POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a předpisy, které mohou určovat pravidla pro používání elektronických zařízení za jízdy.

Missing Image
ADisplej: Informuje o stavu aktuálně vybraného režimu.
BSOUND: Po stisknutí tohoto tlačítka můžete upravit nastavení zvuku (hloubky, výšky, vyvážení hlasitosti mezi levou a pravou stranou, vyvážení hlasitosti mezi přední a zadní částí kabiny).
CVyhledávání vpřed: Stiskem tohoto tlačítka přejdete na rádiovou stanici s vyšší frekvencí nebo na další skladbu. Vyhledávání zpět: Stiskem tohoto tlačítka přejdete na rádiovou stanici s nižší frekvencí nebo na předchozí skladbu. V režimech přenosu zvuku přes rozhraní Bluetooth nebo USB přejdete stisknutím těchto tlačítek na další nebo předchozí skladbu.
CZahájení a ukončení hovoru: Stisknutím tlačítka zahájíte nebo ukončíte hovor.
DNumerická klávesnice: Stiskem tohoto tlačítka vyvoláte uloženou stanici. Pokud si chcete uložit oblíbenou stanici, stiskněte tlačítko a podržte je do té doby, než se znovu ozve zvuk. V režimu PHONE lze těmito tlačítky zadat telefonní číslo.
EHodiny: Stisknutím tlačítka zvolíte nastavení hodin.
FInformace: Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte případné další informace, které se nevešly na displej.
GTA: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete či vypnete dopravní informace nebo zrušíte dopravní informace během jejich aktivního příjmu.
HSpínač Zap./Vyp. a regulátor hlasitosti: Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete audio systém. Otočením knoflíku upravíte hlasitost.
IMENU: Stisknutím tohoto tlačítka získáte v závislosti na vybraném režimu přístup k různým funkcím audio systému.
JVoice Pass-Throughtelefon: Stiskněte tlačítko pro zadání příkazů do mobilního telefonu nebo pro přístup systému k funkci Bluetooth telefonu stisknutím tlačítka PHONE a poté tlačítka MENU. Pokud stisknete toto tlačítko znovu po spárování s telefonem, na displeji se zobrazí název telefonu, síla signálu a stav baterie.
KMEDIA: Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth nebo USB nebo ze zvukového vstupu Aux.
LRADIO: Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi různými rádiovými frekvenčními pásmy. Stisknutím zrušíte procházení nabídky nebo seznamu.
MKurzor nahoru a dolů: Stiskem těchto tlačítek se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce. V režimu rádia můžete stisknutím těchto tlačítek provádět ruční ladění.
NOK, Přehrát a Pozastavit: Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte výběr na obrazovce. Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání z kompatibilních externích zařízení.
Tlačítko zvuku
Umožňuje nastavit zvuk (hloubky, výšky, levé/pravé vyvážení a rozložení vpředu/vzadu).
 1. Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND procházejte nastaveními.
 1. Požadovanou úroveň zvolte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů.
 1. Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK.
Tlačítko vlnových rozsahů
Stisknutím tlačítka RADIO vyberte některé z dostupných vlnových pásem (AM, FM1, FM2).
Tlačítko lze rovněž použít k návratu k poslechu rádia, pokud jste předtím poslouchali jiný zdroj.
Ovládací prvky ladění stanic
Automatické vyhledávání
 Vyberte vlnové pásmo a krátce stiskněte jedno z tlačítek pro vyhledávání.Jednotka se zastaví na první stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Ruční ladění
Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu nahoru nebo dolů nebo, chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko se šipkou a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
Tlačítka pro předvolbu stanice
Tato funkce umožňuje ukládat oblíbené stanice. Jednotlivé stanice můžete znovu naladit tak, že zvolíte odpovídající pásmo a poté stisknete příslušné tlačítko předvolby.
 1. Zvolte vlnové pásmo.
 1. Vylaďte požadovanou stanici.
 1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Objeví se postupová lišta a zpráva. Když se postupová lišta dokončí, stanice je uložena do paměti. Audiojednotka se také na chvíli ztlumí jako potvrzení.
Tento postup je možné zopakovat v každém vlnovém pásmu a pro každé tlačítko předvolby.
Poznámka:   Pokud cestujete do jiné části země, stanice, které vysílají na alternativních frekvencích a jsou uloženy pod tlačítky předvoleb, mohou být přeladěny na správnou frekvenci pod místním názvem.
