POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Stisknutím ovladače okno otevřete.
Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Poznámka:  Pokud je otevřeno jen jedno okno, může vydávat pulzující hluk. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Otevírání a zavírání okna jedním stisknutím
Stiskněte nebo nadzvedněte spínač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Otevření okna jedním dotykem
Mírně stiskněte ovladač a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zámek okna
Missing Image
Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Jakmile se ovladače zadního okna zablokují, rozsvítí se.
Ochrana proti přivření
Při zavírání se okno automaticky zastaví. Při zjištění překážky v dráze se okno o kousek vrátí.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
  POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Abyste potlačili tuto bezpečnostní funkci, například v zimě, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
 1. Zavřete okno do bodu odporu potřetí. Funkce ochrany proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně. Okno překoná bod odporu a bude je možné zcela zavřít.
Pokud nelze okno zavřít ani po třetím pokusu, co nejdříve kontaktujte autorizovaného prodejce.
Opětovná aktivace funkce ochrany proti přivření
  POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte a podržte ovladač.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte a podržte ovladač.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Stiskněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Otevřete okno a poté je zkuste automaticky zavřít.
 1. Pokud se okno nezavřelo automaticky, postup zopakujte.