Vozidla s rezervním kolem
  POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.
  POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.

Pokud má rezervní kolo stejnou velikost a je stejného typu jako kolo vozidla, můžete po namontování rezervního kola pokračovat v jízdě běžným způsobem.
Pokud rezervní kolo nemá stejnou velikost a není stejného typu jako používané kolo vozidla, je na něm připevněn štítek s maximální povolenou rychlostí vozidla.
Před výměnou kol si přečtěte následující informace.
Poznámka:  Při namontování rezervního kola se může vozidlo chovat nezvykle.
Poznámka:  Při použití rezervního kola může být snížena světlá výška vozidla.Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.
Poznámka:  Rezervní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Poznámka:  Je-li na vozidle namontováno rezervní kolo, nemyjte vozidlo v automatické mycí lince.
Poznámka:  Je-li namontováno rezervní kolo, jeďte s vozidlem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
Missing Image
 1. Otáčejte pojistnou maticí náhradního kola proti směru hodinových ručiček, dokud ji nevyjmete. Vyjměte kolo z prohlubně pro náhradní kolo.
Missing Image
 1. Otáčejte pojistným čepem zvedáku na vozidlo proti směru hodinových ručiček, dokud jej nevyjmete.
 1. Chcete-li ze zvedáku na vozidlo odmontovat držák zvedáku a nástroj na pojistné matice, je třeba otáčet šroubem zvedáku ve směru hodinových ručiček.
Missing Image
 1. Před použitím rozevřete držák zvedáku na vozidlo a šestihranný konec do správné polohy. Aby bylo možné manipulovat se šroubem zvedáku na vozidlo a odstranit pojistné matice, je zapotřebí použít šestihranný konec.
Poznámka:  Aby bylo možné odstranit poklici kola, je zapotřebí použít hák na šestihranném konci.
Vozidla bez náhradního kola
Vozidla bez náhradního kola jsou vybavena soupravou na opravu pneumatiky. Viz  Tire Sealant and Inflator Kit - Vehicles Built From: 16-04-2018, Vehicles With: Temporary Mobility Kit. 
Poznámka:  Vozidla se soupravou na opravu pneumatiky nejsou vybavena rezervním kolem, zvedákem vozidla ani klíčem na kola.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.
  POZOR:  Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.
  POZOR:  Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy pod ním nepracujte. Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné zranění.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud jej podpírá pouze zvedák vozidla.

Missing Image
Pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu
  POZOR:  Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.

Při výměně letních a zimních pneumatik doporučujeme používat pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu.
Missing Image
Potřebné informace naleznete v pokynech výrobce zvedáku na vozidlo.
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body.

Missing Image
AJen pro nouzové použití.
BÚdržba.
Missing Image
Umístění zvedacích bodů označují vruby pod prahy.
Všechna vozidla – kromě verzí Active, ST a ST Line
Missing ImageMissing Image
Active, ST a ST Line
Missing Image
Sejmutí poklice kola
Missing Image
 1. Odklopte klíč na matice kol.
 1. K sejmutí poklice kola použijte jazýček na klíči na matice kol.
Demontáž kola vozidla
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Před výměnou kola zajistěte úhlopříčně protilehlé kolo vhodnými špalky nebo zakládacími klíny.
  POZOR:  Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy pod ním nepracujte. Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné zranění.

Missing Image
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.

 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Vyšroubujte matice kol a sejměte kolo.
Poznámka:  Nepokládejte litá kola čelem na zem. Mohlo by se poškodit lak.
Montáž kola
  POZOR:  Při nasazování kola vždy odstraňte ze styčných povrchů kola a náboje, brzdového bubnu a brzdového kotouče veškerou korozi, nečistoty nebo ostatní cizí materiál. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací díly, které spojují rotor s nábojem, řádně zajištěny a nedotýkají se styčných ploch kola. Montáž kol bez náležitého kontaktu kovových styčných povrchů může způsobit povolení matic kola a uvolnění kola během jízdy vozidla, což vyústí ztrátou kontroly nad vozidlem, případným zraněním nebo dokonce úmrtím.
  POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Kontaktujte autorizovaného prodejce a vyžádejte si další informace o kompatibilitě.

  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.
  POZOR:  Používejte pouze správné matice kol a kola určená pro dané vozidlo. V případě pochybností se obraťte na autorizovaného prodejce.

Poznámka:  Matice kol z lehké slitiny a paprskových ocelových kol je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).
Poznámka:  Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Našroubujte všechny pojistné matice a částečně je dotáhněte v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte pojistné matice v pořadí podle obrázku.   Viz   Kola a pneumatiky
 1. Namontujte kryt kola.