POZOR:  Pokud systém zjistí závadu, rozsvítí se kontrolka regulace jízdní stability a regulace prokluzu. Ověřte, zda jste systém regulace prokluzu nevypnuli ručně pomocí ovládacích prvků na informačním displeji nebo pomocí spínače. Pokud kontrolka regulace jízdní stability a regulace prokluzu stále svítí, nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud je při provozu vozidla systém regulace prokluzu vypnut, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.

Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.
Zapínání a vypínání systému
Stiskněte tlačítko na přístrojové desce nebo použijte ovládací prvky informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Po vypnutí systému regulace prokluzu zůstane stabilizační systém zapnutý.
Poznámka:   Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.
Poznámka:   Jakmile systém zapnete nebo vypnete, rozsvítí se varovná kontrolka a na informačním displeji se zobrazí zpráva.