Elektricky ovládané zámky dveří
Ovládání elektrického zámku dveří se nachází na dveřích řidiče.
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.Missing Image  Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře.
Kontrolka zamčení dveří
 Po zamčení dveří se rozsvítí kontrolka na elektrickém zámku dveří. Kontrolka zůstane rozsvícena po dobu pěti minut od vypnutí zapalování.
Blokování spínače zámku dveří
 Pokud elektronicky zamknete vozidlo, elektrický spínač zámku dveří přestane být po 20 sekundách funkční. K obnovení funkce těchto spínačů je nutné odemknout vozidlo dálkovým ovládáním nebo zapnout zapalování.
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání lze použít pouze tehdy, když vozidlo stojí.
Odemykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.Jedno dlouhé bliknutí směrových světel potvrdí, že se vaše vozidlo odemklo.
Poznámka:  Dveře na straně řidiče můžete odemknout klíčem.Pokud dálkové ovládání nefunguje, použijte klíč.
Poznámka:  Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne.Po odemknutí a nastartování vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Přeprogramování funkce odemykání
Funkci odemykání lze naprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.
 Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.
Mezi režimy odemykání můžete také přepínat na informačním displeji.
Centrální zamykání
Missing Image   Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře.Jedno krátké bliknutí směrových světel potvrdí, že se vaše vozidlo zamklo.
Poznámka:  Zamknutí funguje pouze tehdy, jsou-li přední dveře zcela zavřené.
Dvojité zamykání dveří
  POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

 Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř. Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny dveře zavřeny.
Missing Image   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.Tři krátká bliknutí směrových světel potvrdí, že se aktivovalo dvojité zamknutí vozidla.
Poznámka:  Pokud odemknete zadní výklopné dveře, všechny ostatní dveře se centrálně zamknou. Vozidlo je nutné znovu dvojitě zamknout.
Chyba při zamykání
Varuje vás, že nedošlo k uzamknutí vozidla.
Vozidla s poplašným zařízením
Když jednou stisknete tlačítko zamknutí, směrová světla nezablikají, pokud:
 • Jsou otevřené některé boční dveře nebo zadní výklopné dveře.
 • je otevřena kapota;
Pokud do tří sekund znovu stisknete tlačítko na dálkovém ovládání a dveře jsou otevřeny, zazní houkačka.
Vozidla bez poplašného zařízení
Když jednou stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání, směrová světla nezablikají, pokud:
 • Jsou otevřené některé boční dveře nebo zadní výklopné dveře.
Pokud do tří sekund znovu stisknete tlačítko na dálkovém ovládání a dveře jsou otevřeny, zazní houkačka.
Zapnutí/vypnutí signalizace chybného zamknutí
Pokud signalizaci chybného zamknutí vypnete, houkačka ve chvíli, kdy s otevřenými dveřmi stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání, nezazní:
Zapnutí/vypnutí signalizace chybného zamknutí se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Zámky
Stiskněte tlačítko OK.  
Výstraha nespr. zamčení
Stiskněte tlačítko OK.  

Automatické opětovné zamčení
 Pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním, dveře se automaticky znovu zamknou. Zámky dveří a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Automatické odemykání
Automatické odemykání odemkne všechny dveře, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
 • zapalování je zapnuté, zavřeli jste všechny dveře a vozidlo se pohybuje rychlostí vyšší než 20 km/h,
 • vozidlo zastaví a zapalování je vypnuto nebo přepnuto do polohy zapnutého příslušenství,
 • Otevřete dveře řidiče do 10 minut po vypnutí zapalování nebo přepnutí do polohy zapnutého příslušenství.
Zapnutí/vypnutí automatického odemykání
Zapnutí/vypnutí automatického odemykání se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Zámky
Stiskněte tlačítko OK.  
Automatické odemčení
Stiskněte tlačítko OK.  

Zamykání a odemykání dveří zevnitř
K zamknutí nebo odemknutí dveří zevnitř můžete použít ovládání elektrických zámků dveří nacházející se ve dveřích řidiče.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Demontáž krytky cylindrické vložky zámku
 1. Z dálkového ovládání vytáhněte dřík klíče.   Viz   Dálkové ovládání
Missing Image
 1. Dřík klíče zcela zasuňte do příslušného otvoru.
 1. Jemným přitažením směrem k sobě víko cylindrické vložky zámku odjistěte.
 1. Do cylindrické vložky zámku zasuňte dřík klíče.
Zamykání dveří
Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Dvojité zamykání dveří
Dvakrát během tří sekund otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Odemknutí dveří řidiče
Natočte horní část klíče směrem k zadní části vozidla.
Poznámka:  Pokud byly zapnuty dětské bezpečnostní zámky, zatažením za vnitřní kliku dveří se deaktivuje pouze nouzové zamykání, ne však dětský bezpečnostní zámek.Dveře lze otevřít jen vnějším madlem dveří.
Opětovné nasazení krytky cylindrické vložky zámku
Missing Image
 1. Krytku umístěte přes cylindrickou vložku zámku.
 1. Zatlačte krytku dopředu tak, aby se zacvakla na svém místě. Než budete zkoušet posouvat krytku směrem k zádi vozu, ověřte, že je krytka správně nasazena.
Zamykání a odemykání jednotlivých dveří klíčem
Zamykání dveří
Missing Image
V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře zamknout klíčem v zobrazené poloze.
Levá strana
Otočením klíče proti směru hodinových ručiček dveře odemknete.
Pravá strana
Otočením klíče ve směru otáčení hodinových ručiček dveře uzamknete.
Odemykání dveří
V případě poruchy centrálního zamykání odemkněte dveře řidiče a poté jednotlivě odemkněte ostatní dveře zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.
Poznámka:  Pokud jste dveře otevřeli tímto způsobem, bude nutné je zamykat jednotlivě až do provedení opravy centrálního zamykání.