POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
  POZOR:  Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Funkce snímače může být omezena při velkém kontrastu venkovního osvětlení.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém upozorňuje na neúmyslné opuštění jízdního pruhu krátkodobým natočením nebo vibracemi volantu. Systém rozpoznává a sleduje značení jízdních pruhů pomocí kamery umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem.Systém je aktivní pouze při rychlosti vyšší než přibližně 65 km/h.Stav systému si můžete prohlédnout na přístrojovém panelu.
Poznámka:  Systém funguje, pokud lze pomocí kamery rozpoznat alespoň jedno značení jízdního pruhu.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
  • Systém nerozpoznal ani jedno značení jízdního pruhu.
  • Máte zapnuta směrová světla.
  • Otáčíte volantem, prudce zrychlujete nebo intenzivně brzdíte.
  • Rychlost vozidla je nižší než 65 km/h.
  • Aktivoval se protiblokovací brzdový systém, stabilizační systém nebo systém regulace prokluzu.
  • Úzký jízdní pruh.
Systém nemusí zasáhnout do změny jízdního pruhu v těchto situacích:
  • silný vítr,
  • nerovný povrch vozovky,
  • vysoké či nerovnoměrné zatížení,
  • Nesprávný tlak v pneumatikách
Zapínání a vypínání systému
Missing Image
Stiskněte tlačítko na páčce u volantu.
Nastavení systému udržování v jízdním pruhu
Systém disponuje různými nastaveními, které si můžete prohlédnout a upravit na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení. Pokud systém rozpozná klíč MyKey, nastaví režim výstrahy.
Režim výstrahy
Neúmyslné opuštění jízdního pruhu je signalizováno vibracemi volantu.
+Nastavení citlivosti
Intenzitu vibrací volantu můžete nastavit na informačním displeji.
Poznámka:  Na režim Asistence nemá toto nastavení vliv.
Poznámka:  Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Režim asistence
Když systém rozpozná neúmyslné opuštění jízdního pruhu, dočasně natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu.
Poznámka:  Když je aktivní režim asistence a systém zjistí, že během krátké doby nedošlo k žádné aktivitě při řízení (například lehkému držení volantu), upozorní řidiče, aby uchopil volant.
Režim výstrahy a asistence
Když systém rozpozná neúmyslné opuštění jízdního pruhu, dočasně natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu. Pokud vozidlo pokračuje v opouštění jízdního pruhu, aktivuje systém vibrace volantu.
Missing Image
ARežim výstrahy.
BRežim asistence.
Poznámka:  Na obrázku jsou obecně znázorněny zóny pokrytí. Nejsou na něm uvedeny přesné parametry zón.
Zobrazení systému udržování v jízdním pruhu
Missing Image
Když je systém vypnutý, indikátor systému ani značení jízdních pruhů se nezobrazují.
Režim výstrahy
Missing Image
Po zapnutí systému se na informačním displeji zobrazí indikátor a grafické znázornění značení jízdních pruhů. Aktivní varování je znázorňováno tučným značením jízdních pruhů.
Režim asistence
Missing Image
Když systém přepnete do režimu asistence nebo režimu upozornění a asistence, zobrazí se společně se značením jízdních pruhů také šipky. Aktivní zásah je znázorňován dvojitou šipkou.
Varovné a informační kontrolky systému udržování v jízdním pruhu
Pohotovostní kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete a je vybrán režim výstrahy.
Varovná kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete a je vybrán režim asistence nebo režim výstrahy a asistence.
Černobílý informační displej

Směrovka   Stav systému  
Šedá.   Není k dispozici.  
Bílá.   K dispozici.  
Bílá a invertní.   Dočasný zásah do řízení.  
Bílá a blikající.   Dočasný zásah do řízení a vibrace volantu.  

Barevný informační displej

Směrovka   Stav systému  
Šedá.   Není k dispozici.  
Zelená.   K dispozici.  
Oranžová.   Dočasný zásah do řízení.  
Červená.   Dočasný zásah do řízení a vibrace volantu.  

Zprávy systému udržování v jízdním pruhu

Zpráva   Činnost  
Porucha systému udržování pruhu Je nutný servis
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.