Vaše vozidlo nemusí být vybaveno rezervním kolem. Souprava pro opravu tedy vystačí pouze k opravě jedné poškozené pneumatiky.
Souprava je umístěna v prohlubni rezervního kola.
Všeobecné informace
  POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
  POZOR:  Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nepoužívejte sadu s kompresorem pro nouzový dojezd po defektu pneumatiky. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Nepokoušejte se utěsnit poškození bočnice pneumatiky. Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky, což by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Souprava na opravu pneumatiky utěsní většinu poškození pneumatiky [s průměrem až do 6 mm] a dočasně obnoví pojízdnost vozidla.
Při používání soupravy dodržujte následující pravidla:
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry, zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
 • Tato souprava vám umožní provést nouzovou dočasnou opravu a pokračovat v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik nebo ujet vzdálenost maximálně 200 km.
 • Nepřekračujte maximální rychlost 80 km/h.
 • Chraňte soupravu před dětmi.
 • Soupravu používejte pouze tehdy, pokud se okolní teplota pohybuje v rozsahu -40–70°C.
Použití soupravy
  POZOR:  Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina či střelivo a způsobit vážné zranění.
  POZOR:  Je-li souprava v provozu, nenechávejte ji bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci kompresoru a vážné zranění osob.

Poznámka:  Soupravu používejte pouze pro vozidla, ke kterým byla dodána.
 • Zaparkujte vaše vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a abyste mohli použít soupravu bez ohrožení vaší osoby.
 • I v případě, že stojíte na rovné silnici, zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo zajištěno, že nedojde k pohybu vozidla.
 • Nevyjímejte z pneumatiky cizí předměty, jako například hřebíky nebo šroubky, které ji propíchly.
 • Při používání soupravy nechte běžet motor, ne však tehdy, pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách (např. uvnitř budovy). Za těchto podmínek zapněte kompresor při vypnutém motoru.
 • Lahev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (viz horní část lahve).
 • Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik. Upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.
Huštění pneumatiky
  POZOR:  Než pneumatiku dohustíte, prohlédněte její bočnici. Pokud vykazuje jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nehustěte. Mohlo by dojít ke zranění.
  POZOR:  Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky. V případě prasknutí pneumatiky by mohlo dojít ke zranění.
  POZOR:  Při huštění pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout přetlakovým ventilem. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Vyvarujte se kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li ke kontaktu s kůží, okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
  POZOR:  Pokud tlak vzduchu v pneumatice do deseti minut nedosáhne 1,8 bar, bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Našroubováním lahve do držáku se propíchne těsnění na lahvi. Láhev neodšroubovávejte z držáku, aby neunikla těsnicí hmota. Ta by totiž mohla způsobit zranění.

Missing Image
AOchranná čepička
BTlakový pojistný ventil
CHadice
DOranžové víko
EDržák lahve
FMěřič tlaku
GNapájecí zástrčka s kabelem
HSpínač kompresoru
INálepka
JVíko lahve
KLahev s těsnicí hmotou
 1. Otevřete víko soupravy.
 1. Odlepte z láhve nálepku I upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič dobře viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Vyndejte ze soupravy hadici C a napájecí zástrčku s kabelem G.
 1. Odšroubujte oranžové víko D a víko lahve J.
 1. Našroubujte lahev s těsnicí hmotou K po směru hodinových ručiček do držáku lahve E a plně ji dotáhněte.
 1. Z poškozené pneumatiky sejměte čepičku ventilku.
 1. Z hadice C sejměte ochrannou čepičku A a hadici C řádně našroubujte na ventilek poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru H v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku G zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do elektrické zásuvky.   Viz   Přídavné zásuvky
 1. Spusťte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru H do polohy 1.
 1. Pneumatiku nehustěte déle než 10 minut; má být nahuštěna na tlak mezi minimální hodnotou 1,8 bar a maximální hodnotou 3,5 bar. Spínač kompresoru H přepněte do polohy 0 a měřičem tlaku F zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice.
Poznámka:  Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 6 bar, ale přibližně po 30 sekundách znovu klesne.
Poznámka:  Po vypnutí kompresoru můžete slyšet vzduch unikající z poškozené pneumatiky. To je normální a lze to ignorovat za předpokladu, že byl dosažen stanovený minimální tlak v pneumatice.
 1. Napájecí zástrčku G vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z elektrické zásuvky.
 1. Hadici C rychle odšroubujte z ventilku pneumatiky a znovu nasaďte ochrannou čepičku A. Čepičku ventilku znovu utáhněte
Poznámka:  Z hadice C může při odpojování vytéct nebo vystříknout zbytek těsnicí hmoty. To je normální.
 1. Lahev s těsnicí hmotou K nechte v držáku lahve E.
 1. Dbejte na to, aby souprava, víko lahve a oranžové víko byly bezpečně uložené ve vozidle, ale stále snadno přístupné. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
 1. S vozidlem ihned ujeďte vzdálenost asi tři kilometry (dvě míle), aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.
  POZOR:  Pokud za jízdy cítíte silné vibrace, slyšíte nezvyklé zvuky nebo si všimnete nestabilních jízdních vlastností, zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

Kontrola tlaku v pneumatice
  POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna na doporučenou hodnotu tlaku. Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, sledujte tlak vzduchu v této pneumatice.

 1. Po ujetí přibližně tří kilometrů (dvou mílí) vozidlo zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
 1. Připojte soupravu a měřičem tlaku F zjistěte tlak v pneumatikách.
 1. Pokud tlak v pneumatice naplněné těsnicí hmotou činí 1,3 bar nebo více, upravte jej na předepsanou hodnotu.   Viz   Technická data
 1. Pokud je třeba pneumatiku dohustit, opakujte postup huštění.
 1. Měřičem tlaku F znovu zkontrolujte tlak v pneumatice. Pokud je tlak v pneumatice příliš vysoký, vyfoukněte pneumatiku na předepsaný tlak pomocí pojistného ventilu B.
 1. Poté, co jste nahustili pneumatiku na předepsaný tlak, přepněte spínač kompresoru H do polohy 0, vytáhněte napájecí zástrčku G ze zásuvky, odšroubujte hadici C, utáhněte čepičku ventilku a nasaďte zpět ochrannou čepičku A.
 1. Nechte lahev s těsnicí hmotou K v držáku lahve E a bezpečně uložte soupravu na její původní místo.
 1. Jeďte k nejbližšímu pneuservisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z ráfku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Použitou lahev s těsnicí hmotou K a hadici C co nejdříve vyměňte.
Poznámka:  Upozorňujeme, že tato souprava umožňuje pouze jízdu na krátkou vzdálenost. Předpisy týkající se oprav pneumatiky pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobné informace získáte v pneuservisu.
Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte svému dealerovi nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.