Přehrávání kompaktního disku
Poznámka:  V průběhu přehrávání je na displeji zobrazeno číslo disku a čas, který uběhl od zahájení stopy.
se zařízením SYNC
Pokud při poslechu rozhlasu vložíte do mechaniky disk, začne se disk ihned přehrávat.
Pokud přepnete na jiný zdroj zvuku (rádio, USB, zvukový vstup) a budete chtít přehrávání disku CD spustit znovu, stiskněte tlačítko CD.
Bez systému SYNC
Chcete-li během poslechu rádia spustit přehrávání disku CD, stiskněte tlačítko MEDIA.
Po načtení disku se okamžitě spustí přehrávání.
Výběr stopy
se zařízením SYNC
 • Jedním stisknutím tlačítka pro vyhledávání vzad se znovu přehraje aktuální skladba. Pokud jej stisknete během tří sekund po zahájení skladby, zvolí se předcházející skladba.
 • Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyhledejte požadovanou skladbu a stisknutím tlačítka OK ji vyberete.
Skladbu můžete zvolit pomocí numerické klávesnice. Zadávejte požadované číslo skladby, dokud nebude celé (např. 1 a potom 2 pro skladbu 12), nebo zadejte číslo a rovnou stiskněte OK.
Bez systému SYNC
Jedním stisknutím tlačítka k vyhledávání vzad spustíte přehrávání aktuální skladby znovu od začátku. Pokud ji stisknete během tří sekund po zahájení skladby, zvolí se předcházející skladba.
Rychlé vyhledávání vpřed a vzad
Chcete-li prohledávat skladby na disku směrem dozadu nebo dopředu, stiskněte a přidržte tlačítko pro vyhledávání zpět nebo vpřed.
Náhodné přehrávání
Při přehrávání náhodně vybraných skladeb, známém také jako shuffle (promíchání), se přehrají všechny skladby na CD v náhodném pořadí.
se zařízením SYNC
Stiskněte funkční tlačítko 2.
Poznámka:  Při přehrávání CD se skladbami ve formátu MP3 můžete zvolit náhodný výběr skladeb z celého disku CD nebo aktuálního adresáře. Stisknutím tlačítka funkce 2 můžete přepínat mezi uvedenými možnostmi.
Pomocí tlačítka pro vyhledávání nahoru nebo dolů vyberte v případě potřeby další skladbu pro náhodné přehrávání.
Bez systému SYNC
 1. Opakovaně stiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí nápis SHUFFLE.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost OFF nebo ALL.
 1. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.
Při přehrávání CD se stopami MP3 lze zvolit možnost SHUFFLE pro celé CD, nebo náhodné přehrávání všech skladeb v adresáři.
Opakování stop kompaktního disku
se zařízením SYNC
Stiskněte funkční tlačítko 1.
Poznámka:  Při přehrávání disku CD se skladbami ve formátu MP3 nebo WMA můžete opakovaně přehrávat skladbu nebo všechny skladby v aktuálním adresáři. Stisknutím tlačítka funkce 1 můžete přepínat mezi uvedenými možnostmi.
Bez systému SYNC
 1. Opakovaně stiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí nápis REPEAT.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami nalistujte požadovanou položku.
 1. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.
Při přehrávání CD se stopami MP3 nebo WMA lze zvolit možnost REPEAT pro danou skladbu nebo pro opakování všech skladeb ve složce.
Prohlížení stop kompaktního disku
Funkce SCAN umožňuje poslechnout si z každé skladby přibližně 5 sekund.
K dispozici jsou různé režimy ukázek, a to podle typu aktuálně přehrávaného CD.
se zařízením SYNC
Stiskněte funkční tlačítko 3.
Poznámka:  Při přehrávání disku CD se skladbami ve formátu MP3 můžete zvolit náhodný výběr skladeb z celého disku CD nebo aktuálního adresáře. Stisknutím tlačítka funkce 3 můžete přepínat mezi uvedenými možnostmi.
