Vozidlo je z důvodu vyhovění legislativním limitům pro emise plynů vybaveno katalyzátorem, což je zařízení, které snižuje znečištění plynů vytvářených v motoru tím, že je přeměňuje na méně škodlivé látky. Je součástí výfukového systému.
  POZOR:  Vozidla vybavená katalyzátorem by neměla stát se spuštěným motorem v uzavřených oblastech, jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví osob vypouštěnými plyny.
  POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Výfuk bude vyzařovat značné množství tepla během provozu motoru i po vypnutí motoru. Hrozí nebezpečí požáru.
  POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat u autorizovaného prodejce. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Jízda s katalyzátorem
  POZOR:  Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.
  POZOR:  Neprotáčejte motor dlouhou dobu.
  POZOR:  Nenechávejte běžet motor s odpojenou zapalovací svíčkou.
  POZOR:  Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje
  POZOR:  Nikdy nevypínejte zapalování za jízdy.