Vozidlo můžete zamykat a odemykat pomocí elektrického zámku dveří nebo dálkového ovládání.
Elektricky ovládané zámky dveří
Ovládání elektrického zámku dveří se nachází ve dveřích řidiče a spolujezdce.
Missing Image
AOdemkněte.
BZamkněte.
Kontrolka zamčení dveří
 Po zamčení dveří se rozsvítí kontrolka v obložení všech dveřních oken. Kontrolky zůstanou svítit po dobu 10 minut od vypnutí zapalování.
Blokování spínače zámku dveří
 Pokud elektronicky zamknete vozidlo, elektrický spínač zámku dveří přestane být po 20 sekundách funkční. K obnovení funkce těchto spínačů je nutné odemknout vozidlo dálkovým ovládáním nebo zapnout zapalování. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.Viz   Všeobecné informace
Dálkové ovládání
 Dálkové ovládání lze použít kdykoli.Uvolňovací tlačítko víka zavazadlového prostoru funguje pouze v případě, když je rychlost pohybu vozidla nižší než 8 km/h.
Odemykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka odemknete dveře řidiče. Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund odemknete všechny dveře.Směrová světla zablikají.
Poznámka:  Pokud není dálkové ovládání funkční, odemknete dveře řidiče klíčem.
Poznámka:  Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne.Po odemknutí a nastartování vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Přeprogramování funkce odemykání
Funkci odemykání lze přeprogramovat tak, aby se odemykaly všechny dveře.
 Chcete-li přepnout mezi režimem odemčení dveří řidiče a všech dveří, stiskněte a na tři sekundy podržte zamykací a odemykací tlačítko na dálkovém ovládání. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním. Dveře řidiče se odemykají pouze tehdy, stisknete-li odemykací tlačítko pouze jednou. Režim odemykání všech dveří po jednom stisknutí odemykacího tlačítka odemyká všechny dveře.Režim odemykání se vztahuje na dálkové ovládání a pasivní klíče.Mezi režimy odemykání můžete také přepínat pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Zamykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře.Směrová světla zablikají. Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund potvrďte, že jsou všechny dveře zavřené.Pokud jsou všechny dveře i zavazadlový prostor zamknuté, dveře se znovu zamknou, zazní houkačka a směrová světla bliknou.
Dvojité zamykání dveří
  POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

 Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř. Systém bude fungovat pouze za předpokladu, že jsou všechny dveře řádně zavřené.
Missing Image  Dvěma stisky zamykacího tlačítka během tří sekund vozidlo dvojitě uzamknete a zapnete alarm.
Automatické opětovné zamčení
 Pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním, dveře se automaticky znovu zamknou. Zámky dveří a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Automatické zamykání
Automatické zamykání uzamkne všechny dveře, pokud:
 • všechny dveře jsou zavřené,
 • je zapnuto zapalování;
 • zařadíte jakoukoli rychlost a vozidlo se rozjede,
 • rychlost vozidla překročí hodnotu 20 km/h.
Funkce automatického zamykání se zopakuje, pokud:
 • otevřete a poté zavřete kterékoli dveře při zapnutém zapalování a rychlost vozidla je 15 km/h nebo nižší.
 • rychlost vozidla překročí hodnotu 20 km/h.
Automatické odemykání
Automatické zamykání odemkne všechny dveře, pokud:
 • je zapalování zapnuté, zavřeli jste všechny dveře a vozidla se pohybuje rychlostí vyšší než 20 km/h.
 • vozidlo zastaví a zapalování je vypnuto nebo přepnuto do polohy zapnutého příslušenství,
 • otevřete dveře řidiče do 10 minut po vypnutí zapalování nebo přepnutí do polohy zapnutého příslušenství.
Poznámka:  Dveře se automaticky neodemknou, pokud po vypnutí zapalování a před otevřením řidičových dveří vozidlo elektronicky zamknete.
Povolení nebo zakázání automatického odemykání
Funkci automatického odemykání můžete povolit či zakázat na informačním displeji, případně vám tento úkon provede autorizovaný prodejce. Viz  . 
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Použijte ovládání elektrického zámku dveří nacházející se ve dveřích řidiče a spolujezdce.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Zamykání dveří
Missing Image
V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře zamknout klíčem v zobrazené poloze.
Levá strana
Otočením klíče ve směru otáčení hodinových ručiček dveře uzamknete.
Pravá strana
Otočením klíče proti směru hodinových ručiček dveře odemknete.
Odemykání dveří
V případě poruchy centrálního zamykání odemkněte dveře řidiče a poté jednotlivě odemkněte ostatní dveře zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.
Poznámka:  Pokud jste dveře odemkli tímto způsobem, bude nutné je zamykat jednotlivě, aby se obnovila funkce centrálního zamykání.
Odemčení víka zavazadlového prostoru (pouze kabriolet)
Missing Image
Pokud víko zavazadlového prostoru nelze otevřít, protože je akumulátor vybitý, postupujte následujícím způsobem:
 1. Odsuňte opěradlo levého zadního sedadla stranou.
 1. Zasuňte čepel klíče do příslušné zásuvky.
 1. Otočte klíčem a uvolněte tak víko zavazadlového prostoru.
Otevření víka zavazadlového prostoru
Zevnitř vozidla
Missing Image
Víko zavazadlového prostoru odjistěte stisknutím tlačítka na přístrojové desce.
Zvenčí vozidla
Missing Image
 Stiskněte vnější uvolňovací tlačítko skryté nad registrační značkou.Vozidlo musí být odemknuté nebo se pasivní klíč musí nacházet ve vzdálenosti do 1 m od zavazadlového prostoru.
Dálkovým ovládáním
Missing Image  Otevřete víko zavazadlového prostoru dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund.