacházení s otevřeným ohněm, jiskřením nebo hořícími materiály. Při práci poblíž akumulátoru si vždy chraňte obličej a používejte ochranné brýle. Vždy zajistěte řádné odvětrávání.
  POZOR:  Při zvedání akumulátoru v plastovém pouzdře může nadměrný tlak působící na stěny způsobit únik kyseliny z vík ventilu, což může mít za následek zranění osob nebo poškození vozidla či akumulátoru. Akumulátor zvedejte zvedákem na akumulátory nebo jej při zvedání uchopte rukama za protější rohy.
  POZOR:  Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Akumulátory obsahují kyselinu sírovou. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při práci poblíž akumulátoru používejte ochranné brýle, abyste předešli úrazu způsobenému vystříknutím roztoku kyseliny. V případě styku pokožky nebo očí s kyselinou tyto okamžitě nejméně 15 minut oplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kyseliny vyhledejte okamžitě lékaře.
  POZOR:  Póly akumulátoru, svorky a související příslušenství obsahují olovo a jeho sloučeniny. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.
  POZOR:  Vozidlo může mít více než jeden akumulátor. Odpojením kabelů pouze jednoho akumulátoru se neodpojí napájení elektrického systému vozidla. Ověřte si, že jste při odpojování napájení odpojili kabely od všech akumulátorů. V opačném případě může dojít k vážnému zranění nebo ke škodám na majetku.
  POZOR:  U vozidel se systémem Auto-Start-Stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

Autobaterie je umístěna v motorovém prostoru. Viz  Under Hood Overview. 
 Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým akumulátorem. Po dobu jeho používání do něj není třeba doplňovat destilovanou vodu.
Pokud je akumulátor vybaven ochranným krytem, po jeho vyčištění nebo výměně ověřte, zda jste jej namontovali správně.
Chcete-li zajistit delší bezproblémové fungování akumulátoru, udržujte jeho horní část čistou a suchou a zajistěte, aby jeho kabely byly řádně připevněny k příslušným svorkám.Pokud na akumulátoru nebo svorkách naleznete jakékoli stopy koroze, odpojte kabely a očistěte zasažená místa drátěným kartáčem. Kyselinu lze neutralizovat roztokem jedlé sody s vodou.
Pokud se chystáte vozidlo zaparkovat na delší dobu, doporučujeme od akumulátoru odpojit svorku záporného kabelu akumulátoru.
Chcete-li zajistit správné fungování systému správy akumulátoru, po připojení jakýchkoli elektrických zařízení k vozidlu nepřipojujte ukostření přímo k záporné svorce akumulátoru. Připojení k záporné svorce akumulátoru může způsobit nepřesnosti měření stavu akumulátoru a potenciálně také způsobit nesprávnou funkci systému.
Poznámka:  Pokud autorizovaný prodejce do vozidla namontuje elektrické příslušenství či součásti, může dojít k nepříznivému ovlivnění výkonu a životnosti akumulátoru a také k ovlivnění výkonu jiných elektrických systémů ve vozidle.
Je-li nutné vyměnit akumulátor, doporučujeme použít náhradní akumulátor od společnosti Ford, který je vhodný pro elektrosoustavu vozidla.
Pokud odpojíte nebo vyměníte akumulátor ve vozidle s automatickou převodovkou, bude nutné zopakovat učení adaptivní strategie převodovky. Z toho důvodu je bude řazení při první následné jízdě jevit obtížnější. Jedná se o normální chování, dokud se převodovka zcela nenaučí optimálnímu provozu.
Demontáž a opětovná montáž akumulátoru
Chcete-li odpojit nebo demontovat akumulátor, postupujte následujícím způsobem:
  1. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte zapalování.
  1. Vypněte veškerá elektrická zařízení (například osvětlení nebo autorádio).
  1. Před odpojením akumulátoru vyčkejte nejméně dvě minuty.
Poznámka:  Systém řízení motoru je vybaven funkcí udržování napájení a po určitou dobu od vypnutí zapalování je stále pod proudem. Díky tomu je možné uložit diagnostické a adaptivní tabulky. Pokud akumulátor odpojíte, aniž byste počkali, může dojít k poškození vozidla, na které se nevztahuje záruka.
  1. Nejprve odpojte svorku záporného (−) kabelu akumulátoru.
  1. Nakonec odpojte svorku kladného (+) kabelu akumulátoru.
  1. Demontujte upevňovací úchyt akumulátoru.
  1. Vyjměte autobaterii.
  1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:  Před opětovným připojením akumulátoru se ujistěte, že je vypnuté zapalování.
Poznámka:  Pokud odpojíte pouze svorku záporného kabelu akumulátoru, ujistěte se, že byla izolována nebo umístěna dál od svorky akumulátoru. Jinak by mohlo dojít k jejímu neúmyslnému připojení nebo jiskření.
Poznámka:  Ověřte, zda jsou svorky kabelů akumulátoru řádně dotaženy.
Poznámka:  Pokud odpojíte nebo vyměníte akumulátor, po jeho opětovném zapojení je nutné znovu nastavit čas a předvolby rádiových stanic.
Likvidace akumulátoru
Missing Image   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých akumulátorů.