Poznámka:  V případě poruchy systému se na informačním displeji zobrazí výstražná zpráva.   Viz   Informační hlášení.  Zpráva upozorňuje na to, že systém nefunguje správně a že se přepnul do režimu pohonu přední nápravy. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:  V případě přehřátí systému a jeho přepnutí na pohon přední nápravy se na informačním displeji zobrazí zpráva. K této situaci může dojít například ve chvíli, kdy je vozidlo extrémně zatíženo nebo kdy dochází k nadměrnému prokluzu kol (např. v hlubokém písku). Aby bylo možné pohon všech kol co nejdříve znovu využít, zastavte na bezpečném místě a vypněte zapalování. Po ochlazení systému bude funkce pohonu všech kol opět k dispozici. Na displeji se přibližně na 5 sekund zobrazí informační zpráva.
Poznámka:  Po nasazení náhradní dojezdové pneumatiky se na informačním displeji zobrazí výstražná zpráva. Tato zpráva zhasne, jakmile nasadíte běžnou pneumatiku a zapnete zapalování.
Poznámka:  Novou či opravenou plnohodnotnou pneumatiku doporučujeme nasadit co možná nejdříve. Výrazný rozdíl mezi rozměry pneumatik na přední či zadní nápravě totiž může způsobit poškození systému. Případně může znemožnit pohon všech kol a přepnout systém na pohon přední nápravy.
Systém umožňuje jízdu v terénu do určité náročnosti. Pokud však bude vůz vystaven obtížnějším podmínkám, než bývá obvyklé (přiměřeně hluboký písek, sníh, bláto, rozbité vozovky), mohlo by vinou nadměrné námahy dojít k přehřátí a poškození systému. Takto vzniklé poškození není kryto zárukou.
Missing Image
Na informačním displeji se zobrazí grafické znázornění, podle kterého můžete upravit rozdělení výkonu mezi přední a zadní nápravu. Čím více je některá oblast vyplněna, tím více výkonu je směřováno na dané kolo.
Jízda s pohonem všech kol ve zvláštních podmínkách
Vozidlo s pohonem všech kol umožňuje jízdu na písčitém povrchu, sněhu, blátě a nekvalitních vozovkách. Jeho jízdní vlastnosti se tak poněkud liší od konvenčních vozidel, a to jak při jízdě na dálnici, tak mimo ni.
Poznámka:  Můžete zkusit vypnout systém regulace prokluzu. Díky tomu se budou moci za určitých situací některá kola více protáčet a na některá bude přenášeno více točivého momentu. To je výhodné například ve chvíli, kdy vozidlo uvízne.
Při pomalé jízdě terénem se zatíženým vozem používejte nižší rychlostní stupně. Zařazením nižších stupňů umožníte motoru a převodovce optimálnější chlazení.
Při velmi vysokém zatížení se může stát, že systém bude automaticky vypínat a zapínat klimatizaci, aby nedošlo k přehřátí motoru.
Základní princip činnosti
  • V silném bočním větru, který má nepříznivý vliv na jízdní vlastnosti vozu, jezděte pomaleji.
  • Buďte velmi opatrní při jízdě na kluzkých površích, například na písku, vodě, šotolině, sněhu nebo ledu.
Opuštění vozovky
V případě opuštění vozovky zpomalte a vyhýbejte se prudkému brzdění. Až dostatečně zpomalíte, vraťte se zpět na vozovku. Při tomto manévru neotáčejte prudce volantem.
Někdy je bezpečnější zpomalit na krajnici a až poté se postupně vrátit na vozovku. Pokud nezpomalíte a prudce otočíte volantem, můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
Někdy je bezpečnější narazit do drobnějších předmětů (například směrových sloupků na kraji cesty), které vůz mírně poškodí, než se pokusit o náhlý návrat na vozovku. Ten může mít totiž za následek nekontrolovaný smyk nebo převrácení. Nezapomeňte, že hlavní prioritou by měla být vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních cestujících.
Nouzové manévry
I v situacích, kdy je nezbytně nutné náhle zatočit, je třeba dbát na to, abyste nepřekročili meze vozu (například otočit volantem pouze tak náhle a ostře, jak je to nutné k vyhnutí se překážce). Příliš prudké otočení volantem může vést ke ztrátě kontroly nad vozem. Plynový či brzdový pedál sešlapujte zvolna. Vyhýbejte se prudkému zatáčení, zrychlování či brzdění. Tyto manévry mohou totiž vyústit v převrácení vozu, ztrátu kontroly nad řízením a v případě nehody také zranění osob. K bezpečnému nasměrování vozu využijte všechen dostupný prostor na vozovce.