Bez systému SYNC
 1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte režim CD.
 1. Zvolte možnost SCAN. Takto lze funkci zapnout nebo vypnout.
Poznámka:  Při přehrávání CD se stopami MP3 nebo WMA je možné zvolit možnost SCAN pro celé CD nebo pouze pro skladby v určitém adresáři.
 1. Režim ukázek zastavíte stisknutím tlačítka OK.
Přehrávání souborů MP3 a WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) nebo WMA (Windows media audio) je standardní technologie a formát pro komprimaci zvukových dat. Umožňuje to efektivnější využití média.
Můžete přehrávat soubory MP3 nahrané na discích CD-ROM, CD-R a CD-RW. Disk musí být nahrán ve formátu ISO 9660 úrovně 1 či 2 nebo Joliet či Romeo v rozšířeném formátu. Rovněž můžete použít disk nahraný systémem několika záznamových bloků (Multi Session).
Formát ISO 9660
Tento formát je nejběžnější mezinárodní normou logického formátu souborů a adresářů na disku CD-ROM.
Existuje několik úrovní specifikace. Ve verzi 1 musí být názvy souboru ve formátu 8.3 (název s nejvýše osmi znaky a přípona s nejvýše třemi znaky – MP3 nebo WMA) a musí být psány velkými písmeny.
Názvy adresářů nesmějí mít více než 8 znaků. Na disku nemůže být více než 8 úrovní adresářů (stromů). Specifikace úrovně 2 dovoluje umístit do názvu souboru až 31 znaků.
Každý adresář může mít až 8 podadresářů.
U Joliet či Romeo v rozšířeném formátu vezměte tato omezení v úvahu při provádění konfigurace softwaru pro zapisování na CD.
Nahrávání v několika záznamových blocích (Multi Session)
Tento způsob nahrávání umožňuje přidávat data metodou vždy jedné uzavřené stopy (Track-At-Once).
Konvenční disky CD začínají v řídicí oblasti CD nazývané vstupní (Lead-in) a končí v oblasti nazývané výstupní (Lead-out). Disk CD nahraný metodou Multi Session má několik záznamových bloků, přičemž každý segment od vstupní k výstupní oblasti se považuje za samostatný záznamový blok.
CD-Extra: Formát, který v 1. záznamovém bloku nahrává zvuk (zvuková CD-data) jako stopy a v 2. záznamovém bloku data jako stopy.
Smíšené CD: V tomto formátu se data nahrávají jako stopa 1 a zvuk (data zvukového CD) jako stopa 2.
Formáty souborů
V případě použití jiných formátů než ISO 9660 úrovně 1 či 2 se nemusejí názvy adresářů či názvy souborů správně zobrazovat.
Nezapomeňte při pojmenování souboru k názvu přidat příponu MP3 nebo WMA.
Pokud příponu MP3 nebo WMA přidáte k souboru v jiném formátu než MP3 nebo WMA, nebude přístroj moci soubor správně rozpoznat a vygeneruje tak náhodný zvuk, který by mohl poškodit reproduktory.
U následujících disků zabere spuštění přehrávání více času.
 • Nahraný disk se složitou strukturou adresářů
 • Disk nahraný systémem Multi Session
 • Neukončený disk, na který můžete nahrávat další data.
Přehrávání disku s více bloky
Je-li první stopa prvního záznamového bloku v klasickém formátu zvukového CD, přehrají se data prvního záznamového bloku. Data jiná než zvuková CD-data/informace k souborům MP3 nebo WMA (číslo stopy, čas, apod.) se zobrazí bez zvuku.
Není-li první stopa prvního záznamového bloku v klasickém formátu zvukového CD:
 • Je-li na disku soubor MP3 nebo WMA, systém tento soubor a ostatní data přeskočí. Data zvukového CD nebudou rozpoznána.
