Matice kol
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistné matice můžete dostat od svého prodejce při předložení referenčního čísla certifikátu.
Vozidla s rezervním kolem
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem.
Pokud se rezervní kolo od používaných kol liší, je opatřeno žlutým štítkem, na kterém je uvedeno odpovídající rychlostní omezení.
Před výměnou kol si přečtěte následující informace.
  POZOR:  Jeďte s rezervním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
  POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.
  POZOR:  Světlá výška vozidla může být snížena. Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.

Poznámka:  Je-li na vozidle namontováno rezervní kolo, nemyjte vozidlo v automatické mycí lince.
Poznámka:  Vozidlo může vykazovat nezvyklé jízdní vlastnosti.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Při výměně kola v nouzových situacích používejte výhradně zvedák na vozidlo dodaný spolu s vozidlem.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.

Poznámka:  Používejte zvedák s minimální nosností 1,5 tuny a podpěrnou desku s minimálním průměrem cca 80 mm.
Vyjmutí a uložení zvedáku a klíče na matice kola
 1. Vyjměte kobercový kryt kola.
Missing Image
 1. Otáčením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte šroub zajišťující náhradní kolo a kolo vyjměte.
Missing Image
 1. Otáčením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte šroub zajišťující zvedák a zvedák vyjměte.
Missing Image
 1. Před uložením zvedáku a náhradního kola zarovnejte šipku na horním ramenu zvedáku se značkou na spodním ramenu.
Missing Image
Poznámka:  Zvedák zajistěte zašroubováním šroubu do pravého otvoru v karoserii.
 1. Uložte zvedák na místo a zajistěte jej otočením šroubu po směru hodinových ručiček.
Missing Image
Poznámka:  Prázdnou pneumatiku zajistěte zašroubováním šroubu do levého otvoru v karoserii.
 1. Uložte prázdnou pneumatiku na místo a zajistěte ji otočením šroubu po směru hodinových ručiček.
 1. Kobercový kryt kola vraťte zpět na místo.
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Missing Image
AJen pro nouzové použití
BÚdržba
Missing Image
Zvedák je nutné umístit mezi značky vyryté do prahu.
Missing ImageMissing Image
Sestavení klíče na matice kola
Missing Image
Roztáhněte klíč na matice kola.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je klíč na matice kola roztažen do krajní polohy.
Sejmutí poklice kola
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
Missing Image
 1. Demontujte matice a poklici.
Demontáž kola vozidla
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.

Poznámka:  Rezervní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Poznámka:  Nepokládejte kola z lehké slitiny čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Demontujte matice a kolo.
Montáž kola
  POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Kontaktujte autorizovaného prodejce a vyžádejte si další informace o kompatibilitě.

  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Používejte pouze správné matice kol a kola určená pro dané vozidlo. V případě pochybností se obraťte na autorizovaného prodejce.

Poznámka:  Matice kol z lehké slitiny a paprskových ocelových kol je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).
Poznámka:  Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Poznámka:  Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
 1. Nasaďte kolo a poklici.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Tlaky v pneumatikách
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotaženy a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.