Licenční smlouva s koncovým uživatelem SYNC® (EULA)
 • Získali jste zařízení („ZAŘÍZENÍ“), které obsahuje software od sesterské společnosti skupiny Microsoft Corporation („MS“) licencovaný společností Ford Motor Company a jejími pobočkami. Tyto nainstalované softwarové produkty společnosti MS, související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („MS SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. MS SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY. Tyto další softwary a systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY, související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („FORD SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. FORD SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE nebo FORD SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran. Tento další software a služby třetích stran, stejně jako související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („SOFTWARE TŘETÍCH STRAN“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE, FORD SOFTWARE i SOFTWARE TŘETÍCH STRAN budou dále označovány, souhrnně i jednotlivě, jako „SOFTWARE“.
Pokud nesouhlasíte s touto licenční smlouvou s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva EULA“), nepoužívejte zařízení ani nekopírujte software. Jakékoli použití softwaru (včetně použití v zařízeních) se bude považovat za váš souhlas s podmínkami této smlouvy EULA (nebo za potvrzení případného předchozího souhlasu).
Touto softwarovou smlouvou EULA se uděluje následující licence:
 • Tento software můžete používat nainstalovaný v zařízení nebo jinak propojený se systémy či službami poskytovanými společností Ford Motor Company nebo poskytovateli softwaru a služeb třetích stran.
Popis dalších práv a omezení
 • Rozpoznávání řeči: Pokud SOFTWARE zahrnuje součásti k rozpoznávání řeči, uvědomte si, že se jedná o čistě statistický proces a že nelze vyloučit výskyt chyb. Společnost FORD MOTOR COMPANY ani dodavatelé nezodpovídají za škody vzniklé vlivem chyb, ke kterým dojde během procesu rozpoznávání řeči.
 • Omezení zpětné analýzy, dekompilace a rozkládání: Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci a rozkládat SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo umožnit druhým, aby prováděli zpětnou analýzu, dekompilaci a rozkládali softwarový produkt, smíte pouze v rozsahu výslovně povoleném platným zákonem bez ohledu na toto omezení.
 • Omezení distribuce, kopírování, úpravy a tvorby odvozených děl: Šířit, kopírovat, provádět úpravy nebo vytvářet odvozená díla na základě SOFTWARU smíte pouze v rozsahu výslovně povoleném platným zákonem bez ohledu na toto omezení.
 • Jediná smlouva EULA: Dokumentace pro koncového uživatele ZAŘÍZENÍ a souvisejících systémů a služeb může obsahovat více verzí této smlouvy EULA, jako například více různých překladů nebo více verzí médií (např. v dokumentaci pro uživatele a v softwaru). I když obdržíte více verzí smlouvy EULA, opravňuje vás tato licence použít pouze jednu (1) kopii SOFTWARU.
 • Převod SOFTWAROVÉHO PRODUKTU: Veškerá svoje práva v rámci smlouvy EULA jste oprávněni trvale převést výhradně v souvislosti s trvalým prodejem nebo převodem ZAŘÍZENÍ, a to za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWARE (včetně všech komponent, médií a tištěných materiálů, všech aktualizovaných verzí a případně také potvrzení pravosti), a nabyvatel bude souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud SOFTWARE představuje aktualizovanou verzi, musí být součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze SOFTWARU.
 • Zrušení smlouvy: Bez omezení dalších práv může společnost FORD MOTOR COMPANY nebo MS ukončit tuto smlouvu EULA, jestliže nesplníte její podmínky.
 • Bezpečnostní aktualizace / správa digitálních práv: Vlastníci obsahu využívají k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně autorského práva, technologii WMDRM (Windows Media digital rights management). Části softwaru nainstalované v ZAŘÍZENÍ užívají pro přístup k obsahu zabezpečenému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM daný obsah neochrání, vlastníci takového obsahu mohou požadovat po společnosti Microsoft zrušení práva používat SOFTWARE k přehrávání a kopírování chráněného obsahu technologii WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přiložit seznam zrušených oprávnění. Vlastníci obsahu mohou pro přístup k jejich obsahu požadovat aktualizaci SOFTWARU nainstalovaného v ZAŘÍZENÍ. Pokud aktualizaci odmítnete, bude vám odepřen přístup k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.
 • Souhlas s užíváním údajů: Souhlasíte s tím, že společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dodavatelé softwaru a systémů třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou shromažďovat a využívat technické informace shromážděné jakýmkoli způsobem jako součást služeb souvisejících s podporou produktu v souvislosti se SOFTWAREM nebo souvisejícími službami. Společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou využívat tyto informace výhradně ke zlepšování svých produktů nebo poskytování služeb nebo technologií upravených podle potřeb zákazníků pro vás. Společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou sdělovat tyto informace ostatním, ale nikoli tak, abyste byli identifikováni.
