POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Missing Image
AVysunutí: Stiskem tohoto tlačítka vysunete CD.
BŠipky: Stiskem těchto tlačítek se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.
COtvor pro vkládání CD: Místo pro vkládání CD.
DOK: Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte výběr na obrazovce.
EINFO: Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte volbu rádia, CD, USB nebo iPodu.
FTA: Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete dopravní informace nebo zrušíte dopravní informace během jejich aktivního příjmu.
GNumerická klávesnice: Stiskem tohoto tlačítka aktivujete uloženou stanici. Pokud si chcete uložit oblíbenou stanici, stiskněte tlačítko a podržte jej do té doby, než se znovu ozve zvuk.
HVyhledávání a rychlý přechod dopředu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší vyšší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dopředu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na následující dostupné stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dopředu.
ISpínač Zap./Vyp. a regulátor hlasitosti: Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete audio systém. Otočením knoflíku upravíte hlasitost.
JVyhledávání a rychlý přechod dozadu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší nižší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dozadu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na předchozí dostupné stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dozadu.
KMENU: Stiskem tohoto tlačítka aktivujete různé funkce audio systému. Viz část Struktura nabídek dále v této kapitole.
LSOUND: Stiskem tohoto tlačítka nastavíte zvuk – hloubky, výšky, středy, vyvážení hlasitosti pravé a levé strany, rozložení zvuku vpředu a vzadu. Stisknutím tlačítka OK nastavení potvrďte nebo stisknutím tlačítka MENU nabídku ukončete.
MAUX: Stiskem tohoto tlačítka aktivujete funkce AUX a SYNC a zrušíte procházení nabídky nebo seznamu.
NRADIO: Stiskem tohoto tlačítka můžete volit různé rádiové stanice a zrušit procházení nabídky nebo seznamu.
OCD: Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit zdroj na CD a zrušit procházení nabídky nebo seznamu.
Tlačítko zvuku
Umožňuje nastavit zvuk (např. hloubky, středy a výšky).
 1. Stiskněte tlačítko SOUND.
 1. Požadované nastavení zvolte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů.
 1. Potřebné seřízení proveďte pomocí tlačítek se šipkami vlevo/vpravo. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
 1. Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK.
Tlačítko vlnových rozsahů
Abyste zvolili některé z dostupných vlnových pásem, stiskněte tlačítko RADIO.
Volič vlnového pásma lze rovněž použít pro návrat k poslechu rádia, pokud jste předtím poslouchali jiný zdroj.
Případně stiskněte tlačítko se šipkou vlevo a zobrazí se dostupná vlnová pásma. Vyhledejte požadované vlnové pásmo a stiskněte tlačítko OK.
Ovládací prvky ladění stanic
Automatické vyhledávání
Vyberte vlnové pásmo a krátce stiskněte jedno z tlačítek pro vyhledávání. Jednotka se zastaví na první stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Ruční ladění
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte režim RADIO a pak možnost MANUAL TUNE.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami vlevo nebo vpravo změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu nahoru nebo dolů nebo, chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko se šipkou a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé stanice, stiskněte tlačítko OK.
Ladění s přehráváním ukázek
Funkce Scan umožňuje poslouchat po dobu několika sekund každou nalezenou stanici.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte režim RADIO a pak možnost SCAN.
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání prohledejte zvolené vlnové pásmo směrem nahoru nebo dolů.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé stanice, stiskněte tlačítko OK.
Tlačítka pro předvolbu stanice
Tato funkce umožňuje uložit oblíbené stanice do paměti, takže je lze později znovu vyvolat zvolením příslušného vlnového pásma a stisknutím některého z tlačítek předvoleb.
 1. Zvolte vlnové pásmo.
 1. Vylaďte požadovanou stanici.
 1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Objeví se postupová lišta a zpráva. Když se postupová lišta dokončí, stanice je uložena do paměti. Audiojednotka se také na chvíli ztlumí jako potvrzení.
Tento postup je možné zopakovat v každém vlnovém pásmu a pro každé tlačítko předvolby.
Poznámka:  Pokud cestujete do jiné části země, stanice, které vysílají na alternativních frekvencích a jsou uloženy pod tlačítky předvoleb, mohou být přeladěny na správnou frekvenci pod místním názvem.
Ovládání automatického uložení
Poznámka:  Uloží se až maximálně 6 dostupných stanic s nejsilnějším signálem, a to jak z vlnového pásma AM, tak FM. Dříve uložené stanice budou přepsány. Tuto funkci lze použít také pro ruční uložení stanic stejným způsobem jako u ostatních vlnových pásem.
 • Stiskněte a přidržte tlačítko RADIO.
 • Po dokončení vyhledávání se zvuk obnoví a v předvolbách automatického ukládání se uloží stanice s nejsilnějším signálem.
