POZOR:  Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Nenalévejte chladicí kapalinu do nádrže na kapalinu do ostřikovačů. Pokud ostřikovače vystříknou chladicí kapalinu na čelní sklo, může být výhled řidiče z vozidla omezen.
  POZOR:  Víčko expanzní nádobky chladicí kapaliny povolujte jen u studeného motoru. Vyhnete se tak nebezpečí zranění. Chladicí systém je pod tlakem. Po částečném povolení víčka může vytrysknout stlačená pára či horká kapalina.
  POZOR:  Chladicí kapalinu nedoplňujte nad značku MAX.

Pokud je motor studený, zkontrolujte koncentraci a hladinu chladicí kapaliny motoru v intervalech uvedených v informacích o předepsané údržbě. Viz  Scheduled Maintenance. 
Poznámka:  Ujistěte se, že se hladina chladicí kapaliny v nádržce nachází mezi značkami MINMAX.
Poznámka:  Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší.Hladina může stoupnout nad značku MAX.
Koncentrace chladicí kapaliny by měla být v rozmezí 48 až 50 %, což zajistí, že kapalina zamrzne až v rozmezí teplot -34°C až -37°C. Koncentrace chladicí kapaliny je nutno zkontrolovat refraktometrem. K měření koncentrace chladicí kapaliny nedoporučujeme používat hustoměr ani testovací proužky pro chladicí kapaliny.
Doplňování chladicí kapaliny
  POZOR:  Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, nedolévejte chladicí kapalinu. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Nenalévejte chladicí kapalinu do nádrže na kapalinu do ostřikovačů. Pokud ostřikovače vystříknou chladicí kapalinu na čelní sklo, může být výhled řidiče z vozidla omezen.

Poznámka:  Nepoužívejte zátky proti únikům, těsniva chladicí soustavy ani nespecifikovaná aditiva, jelikož mohou poškodit chladicí nebo vytápěcí systém motoru.Poškození vzniklá nedodržením tohoto pokynu nebudou kryta zárukou poskytovanou na vozidlo.
Poznámka:  Jednotlivé kapaliny určené pro použití v automobilech nejsou zaměnitelné.
Je velmi důležité používat chladicí kapalinu předem naředěnou dle platné specifikace. Jinak hrozí ucpání těsných průchodů v chladicí soustavě motoru. Viz  Capacities and Specifications.  Nesměšujte ve vozidle chladicí kapaliny různých barev a typů. Míchání různých chladicích kapalin nebo použití nesprávné kapaliny může způsobit poškození motoru či součástí chladicí soustavy, na které se nevztahuje Záruka na vozidlo.
Poznámka:  Pokud není předem naředěná chladicí kapalina k dispozici, použijte schválenou chladicí kapalinu naředěnou destilovanou vodou v poměru 1 : 1. Viz  Capacities and Specifications.  Při používání nedeionizované vody vznikají podmínky pro tvorbu usazenin, korozi a ucpávání těsných průchodů v chladicí soustavě.
Poznámka:  Prodávané chladicí kapaliny určené pro všechny značky a modely v některých případech neodpovídají našim specifikacím a mohou způsobit poškození chladicí soustavy.Poškození vzniklá nedodržením tohoto pokynu nebudou kryta zárukou poskytovanou na vozidlo.
Pokud je hladina chladicí kapaliny na značce minima či pod ní, neprodleně doplňte předem naředěnou chladicí kapalinu.
Chcete-li doplnit chladicí kapalinu, postupujte následovně:
 1. Odšroubujte pomalu víko. Při odšroubovávání víka unikne přebytečný tlak.
 1. Doplňte předem naředěnou chladicí kapalinu schválenou dle příslušné specifikace. Viz  Capacities and Specifications. 
 1. Doplňte dostatečné množství předem naředěné chladicí kapaliny až po správnou hladinu.
 1. Nasaďte víko nádržky chladicí kapaliny. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček až na doraz.
 1. Před několika dalšími jízdami u vozidla zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. V případě potřeby doplňte potřebné množství naředěné chladicí kapaliny motoru až po správnou hladinu.
Pokud jste nuceni v průběhu jednoho měsíce doplnit celkem více než 1 L chladicí kapaliny motoru, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Provozováním vozidla s nízkou hladinou chladicí kapaliny motoru hrozí nebezpečí přehřátí a poškození motoru.