 • Není-li na disku žádný soubor MP3 nebo WMA, nebude se přehrávat nic. Data zvukového CD nebudou rozpoznána.
Pořadí přehrávání souborů MP3 a WMA
Na obrázku je znázorněno pořadí přehrávání adresářů a souborů.
Poznámka:  Systém přeskočí složky, které neobsahují soubor MP3 nebo WMA.
Chcete-li určit požadované pořadí přehrávání, vložte před název adresáře nebo souboru číslo (např. 01, 02), a takto pak disk nahrajte. Pořadí se liší v závislosti na zapisovacím softwaru.
Missing Image
ID3 Tag verze 2
Při přehrávání souboru MP3 nebo WMA obsahujícího metadata se stane následující:
 • Při přeskakování části metadat (na začátku stopy) není vydáván žádný zvuk. Doba přeskoku se mění v závislosti na kapacitě metadat. Příklad: Při 64 kB jde asi o 2 sekundy (při použití aplikace RealJukebox).
 • Zobrazovaný uplynulý čas přehrávání při přeskakování části metadat není přesný. Rovněž u souborů MP3 s přenosovou rychlostí jinou než 128 kb/s není čas zobrazovaný při přehrávání přesný.
 • Při vytváření souboru MP3 pomocí softwaru na konverzi MP3 (např. RealJukebox – registrovaná obchodní značka společnosti RealNetworks Inc) dojde k automatickému zapsání vygenerování metadat.
Navigace v souborech MP3 nebo WMA
Skladby ve formátu MP3 lze na disk CD nahrávat několika způsoby. Mohou být všechny umístěny v kořenovém adresáři jako konvenční zvukové CD, nebo mohou být umístěny do adresářů, které mohou reprezentovat např. album, umělce nebo žánr.
Normální sekvence přehrávání CD s více složkami je následující:
 • Nejdříve se přehrají stopy v kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň).
 • Poté se přehrají stopy v adresářích v rámci kořenového adresáře.
 • Poté druhá složka a tak dále.
Přecházení na skladbu:
 1. Pro vstup do seznamu skladeb stiskněte šipky nahoru nebo dolů.
 1. Pomocí tlačítek šipek postupujte v hierarchii na další adresář nebo skladbu (soubor).
 1. Označenou stopu vyberete stisknutím tlačítka OK.
Možnosti displeje při přehrávání souborů MP3 a WMA
Při přehrávání disku se skladbami MP3 se mohou na displeji přehrávače zobrazovat určité informace zakódované v každé zaznamenané stopě. Tyto informace obvykle zahrnují:
 • Název souboru
 • Název adresáře
 • Informace ID3, což může být název alba nebo jméno zpěváka
Na displeji se normálně zobrazuje název souboru, který se přehrává. Požadovanou položku těchto informací zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO.
Poznámka:  Pokud není zvolená informace ID3 k dispozici, objeví se na displeji hlášení NO MP3 nebo hlášení WMA TAG.
Možnosti zobrazení textu CD
Přehrává-li se zvukový disk s CD-textem, může se na displeji zobrazovat omezené množství informací zakódovaných v každé skladbě. Tyto informace obvykle zahrnují:
 • Název disku
 • Jméno zpěváka
 • Název skladby.
Poznámka:  Tato zobrazení na displeji se volí stejným způsobem jako u souborů MP3. Pokud nebyly zadány žádné údaje, zobrazí se na displeji hlášení NO DISC NAME nebo hlášení NO TRACK NAME.
Ukončení přehrávání kompaktního disku
Chcete-li obnovit příjem rádiového vysílání (všechny modely), stiskněte tlačítko RADIO.
Poznámka:  Disk CD nelze vysunout. Disk se zastaví v místě obnovení příjmu rádiového vysílání.
Chcete-li obnovit přehrávání disku CD, stiskněte znovu tlačítko CD.