POZOR:  Systém monitorování tlaku v pneumatikách nepředstavuje náhradu ruční kontroly tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat tlakoměrem. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.
  POZOR:  Poškozený snímač monitorování tlaku v pneumatikách nemusí fungovat.

Poznámka:  Těsnicí materiál na pneumatiky v provozu používejte jen v nouzovém případě, jinak může dojít k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.
Poznámka:  V případě nasazení náhradního kola se rozsvítí kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách. Chcete-li zcela obnovit funkčnost systému monitorování, na vozidlo je třeba namontovat všechny silniční pneumatiky vybavené snímači monitorování tlaku.
Pokud při jízdě dojde k defektu pneumatiky, nesešlapujte brzdový pedál příliš prudce. Namísto toho zpomalujte pozvolna. Volant držte pevně a zaparkujte na bezpečném místě u krajnice.
Defekt nechte opravit v autorizovaném servisu, aby se nepoškodily snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách. Viz  Tire Pressure Monitoring System.  Co nejdříve nahraďte dojezdové náhradní kolo plnohodnotným kolem. Při opravě nebo výměně pneumatiky s defektem nechte v autorizovaném servisu zkontrolovat, zda nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky
  POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.

Sestavu nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky lze používat jen dočasně. Měli byste ji co nejdříve vyměnit zpět za sestavu silničního kola a pneumatiky stejné velikosti a typu, jako byly silniční pneumatiky a kola od společnosti Ford, která byly na vozidle původně namontovány. Dojde-li k poškození nestejnorodé náhradní pneumatiky nebo kola, doporučuje se provést jejich výměna namísto opravy.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky je sestava náhradního kola a pneumatiky jiné značky, velikosti či vzhledu než u silničních pneumatik a kol. Existují celkem tři typy takových sestav:
1. Nouzové kolo typu T: Tato náhradní pneumatika má udávanou velikost začínající písmenem „T“ a její boční strana může obsahovat nápis „Temporary Use Only“.
2. Plnohodnotná odlišná rezerva se štítkem na kole: Tato náhradní pneumatika má na kole umístěn štítek s nápisem obsahujícím text: THIS WHEEL AND TIRE ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY.
Při jízdě s jednou z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik nesmíte:
 • Překračovat rychlost 80 km/h.
 • překračovat maximální přípustné zatížení vozidla uvedené na štítku s bezpečnostními informacemi,
 • táhnout přívěs,
 • používat sněhové řetězy na konci vozidla, kde je daná náhradní pneumatika namontována,
 • současně používat více nestejnorodých náhradních pneumatik,
 • používat automyčky.
 • pokoušet se opravit nestejnorodou náhradní pneumatiku.
Při použití některé z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na obrubnících,
 • jízdní vlastnosti za zimního počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra,
 • jízdní vlastnosti při používání pohonu všech kol.
3. Plnohodnotná nestejnorodá rezerva bez štítku na kole
Při jízdě se sestavou plnohodnotné nestejnorodé sestavy kola a pneumatiky nesmíte:
 • Překračovat rychlost 113 km/h.
 • současně používat více sestav nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky,
 • používat automyčky.
 • používat sněhové řetězy na konci vozidla, kde je daná sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky namontována.
Při použití sestavy plnohodnotného nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na obrubnících,
 • jízdní vlastnosti za zimního počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra.
 • jízdní vlastnosti při používání pohonu všech kol.
Při jízdě se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné dbát zvýšené pozornosti v následujících situacích:
 • tažení přívěsu,
 • jízda vozidlem vybaveným karavanovou nástavbou,
 • jízda s vozidly s nákladem na střešním nosiči.
Se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné jezdit opatrně a co nejdříve se obrátit na servis.
Matice kol
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistné matice můžete dostat od autorizovaného prodejce při předložení referenčního čísla certifikátu.
Umístění zvedáku a nástrojů
Sestava náhradního kola s pneumatikou se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru. Zvedák vozidla se nachází pod náhradním kolem. Nástrčný klíč se nachází v pěně nalevo od náhradního kola.
Missing Image
Poznámka:  Vozidla se soupravou na opravu pneumatiky nejsou vybavena rezervním kolem, zvedákem vozidla ani klíčem na kola.
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Umístění zvedacích bodů označují malé značky ve tvaru šipky na prazích.
Missing Image
AJen pro nouzové použití.
BÚdržba.
Missing ImageMissing Image
Při výměně letních a zimních pneumatik doporučujeme používat hydraulický zvedák dílenského typu.
Poznámka:  Zvedák vozidla nevyžaduje žádnou údržbu ani promazávání.
Postup výměny pneumatik
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
  POZOR:  Kola vozidla doporučujeme zajistit klíny a pod zvedaným vozidlem by se neměla nacházet žádná osoba.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.
  POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Pokud je to možné, zvedák používejte na rovném a pevném povrchu.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.

Missing Image
 1. Zaparkujte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a aktivujte výstražnou funkci směrových světel.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte parkovací polohu (P), případně zpátečku (R), pokud máte manuální převodovku. Vypněte zapalování a umístěte výstražný trojúhelník.
 1. Příčně zablokujte protilehlé kolo vůči vyměňované pneumatice. Pokud například vyměňujete levou přední pneumatiku, zablokujte pravé zadní kolo.
Missing Image
 1. Z prohlubně vyjměte náhradní kolo, zvedák a klíč.
 1. Z podstavce zvedáku vytáhněte upevňovací popruh na prázdnou pneumatiku.
 1. Uvolněte jednotlivé matice kola o půl otáčky proti směru hodinových ručiček, ale ponechte je namontované, dokud kolo nezvednete ze země.
Missing Image
 1. Umístěte zvedák k místu přiložení zvedáku u vyměňované pneumatiky. Otáčejte rukojetí nástrčného klíče ve směru hodinových ručiček, dokud kolo nebude nad zemí.
 1. Vyšroubujte matice kola pomocí nástrčného klíče.
 1. Vyměňte vypuštěnou pneumatiku za náhradní. Dřík ventilu je při tom nutné zorientovat směrem ven.
 1. Namontujte zpět matice kola tak, aby kolo přiléhalo k náboji. Matice kola plně nedotahujte, dokud kolo nespustíte na zem.
 1. Otáčením rukojeti klíče proti směru hodinových ručiček spusťte vozidlo na zem.
 1. Odeberte zvedák a zcela dotáhněte matice kola ve vyznačeném pořadí. Viz  . 
Missing Image
 1. Demontované kolo, zvedák a klíč umístěte do prohlubně na náhradní kolo.
 1. Odblokujte kolo a výstražný trojúhelník vraťte do vozidla.
Uložení prázdné pneumatiky
 1. Prázdnou pneumatiku položte na podlahu zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Vyhledejte uvazovací popruh, který je umístěn poblíž opěradla sedadla. Smyčku protáhněte uvazovacím okem. Volný konec (bez smyčky) protáhněte smyčkou.
Missing Image
 1. Popruh protáhněte otvory v kole.
 1. V protějším rohu zavazadlového prostoru se nachází přední uvazovací madlo. Protáhněte zajišťovací popruh uvazovacím okem a utáhněte jej.
Missing Image
 1. Upevněte jej pomocí lodního úvazu.

Kuga Návod k obsluze pro vlastníky