Ovládání dopravních informací
Mnoho stanic, které vysílají ve frekvenčním pásmu FM, je označeno kódem TP, který signalizuje, že tyto stanice vysílají dopravní informace.
Zapnutí a vypnutí dopravních informací
Abyste mohli přijímat dopravní informace, musíte stisknout tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC. Na displeji se objeví značka TA, která signalizuje, že funkce je zapnuta.
Pokud již máte naladěnu stanici, která vysílá dopravní informace, objeví se na displeji také text „TP“. V opačném případě jednotka vyhledá program s dopravními informacemi.
Při vysílání dopravních informací se automaticky přeruší normální příjem rádiového vysílání nebo přehrávání z jiného zařízení.
Jestliže jste naladili stanici nebo zvolili předvolenou stanici, na které neprobíhá hlášení dopravních zpráv, audiojednotka zůstane na tuto stanici naladěna, pokud funkce TA nebo TRAFFIC není vypnuta a potom znovu zapnuta.
Poznámka:   Pokud je funkce dopravních informací zapnuta a vyberete přednastavenou stanici nebo ručně naladíte stanici, která tuto funkci neposkytuje, neuslyšíte žádná hlášení dopravních zpráv.
Poznámka:   Pokud posloucháte stanici, která funkci dopravních informací nepodporuje, a přitom tuto funkci vypnete a znovu zapnete, bude provedeno vyhledávání TP.
Hlasitost dopravního vysílání
Dopravní hlášení přeruší normální vysílání s přednastavenou minimální hlasitostí, která je obvykle vyšší než hlasitost normálního poslechu.
Pomocí ovládání hlasitosti můžete upravit přednastavenou hlasitost během příjmu vysílání dopravních informací. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
Ukončení dopravního vysílání
Po skončení každého dopravního hlášení se audiojednotka vrátí do normálního režimu. Chcete-li hlášení o dopravě předčasně ukončit, stiskněte v průběhu možnost TA nebo TRAFFIC.
Poznámka:   Pokud tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC stisknete kdykoli jindy, vypnou se všechna dopravní hlášení.
Vysílání zpráv
Audio jednotka může přerušit běžný příjem a začít vysílat zprávy stanic frekvenčního pásma FM, systému RDS nebo jiné rozšířené sítě stanic.
Na displeji se během vysílání zpráv zobrazí upozornění na příchozí informace. Když audiojednotka přeruší vysílání kvůli zprávám, nastavená úroveň hlasitosti bude stejná jako u dopravních informací.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Přejděte na možnost zpráv a pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů tuto funkci zapněte, nebo vypněte.
 1. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte zpět.
Alternativní frekvence
Většina programů, která vysílá na frekvenčním pásmu FM, má identifikační kód programu, který je audiojednotka schopna rozpoznat.
Pokud cestujete z jedné vysílací oblasti do jiné a máte zapnutou funkci ladění alternativních frekvencí, tato funkce vyhledá nejsilnější signál dané stanice.
Za určitých podmínek však může ladění alternativní frekvence dočasně přerušit normální příjem.
Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu a pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí dojde ke ztišení zvuku a v případě potřeby jednotka prohledá ještě jednou celé zvolené frekvenční pásmo a vyhledá skutečnou alternativní frekvenci.
Když takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, pokud takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.
Pokud vyberete tuto funkci, na displeji se zobrazí text „AF“.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Přejděte na možnost AF a pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů zvolte automatické ladění, případně tuto funkci vypněte.
 1. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte zpět.
Režim regionálního vysílání
Režim regionálního vysílání ovládá přepínání alternativních frekvencí mezi místními sítěmi jedné hlavní stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství menších místních sítí, většinou soustředěných kolem velkých měst. Pokud síť není rozdělena na místní sítě, je v celé síti vysílán stejný program.
Režim regionálního vysílání zapnut: Tato volba zabraňuje náhodnému přeladění alternativních frekvencí, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.
Režim regionálního vysílání vypnut: Toto nastavení umožňuje větší pokrytí, pokud regionální sítě vysílají stejný program, ale nebrání náhodnému přepínání alternativních frekvencí, pokud program není stejný.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Přejděte na možnost oblasti a pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů tuto funkci zapněte, nebo vypněte.
 1. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte zpět.
Telefon a funkce Voice Pass-Through
Poznámka:   Používání systému s vypnutým motorem vybíjí autobaterii.