Při nouzovém brzdění se vyhýbejte zablokování pneumatik a náhlým pohybům volantem.
Při přejezdu z jednoho typu povrchu na druhý (např. ze zpevněné vozovky na nezpevněnou) se změní reakce vozu (například odezva řízení, zrychlování či brzdění).
Písek
Při jízdě na písku se snažte udržet všechna kola v co nejpevnější stopě. Nesnižujte tlak v pneumatikách. Zařaďte však nižší rychlostní stupeň, který by měl zajistit stabilnější jízdu terénem. Plynový pedál sešlapujte pozvolna a vyhýbejte se nadměrnému prokluzu kol.
V hlubokém písku nejezděte příliš dlouho. Došlo by totiž k přehřátí systému. Na informačním displeji se v takovém případě zobrazí zpráva.   Viz   Informační hlášení
Vypněte zapalování a nechte systém alespoň 15 minut chladnout. Po dostatečném ochlazení systému se na informačním displeji zobrazí odpovídající zpráva.   Viz   Informační hlášení
Při pomalé jízdě terénem za velmi teplého počasí používejte nižší rychlostní stupně. Zařazením nižších stupňů umožníte motoru a převodovce optimálnější chlazení.
Nejezděte příliš rychle, protože hybná síla vozu může v takovém případě způsobit uvíznutí, a to až do té míry, kdy bude k vyproštění nutné využít pomoci jiného vozu. Nezapomeňte, že pokud budete postupovat s dostatečnou obezřetností, můžete z daného místa vycouvat.
Bláto a voda
Bláto
Při jízdě na blátě se vyhýbejte náhlým změnám rychlosti a směru. I vozidla s pohonem všech kol mohou v kluzkém blátě ztratit přilnavost. Jakmile začne vozidlo dostávat smyk, otočte volantem do protipohybu a počkejte, až opět získáte kontrolu nad vozem.
Po jízdě v blátivém terénu očistěte nečistoty, které ulpěly na otáčejících se hnacích hřídelích a pneumatikách. Nadměrné množství bláta na pneumatikách a otáčejících se hnacích hřídelích způsobuje nevyváženost, která by mohla vést k poškození hnacích dílů.
Voda
Je-li nutné projet hlubokou vodou, jeďte opatrně. Přilnavost a brzdné možnosti mohou být v takovém případě omezeny.
Před projížděním vodou odhadněte hloubku brodu. Nevjíždějte do vody, která dosahuje výš, než je spodní část ráfků. Pokud zapalování navlhne, může motor zhasnout.
Po vyjetí z vody vždy vyzkoušejte funkci brzd. Mokré brzdy totiž nedosahují takové účinnosti jako suché. Oschnutí brzd můžete urychlit mírným sešlápnutím brzdového pedálu za jízdy.
Poznámka:  Průjezd hlubokou vodou může poškodit převodovku. Pokud by došlo k ponoření přední nebo zadní nápravy do vody, bude nutné zkontrolovat a v případě nutnosti také vyměnit mazivo náprav a rozdělovací převodovky.
Terénní jízda na svazích
Ačkoli přírodní překážky mohou znemožnit přímou jízdu z kopce nebo do kopce, měli byste se o ni vždy pokusit, než přistoupíte k diagonální jízdě po svahu.
Poznámka:  Na strmých svazích nezatáčejte. Vůz by mohl ztratit přilnavost, sklouznout do strany nebo se také převrátit. Před jízdou po svahu si vyhlédněte trasu, které se chcete držet. Nepřejíždějte přes horizont, aniž byste věděli, jaké podmínky jsou na druhé straně. Při couvání ve svahu využijte pomoci druhé osoby, která bude vůz sledovat zvenčí.
Při jízdě do strmého svahu zařaďte nižší rychlostní stupeň s dostatečným předstihem. Vyhýbejte se podřazování přímo ve svahu. Omezíte tak námahu, které je vystaven motor, a předejdete jeho zhasnutí.
Pokud vám zhasne motor, nepokoušejte se otočit. Vozidlo by se převrátilo. Lepší je zacouvat zpět na bezpečné místo.
Plynový pedál sešlapujte jen tak, aby vůz svah vyjel. Při příliš vysokém výkonu se začnou kola protáčet a ztratí přilnavost a povede to ke ztrátě kontroly nad vozem.