 • Součásti internetových služeb: SOFTWARE může obsahovat součásti, které umožňují a usnadňují užívání určitých internetových služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou automaticky zkontrolovat verzi SOFTWARU nebo jeho součástí, které používáte. Mohou také poskytnout upgrady nebo doplňky k SOFTWARU, které lze automaticky stahovat do vašeho ZAŘÍZENÍ.
 • Doplňkové softwarové produkty / služby: Tato EULA se týká aktualizací, doplňků, přidaných součástí nebo součástí služeb založených na Internetu (dále jen „doplňkové součásti“) k SOFTWARU, které můžete získat od společnosti FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran, společnosti MS, Microsoft Corporation, jejich přidružených společností nebo zástupců poskytovatele po dni, kdy získáte svou první kopii SOFTWARU.
Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran, pak budou platit podmínky této smlouvy EULA.
Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s takovými doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele, pak vám tento subjekt udělí licenci za stejných podmínek smlouvy EULA kromě toho, že společnost MS, Microsoft Corporation nebo jejich dceřiné společnosti poskytující doplňkové součásti budou pro účely smlouvy EULA poskytovatelem licence vzhledem k takovým doplňkovým součástem.
Společnost FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo pověření zástupci si vyhrazují právo zastavit poskytování internetových služeb, které jsou vám poskytovány, nebo které máte k dispozici používáním SOFTWARU.
 • Odkazy na stránky třetích stran: Prostřednictvím využití SOFTWARU můžete díky MS SOFTWARU odkazovat na stránky třetích stran. Stránky třetí strany nejsou pod kontrolou společnosti MS, společnosti Microsoft Corporation, jejich přidružených společností nebo zástupců poskytovatelů a společnost MS ani společnost Microsoft Corporation nejsou odpovědny za (i) obsah žádné stránky třetí strany, jakékoli odkazy obsažené na stránkách třetí strany nebo jakékoli změny nebo aktualizace stránek třetí strany, (ii) ani webcasting nebo jakoukoli jinou formu přenosu získanou ze stránek jakékoli třetí strany. Společnost MS, Microsoft Corporation, jejich sesterské společnosti nebo pověření agenti umisťují tyto odkazy na stránky třetích stran pouze pro vaši potřebu a umístění odkazu neimplikuje to, že společnost MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele schvalují obsah stránek třetí strany.
 • Závazek odpovědnosti při řízení: Jste si vědomi svého závazku odpovědnosti při řízení a zvýšené opatrnosti při jízdě. Přečtete si a budete dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze ZAŘÍZENÍ, a to zejména ty, které se týkají bezpečnosti a rizik souvisejících s používáním ZAŘÍZENÍ.
AKTUALIZACE A OBNOVOVACÍ DISKY: Pokud společnost FORD MOTOR COMPANY poskytuje SOFTWARE odděleně od ZAŘÍZENÍ na médiu, jako je čip ROM, disk CD ROM, stažením z příslušných webových stránek nebo jiných aplikací, a je označen nápisem „For Upgrade Purposes Only“ (tj. pouze pro aktualizaci verze) nebo „For Recovery Purposes Only“ (tj. pouze pro obnovu verze), můžete do SYSTÉMU nainstalovat pouze jednu (1) novou verzi SOFTWARU jako náhradní kopii SOFTWARU za původně instalovanou a používat ji v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA včetně dalších podmínek souvisejících s aktualizací SOFTWARU.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Veškerá práva vyplývající ze zákonů a dohod o duševním vlastnictví týkající se SOFTWARU (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové, zvukové a hudební záznamy, text a aplikace, jež jsou součástí softwaru), doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie softwaru, jsou majetkem společnosti MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, jejich přidružených společností nebo dodavatelů. SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Tištěné materiály dodávané se SOFTWAREM není povoleno kopírovat. Všechna práva a duševní vlastnictví SOFTWARU jsou majetkem vlastníka obsahu a mohou být chráněna příslušnými zákony na ochranu autorských práv a zákony a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. Tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva na používání takového obsahu. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou EULA, jsou vyhrazena společnosti MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelům softwaru a služeb třetích stran a jejich přidruženým společnostem nebo dodavatelům. Používání internetových služeb dostupných prostřednictvím SOFTWARU se řídí následujícími podmínkami použití. Jestliže tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace.