Poznámka:   Vzhledem k tomu, že mezi výrobci mobilních telefonů neexistují žádné společné dohody, v jednotlivých zařízeních Bluetooth se mohou používat různé profily. Z toho důvodu mohou být telefon a systém hands-free vzájemně nekompatibilní. V některých případech se dokonce může výrazně zhoršit fungování systému. Abyste se vyvarovali této situace, používejte pouze doporučené telefony. Kompatibilitu vašeho mobilního telefonu můžete ověřit podle informací v příručce k telefonu nebo na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Tato část popisuje funkce a vlastnosti systému hands-free pro mobilní telefony s rozhraním Bluetooth.
Část systému pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth umožňuje interakci s audio systémem a mobilním telefonem. Umožňuje zahajovat a přijímat hovory prostřednictvím audio systému, aniž byste museli uchopit do rukou mobilní telefon.
Funkce Voice Pass-Through umožňuje přístup k příkazům hlasového ovládání prostřednictvím mobilního telefonu.
Nastavení rozhraní Bluetooth
Poznámka:   Se systémem můžete spárovat až pět zařízení Bluetooth.
Poznámka:   Pokud je jako nový aktivní telefon zvolen ten, na kterém právě probíhá hovor, hovor se přesměruje na audiosystém vozidla.
Poznámka:   Telefon můžete i po připojení k systému nadále používat běžným způsobem.
Poznámka:   Pokud audio jednotku vypnete, probíhající hovor se přeruší. Pokud vypnete zapalování, probíhající telefonní hovor se nepřeruší.
Dříve, než bude mobilní telefon možné ovládat pomocí vozidla, je třeba jej spárovat s audio systémem.
Před prvním připojením telefonu s rozhraním Bluetooth je třeba postupovat následujícím způsobem.
Na informačním displeji se může zobrazovat úroveň nabití baterie mobilního telefonu a síla signálu.
Spárování ze strany zařízení
Poznámka:   Možnost připojení zařízení přes rozhraní Bluetooth můžete povolit nebo zakázat, když stisknete tlačítko MENU a přejdete na obrazovku rozhraní Bluetooth. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů zvolte požadovanou možnost a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE a poté opakovaně stiskněte tlačítko MENU, dokud nepřejdete na obrazovku ADD DEVICE. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Vyberte možnost VIA DEVICE a stiskněte tlačítko OK.
 1. Jakmile vyberete možnost VIA DEVICE, zobrazí se na displeji autorádia hlášení FIND FORD BT.
 1. Poznamenejte si zobrazené šestimístné číslo.
 1. Vyhledejte zařízení Bluetooth pomocí mobilního telefonu. Informace o nastavení telefonu viz uživatelská příručka telefonu.
 1. V seznamu zařízení Bluetooth nalezených telefonem vyberte položku FORD BT.
 1. Zkontrolujte, zda se číslo uvedené na displeji autorádia shoduje s číslem zobrazeným v telefonu, a jakmile budete vyzváni, potvrďte spárování.
 1. Po úspěšném dokončení párování se na displeji autorádia zobrazí zpráva SET PRIMARY.
 1. Dvojitým stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení telefonu jako primárního zařízení pro všechna budoucí připojení.
 1. Poté se na audio jednotce zobrazí zpráva LOAD PHONEBK. Dvojitým stisknutím tlačítka OK potvrďte, že byl obsah telefonního seznamu stažen do systému.
 1. Na audio jednotce se zobrazí název zařízení Bluetooth.
Když podržíte stisknuté tlačítko Voice Pass-Through, zobrazí se na obrazovce zpráva VR-APP ACTIV, zazní tón a můžete jasným a přirozeným hlasem vyslovit příkaz.
Poznámka:   Některá zařízení nemusí tento postup párování podporovat. Pokud se postup u vašeho zařízení nezdaří, postupujte podle pokynů „Spárování ze strany autorádia“.
Poznámka:   Zařízení, které je nastaveno jako primární, se bude k autorádiu připojovat automaticky (za předpokladu, že je rozhraní Bluetooth u autorádia i u daného zařízení povolené).
Spárování ze strany autorádia
 1. V mobilním telefonu zapněte rozhraní Bluetooth. Informace o nastavení telefonu viz uživatelská příručka telefonu.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE a poté opakovaně stiskněte tlačítko MENU, dokud nepřejdete na obrazovku ADD DEVICE. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Vyberte možnost VIA RADIO a stiskněte tlačítko OK.
