POZOR:  Pokud systém zjistí závadu, rozsvítí se kontrolka regulace jízdní stability a regulace prokluzu. Ověřte, zda jste systém regulace prokluzu nevypnuli ručně pomocí ovládacích prvků na informačním displeji nebo pomocí spínače. Pokud kontrolka regulace jízdní stability a regulace prokluzu stále svítí, nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud je při provozu vozidla systém regulace prokluzu vypnut, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.

Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.
Poznámka:   Pokud vypnete regulaci prokluzu kol, řízení stability zůstane plně aktivní.
Vypnutí systému
Při vypnutí či zapnutí systému se na informačním displeji objeví varovné hlášení stavu systému.
Systém můžete vypnout pomocí ovládacích prvků na informačním displeji nebo pomocí spínače.
Použití ovládacích prvků na informačním displeji
Funkci můžete vypnout nebo zapnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Použití spínače
Systém regulace prokluzu můžete vypnout nebo zapnout pomocí příslušného spínače na přístrojové desce.
Kontrolky a hlášení systému
  • Dočasně se rozsvítí při nastartování motoru.
  • Začne blikat, pokud během jízdy dojde k aktivaci některého ze systémů.
  • Bude svítit, pokud se u některého ze systémů objeví problém.