Missing Image
Svah sjíždějte se stejným rychlostním stupněm, jaký byste zařadili při vyjíždění do svahu. Díky tomu nebudete muset tolik používat brzdy a předejdete jejich přehřátí. Svah nesjíždějte na volnoběh. Odpojte rychloběh nebo řadicí pákou zařaďte nižší rychlostní stupeň. Při sjíždění ze strmého svahu se vyhýbejte prudkému brzdění. Hrozila by ztráta kontroly nad vozem. Aby bylo možné zatočit, musí být možné otáčet předními koly.
Vozidlo je vybaveno brzdami s protiblokovacím systémem, proto sešlapujte brzdový pedál rovnoměrně. Brzdový pedál nesešlapujte přerušovaně.
Jízda na sněhu a ledu
  POZOR:  Při jízdě na velmi kluzkém povrchu, který vyžaduje použití sněhových řetězů, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Jeďte pomalu, udržujte si větší odstup a vyhýbejte se prudkému otáčení volantem. Mohli byste totiž ztratit kontrolu nad vozem a následná nehoda by mohla vést k vážnému zranění či dokonce smrti. Pokud v zatáčce začne sklouzávat zadní část vozu, otočte volantem do protisměru smyku, abyste znovu získali kontrolu nad vozidlem.

Poznámka:  Nadměrný prokluz kol může způsobit poškození převodovky.
Vozidla s pohonem všech kol mají při jízdě na sněhu a ledu oproti vozům s jednou hnanou nápravou výhodu, nicméně smyk mohou dostat stejně jako každé jiné vozidlo. Pokud na sněhu či ledu pocítíte první náznaky smyku, otočte volantem do protisměru a pokuste se získat kontrolu nad vozem.
Za jízdy na sněhu a ledu se vyhýbejte výraznému zrychlování a prudkým změnám směru. Při rozjíždění sešlapujte plynový pedál velmi pozvolna.
Vyhýbejte se náhlému brzdění. I když se mohou vozy s pohonem všech kol na sněhu a ledu rozjíždět rychleji než vozy s jednou hnanou nápravou, zastavení jim bude trvat stejnou dobu, protože čtyřmi brzdami jsou vybaveny všechny vozy. Nikdy nepodceňujte podmínky na vozovce.
Vždy udržujte dostatečný odstup od ostatních vozidel, abyste zvládli včas zabrzdit. Jezděte pomaleji než obvykle a používejte spíše nižší rychlostní stupně. V případě nutnosti náhlého zastavení sešlapujte brzdový pedál rovnoměrně. Jelikož je vozidlo vybaveno brzdami s protiblokovacím systémem, nesešlapuje brzdový pedál přerušovaně.   Viz   Rady pro jízdu s protiblokovacím brzdovým systémem
Pokud vozidlo uvázne v blátě nebo sněhu
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete je vyprostit popojížděním vpřed a zad s pravidelným zastavením mezi zařazením jednotlivých rychlostních stupňů. Zařaďte rychlostní stupeň a zlehka sešlápněte plynový pedál.
Poznámka:  Pokud není motor zahřátý na běžnou provozní teplotu, nesnažte se vozidlo rozhoupat. Mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:  Vozidlo nerozhoupávejte déle než jednu minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky či pneumatik nebo k přehřátí motoru.
Údržba a úpravy
Odpružení a řídicí soustava vozidla byla sestrojena a testována tak, aby zajistila předvídatelné chování vozu bez ohledu na to, zda je plně naložen nebo prázdný. Z tohoto důvodu důrazně nedoporučujeme provádění jakýchkoli úprav, jako například montáž nebo demontáž určitých dílů (např. závěsů nebo stabilizátoru). Při výměně těchto dílů používejte výhradně originální díly.
Pokud vozidlo výrazně zatížíte nebo použijete přídavné zařízení (např. žebřinový nosič nebo venkovní nosič zavazadel), dbejte zvýšené opatrnosti. Jakékoli úpravy, které zvýší těžiště vozu, mohou zvýšit náchylnost vozu k převrácení.
Nedodržení pokynů k údržbě může zrušit platnost záruky, navýšit cenu oprav, omezit výkon a provozní možnosti vozidla a nepříznivě ovlivnit bezpečí vás i cestujících. Pokud budete vozidlo používat v terénu, doporučujeme provádět kontrolu podvozku v častějších intervalech.