POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Missing Image  Stiskněte tlačítko.
Vypnutí tempomatu
Missing Image  Když se systém nachází v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko. Systém se vypne také tehdy, když vypnete zapalování.
Poznámka:  Po vypnutí systému se vymaže nastavená rychlost.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Missing Image  Missing Image  Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů nastavíte aktuální rychlost.
Uvolněte plynový pedál.
Poznámka:  Nastavená rychlost se zobrazí na informačním displeji.
Změna nastavené rychlosti
Missing Image  Stiskem přepínače dolů nastavenou rychlost snížíte.
Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.
Poznámka:  Pokud zrychlíte pomocí pedálu plynu, nastavená rychlost se nezmění.Po uvolnění pedálu akcelerátoru vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost.
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image  Nastavenou rychlost zrušíte stisknutím tohoto tlačítka nebo sešlápnutím brzdového pedálu.
Poznámka:  Nastavená rychlost se uloží.
Poznámka:  Systém přeruší svou činnost, jakmile rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o 16 km/h pod nastavenou rychlost.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image  Stisknutím obnovte nastavenou rychlost.
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Po zapnutí systému se rozsvítí kontrolka.