OMEZENÍ VÝVOZU: Berete na vědomí, že tento SOFTWARE podléhá omezením pro export podle platných zákonů a předpisů EU a USA. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných mezinárodních a národních zákonů, které se vztahují na SOFTWARE, včetně nařízení správy exportu USA (U.S. Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států. Další informace naleznete na stránkách http://www.microsoft.com/exporting/.
OCHRANNÉ ZNÁMKY: Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružených společností nebo dodavatelů.
PODPORA PRODUKTU: Společnost MS, mateřská společnost Microsoft Corporation, jejich pobočky ani dodavatelé SOFTWARE nepodporují. Pozorně si přečtěte všechny pokyny společnosti FORD MOTOR COMPANY obsažené v dokumentaci dodané k ZAŘÍZENÍ. Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo budete chtít z jakéhokoli důvodu kontaktovat společnost FORD MOTOR COMPANY, naleznete kontaktní adresu v dokumentaci k ZAŘÍZENÍ.
Vyloučení odpovědnosti za určité škody: KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ODMÍTÁ SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY, POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, SPOLEČNOST MS, MICROSOFT CORPORATION A JEJICH SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI JAKOUKOLI ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. SPOLEČNOST MS, MICROSOFT CORPORATION ANI JEJICH SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÉ ZA PŘEKROČENÍ ROZSAHU STANOVENÉHO ZÁKONEM USA VE VÝŠI DVĚ STĚ PADESÁT DOLARŮ (250,00 am. dolarů).
 • PLATÍ POUZE ZÁRUKY, KTERÉ SE VÝSLOVNĚ VZTAHUJÍ K NOVÉMU VOZIDLU.
Oznámení pro koncové uživatele
Důležité bezpečnostní informace o platformě Microsoft® Windows® Mobile for Automotive
Tento systém Ford SYNC™ zahrnuje software, který je poskytován na základě licence výrobce FORD MOTOR COMPANY přidruženou společností Microsoft Corporation podle zásad licenční smlouvy. Odinstalování, reprodukce, zpětná analýza nebo jiné neoprávněné použití softwaru tohoto systému v rozporu s podmínkami licenční smlouvy je přísně zakázáno a může vést k trestnímu stíhání.
Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je: Než začnete systém Windows Automotive používat, přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní informace uvedené v této příručce pro koncové uživatele („Uživatelská příručka“) a dodržujte je. Pokud nebudou pokyny uvedené v uživatelské příručce dodrženy, může dojít k nehodě nebo jiným vážným následkům.
Uložte uživatelskou příručku ve vozidle: Uživatelská příručka uložená ve vozidle může být zdrojem okamžité pomoci pro uživatele, kteří nemají dostatečné zkušenosti s použitím systému Windows Automotive. Zajistěte, aby si všechny osoby, které přijdou do kontaktu se systémem, před prvním použitím tohoto systému pozorně přečetli pokyny a bezpečnostní informace uvedené v uživatelské příručce.
  POZOR:  Obsluha určitých částí tohoto systému během jízdy může odvést vaši pozornost od řízení, což může vést k nehodě nebo jiným vážným následkům. Během jízdy neměňte nastavení systému ani nezadávejte data ručně. Než začnete provádět tyto činnosti, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je povoleno zastavit. Je to důležité, protože nastavování funkcí nebo změna nastavených hodnot může působit rušivě a může odvést vaší pozornost od řízení, nebo si vyžádat, abyste pustili volant.

Obecné informace o ovládání systému
Hlasové ovládání: Funkce systému Windows Automotive je možné ovládat pouze pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy řidiči umožňují ovládat systém, aniž by musel při jízdě pustit volant.
Delší pohled na obrazovku: Nepoužívejte funkce, které vyžadují, abyste při jízdě sledovali obrazovku. Než začnete používat funkce systému, které by upoutaly vaši pozornost na delší dobu, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je to povoleno. Nebezpečné mohou být i krátkodobé pohledy na obrazovku, které odvedou vaši pozornost od řízení v kritickém okamžiku.
Nastavení hlasitosti: Nezvyšujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Úroveň hlasitosti musí být uzpůsobena tak, abyste slyšeli okolní provoz a nouzové signály. Pokud byste je při jízdě neslyšeli, mohlo by dojít k nehodě.
Použití funkcí rozpoznávání řeči: Software na rozpoznávání řeči představuje čistě statistický proces a nelze tedy vyloučit výskyt chyb. Je vaší odpovědností sledovat funkce rozpoznávání řeči integrované do systému a řešit případné chyby.