 1. Jakmile vyberete možnost VIA AUDIO, zobrazí se na displeji autorádia hlášení SEARCHING.
 1. V seznamu nalezených zařízení Bluetooth zobrazeném na audio jednotce vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko OK.
 1. Do autorádia zadejte libovolný 6místný kód PIN.
 1. Zkontrolujte, zda se číslo uvedené na displeji autorádia shoduje s číslem zobrazeným v telefonu, a jakmile budete vyzváni, potvrďte spárování.
 1. Po úspěšném dokončení párování se na displeji autorádia zobrazí zpráva SET PRIMARY.
 1. Dvojitým stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení telefonu jako primárního zařízení pro všechna budoucí připojení.
 1. Poté se na audio jednotce zobrazí zpráva LOAD PHONEBK. Dvojitým stisknutím tlačítka OK potvrďte, že byl obsah telefonního seznamu stažen do systému.
 1. Na audio jednotce se zobrazí název zařízení Bluetooth.
Stažení telefonního seznamu
Pokud telefonní seznam nebyl stažen během počátečního párování se zařízením Bluetooth, postupujte následovně:
 1. Stiskněte tlačítko PHONE a poté opakovaně stiskněte tlačítko MENU, dokud nepřejdete na obrazovku LOAD PHONEBK.
 2. Stiskněte tlačítko OK.
Odstranění spárovaného zařízení nebo telefonu
Postup odstranění spárovaného zařízení:
 1. Stiskněte tlačítko PHONE a poté opakovaně stiskněte tlačítko MENU, dokud nepřejdete na obrazovku DEL DEVICE.
 2. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se název prvního spárovaného zařízení. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na název požadovaného zařízení. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost YES.
 3. Stisknutím tlačítka OK zrušte spárování zařízení.
Soukromý režim
Aktivní hovor můžete přesměrovat ze systému hands-free do soukromého režimu.
Opakovaně stiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí možnost PRIVACY. Poté stiskněte tlačítko OK, abyste hovor přesměrovali. Chcete-li se vrátit do režimu hands-free, stiskněte tlačítko pro zahájení hovoru.
Možnosti nabídky telefonu
Stisknutím tlačítka PHONE vyberte režim telefonu. Opětovným stisknutím tlačítka PHONE zobrazíte informace, jako je název telefonu, síla signálu a stav baterie.
Pokud používáte režim v telefonu, stisknutím tlačítka MENU můžete procházet různé možnosti telefonu:
 • Vytočit
 • Vytočit znovu.
 • Telefonní seznam.
 • Seznam hovorů.
 • Přidat zařízení.
 • Vybrat zařízení.
 • Nastavit jako primární.
 • Odstranit zařízení.
 • Zapnutí a vypnutí rozhraní Bluetooth.
 • Načíst telefonní seznam.
 • Zapnutí nebo vypnutí odmítnutí
Stisknutím tlačítka OK vyberete požadovanou možnost. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů můžete měnit nastavení. Stisknutím tlačítka PHONE opustíte nabídku.
Zahajování a příjem hovorů
V režimu telefonu lze odchozí hovor zahájit těmito způsoby:
 • zadáním čísla pomocí tlačítek na autorádiu,
 • vyslovením příkazu k volání osoby po stisknutí tlačítka Voice Pass-Through,
 • výběrem kontaktu ze staženého telefonního seznamu,
 • výběrem čísla nebo kontaktu z historie hovorů,
 • stisknutím jednoho z přednastavených tlačítek rychlé volby na rádiu,
 • pomocí funkce opětovného vytáčení,
 • pomocí mobilního telefonu.
Poznámka:   Při použití mobilních telefonů se dvěma kartami SIM je nutné požadovanou kartu SIM zvolit v mobilním telefonu.
Příchozí hovory můžete přijmout:
 • stisknutím tlačítka pro přijetí hovoru na audio jednotce,
 • pomocí mobilního telefonu.
Hovor lze ukončit stisknutím tlačítka k ukončení hovoru na audio jednotce nebo přímo pomocí mobilního telefonu.
USB
Poznámka:   Používejte pouze zařízení kompatibilní se standardem USB Mass Storage.
Poznámka:   Před odpojením USB zařízení vždy nejdřív přepněte audiosystém na jiný zdroj (např. na rádio).
Poznámka:   Neinstalujte ani nepřipojujte USB rozbočovače (hub) ani rozdělovače.