Ovládání dopravních informací
Mnoho stanic, které vysílají ve vlnovém pásmu FM, má kód TP, který udává, že tyto stanice vysílají dopravní informace.
Zapnutí a vypnutí dopravních informací
Abyste mohli přijímat dopravní informace, musíte stisknout tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC. Na displeji se objeví značka TA, která signalizuje, že funkce je zapnuta.
Pokud již máte naladěnu stanici, která vysílá dopravní informace, na displeji se objeví také značka TP. V opačném případě jednotka vyhledá program s dopravními informacemi.
Při vysílání dopravních informací se automaticky přeruší normální vysílání rádia nebo přehrávání CD a na displeji se objeví nápis Traffic announcement.
Jestliže jste naladili stanici nebo zvolili předvolenou stanici, na které neprobíhá hlášení dopravních zpráv, audiojednotka zůstane na tuto stanici naladěna, pokud funkce TA nebo TRAFFIC není vypnuta a potom znovu zapnuta.
Poznámka:  Pokud je funkce dopravních informací zapnuta a vyberete přednastavenou stanici nebo ručně naladíte stanici, která tuto funkci neposkytuje, neuslyšíte žádná hlášení dopravních zpráv.
Poznámka:  Pokud posloucháte stanici, která funkci dopravních informací nepodporuje, a přitom tuto funkci vypnete a znovu zapnete, bude provedeno vyhledávání TP.
Hlasitost dopravního vysílání
Dopravní hlášení přeruší normální vysílání s přednastavenou minimální hlasitostí, která je obvykle vyšší než hlasitost normálního poslechu.
Seřízení přednastavené hlasitosti:
 • Ovládání hlasitosti použijte k úpravě hlasitosti během příjmu vysílání dopravních informací. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
Ukončení dopravního vysílání
Po skončení každého dopravního hlášení se audiojednotka vrátí do normálního režimu. Chcete-li hlášení o dopravě předčasně ukončit, stiskněte v průběhu možnost TA nebo TRAFFIC.
Poznámka:  Pokud tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC stisknete kdykoli jindy, vypnou se všechna dopravní hlášení.
Automatické ovládání hlasitosti
Automatické ovládání hlasitosti (pokud je k dispozici) automaticky upravuje úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
 1. Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost AUDIO nebo AUDIO SETTINGS.
 1. Vyberte možnost AVC LEVEL nebo ADAPTIVE VOL.
 1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení.
 1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.
Vysílání zpráv
Audiojednotka může přerušit běžný příjem a začít vysílat zprávy stanic vlnového pásma FM, systému rádiových dat nebo jiné pokročilé sítě stanic.
Na displeji se během vysílání zpráv zobrazí upozornění na příchozí informace. Když audiojednotka přeruší vysílání kvůli zprávám, nastavená úroveň hlasitosti bude stejná jako u dopravních informací.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Vyberte možnost AUDIO nebo AUDIO SETTINGS.
 1. Přejděte na možnost NEWS a pomocí tlačítka OK proveďte zapnutí nebo vypnutí.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.
Alternativní frekvence
Většina programů, která vysílá na vlnovém pásmu FM, má identifikační kód programu, který je audiojednotka schopna rozpoznat.
Pokud cestujete z jedné vysílací oblasti do jiné, a pokud máte zapnutou funkci ladění alternativních frekvencí, tato funkce vyhledá nejsilnější signál dané stanice.
Za určitých podmínek však může ladění alternativní frekvence dočasně přerušit normální příjem.
Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu. Pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí, dojde ke ztišení zvuku. V případě potřeby jednotka prohledá ještě jednou celé zvolené vlnové pásmo a vyhledá skutečnou alternativní frekvenci.
Když takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, pokud takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.
Pokud dojde v výběru automatické frekvence, na displeji se zobrazí značka AF.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Vyberte možnost AUDIO nebo AUDIO SETTINGS.
 1. Přejděte na možnost ALTERNAT FREQ. nebo ALTERNATIVE FREQ. a pomocí tlačítka OK ji vypněte nebo zapněte.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.
Režim regionálního vysílání
Režim regionálního vysílání ovládá přepínání alternativních frekvencí mezi místními sítěmi jedné hlavní stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství menších místních sítí, většinou soustředěných kolem velkých měst. Pokud síť není rozdělena na místní sítě, je v celé síti vysílán stejný program.
Zapnutý režim regionálního vysílání: Tato volba zabraňuje náhodnému přeladění alternativních frekvencí, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.
Vypnutý režim regionálního vysílání: Toto nastavení umožňuje větší pokrytí, pokud regionální sítě vysílající stejný program, ale nebrání náhodnému přepínání alternativních frekvencí, když program není stejný.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Vyberte možnost AUDIO nebo AUDIO SETTINGS.
 1. Přejděte na možnost RDS REGIONAL a pomocí tlačítka OK proveďte zapnutí nebo vypnutí.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.