Poznámka:   Systém je zkonstruován výhradně tak, aby identifikoval a načítal vhodné audiosoubory z USB zařízení, které odpovídá standardu USB Mass Storage, nebo z iPodu. Ne všechna dostupná USB zařízení mohou poskytnout záruku fungování s tímto systémem.
Poznámka:   Můžete připojovat kompatibilní zařízení vybavená kabelem USB nebo zařízení, která lze prostřednictvím konektoru USB připojit přímo (např. paměťová zařízení USB).
Poznámka:   Některá USB zařízení s vyšší spotřebou nemusí být kompatibilní (např. některé větší hardisky).
Poznámka:   Doba přístupu při načítání souborů na externím zařízení se liší podle faktorů, jako je struktura souborů, velikost a obsah zařízení.
Audio jednotka podporuje celou řadu externích zařízení. Po připojení externího zařízení je lze ovládat ovládacími prvky audiojednotky.
Ovládání zařízení USB
Připojte zařízení k audio jednotce.
Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka USB, a vyberte tak zařízení USB jako zdroj zvuku. Je-li povolena funkce AUTOPL, po připojení zařízení USB se automaticky začne přehrávat první skladba v první složce. Je-li funkce AUTOPL zakázána, je nutné spustit přehrávání první skladby stisknutím tlačítka OK. Pokud přepnete zdroj zvuku, systém si zapamatuje pozici přehrávání zvuku ze zařízení USB.
Poznámka:   V režimu USB můžete funkci AUTOPL zapnout nebo vypnout tak, že stisknete tlačítko MENU, přejdete na obrazovku funkce AUTOPL, pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů vyberete požadované nastavení a stisknete tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek pro vyhledávání směrem nahoru a dolů můžete přecházet na předchozí nebo další skladbu. Stisknutím a přidržením tlačítek pro vyhledávání můžete přehrávanou skladbu rychle přetáčet dopředu nebo dozadu. Skladbu můžete vybrat také pomocí numerické klávesnice. Zadejte požadované číslo skladby (zadat lze i víceciferná čísla – např. stisknutím tlačítka 1 a poté tlačítka 2 můžete zadat číslo 12) a stiskněte tlačítko OK.
Složku můžete změnit tak, že opakovaně stisknete tlačítko MENU, dokud se nezobrazí obrazovka „Explore USB“, poté stisknete tlačítko OK a poté pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů vyberete požadovanou složku. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.
iPod
Připojte přehrávač iPod k audio jednotce.
Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA, dokud se na displeji nezobrazí text IPOD, a vyberte tak přehrávač iPod jako zdroj zvuku. Po prvním připojení přehrávače iPod se automaticky začne přehrávat první skladba v první obsažené složce. Pokud přepnete zdroj zvuku, systém si zapamatuje pozici přehrávání zvuku ze zařízení iPod.
Stisknutím tlačítek pro vyhledávání směrem nahoru a dolů můžete přecházet na předchozí nebo další skladbu.
Stisknutím a přidržením tlačítek pro vyhledávání můžete obsah skladby rychle přetáčet dopředu nebo dozadu.
V režimu USB lze po stisknutí tlačítka MENU ovládat různé funkce audio jednotky, jako například:
 • Přehrát vše.
 • Prozkoumat USB.
 • Výběr další a předchozí skladby.
 • Hledání skladeb.
 • Náhodný výběr.
 • Opakování.
 • AUTOPL
Poznámka:   Opakovaným stisknutím tlačítka MENU označte požadovanou funkci a stisknutím tlačítka OK ji vyberte. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů zvolte požadovanou možnost (povolit nebo zakázat) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. U funkce „Play all“ stačí stisknout tlačítko OK a funkce se povolí.
Přenos zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth
Poznámka:   Před použitím této funkce je třeba zařízení spárovat s audio systémem.
Chcete-li přehrávat zvuk z kompatibilních zařízení Bluetooth prostřednictvím audio systému vozidla, můžete tato zařízení připojit k audio jednotce.
Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA, dokud se na displeji nezobrazí text BT AUDIO, a vyberte tak zařízení jako zdroj zvuku.
Přehrávání ze zařízení můžete ovládat pomocí následujících tlačítek audio jednotky pro přehrávání, pozastavení, další skladbu a předchozí skladbu.
Poznámka k předpisům FCC
Toto zařízení odpovídá části 15 Předpisů FCC. Provozování je podmíněno dvěma následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být schopno přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
FCC ID: A8DGEN3-1D
Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.