V nouzových situacích stačí do chladicí soustavy doplnit větší množství vody, abyste mohli dojet do nejbližšího servisu. V tom případě musí kvalifikovaný pracovník:
 1. vypustit chladicí kapalinu ze systému,
 1. chemicky vyčistit soustavu chlazení,
 1. co nejdříve systém naplnit novou chladicí kapalinou.
Používání pouhé vody bez chladicí kapaliny může způsobit poškození motoru v důsledku koroze, přehřátí nebo zamrznutí.
Jako náhradu chladicí kapaliny nepoužívejte tyto výrobky:
 • etanol,
 • metanol,
 • solný roztok,
 • chladicí kapalinu pro motory smíchanou s nemrznoucí kapalinou s obsahem etanolu nebo metanolu.
Etanol a jiné kapaliny mohou způsobit poškození motoru v důsledku přehřátí nebo zamrznutí.
Nepřidávejte do chladicí kapaliny dodatečné inhibitory ani přísady. Mohou být škodlivé a narušit antikorozní účinek chladicí kapaliny.
Recyklovaná chladicí kapalina
Nedoporučujeme používat recyklovanou chladicí kapalinu, protože dosud není k dispozici schválený postup její recyklace.
Poznámka:  Použitou chladicí kapalinu náležitým způsobem zlikvidujte.
Postupujte dle místně platných předpisů pro recyklaci a likvidaci provozních kapalin automobilů.
Drsné klimatické podmínky
Pokud vozidlo provozujete v extrémně chladném podnebí:
 • Může být nutné zvýšit koncentraci chladicí kapaliny nad 50 %.
 • 60% koncentrace chladicí kapaliny poskytuje lepší ochranu proti zamrzání.Koncentrace chladicí kapaliny nad 60 % oslabuje její vlastnosti působící proti přehřívání a může způsobit poškození motoru.
Pokud vozidlo provozujete v extrémně teplém podnebí:
 • Koncentraci chladicí kapaliny můžete snížit na 40 %.
 • Koncentrace chladicí kapaliny pod 40 % oslabuje její vlastnosti působící proti zamrzání a korozi a může způsobit poškození motoru.
Vozidla provozovaná po celý rok v klimatických podmínkách bez výskytu extrémů by měla za účelem optimální ochrany chladicí soustavy a motoru používat naředěnou chladicí kapalinu.
Výměna chladicí kapaliny
Chladicí kapalinu je nutno měnit v určitých intervalech kilometrového proběhu uvedených v informacích o předepsané údržbě. Doplňte předem naředěnou chladicí kapalinu schválenou dle příslušné specifikace. Viz  Capacities and Specifications. 
Bezpečnostní chlazení
Nouzový režim umožňuje dočasnou jízdu s vozidlem, aniž by došlo k poškození dílů. Nouzová vzdálenost, kterou bude možné ujet, závisí na teplotě okolí a profilu terénu.
Jak nouzové chlazení funguje
Missing Image  Rozsvítí se varovná kontrolka a na informačním displeji se může zobrazit hlášení.
 Pokud motor dosáhne přednastavené teploty, automaticky se přepne do režimu střídavého provozu válců. Každý deaktivovaný válec funguje jako vzduchové čerpadlo, které chladí motor.
Pokud nastane tato situace, vozidlo bude nadále fungovat, avšak:
 • Výkon motoru bude omezený.
 • Klimatizace se vypne.
 Ponecháte-li vozidlo nadále v provozu, teplota motoru poroste a motor se následně zcela vypne. V této situaci bude potřeba k řízení a brzdění vynaložit větší sílu.
Jakmile teplota motoru klesne, můžete jej znovu spustit. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat, aby nevzniklo riziko poškození motoru.
Kdy se aktivuje nouzový režim
  POZOR:  Nouzový režim se používá pouze v mimořádných případech. V nouzovém režimu vozidlo provozujte pouze po nezbytně dlouhou dobu do jeho odstavení na bezpečném místě. Poté jej nechejte urychleně opravit. V nouzovém režimu bude mít vozidlo omezený výkon, nebude schopné udržovat vyšší rychlost a může se nečekaně a bez výstrahy zastavit, přičemž motor ztratí výkon, posilovač řízení a brzd přestane fungovat, takže bude hrozit nebezpečí havárie a vážného zranění.
  POZOR:  Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Vozidlo v nouzovém režimu má k dispozici pouze omezený výkon motoru, proto řiďte opatrně. Vozidlo není schopno udržovat vyšší rychlost a je možné, že motor bude fungovat nedostatečně.
 Uvědomte si, že motor se může automaticky vypnout, pokud hrozí poškození motoru. V této situaci:
 1. Zastavte s vozidlem mimo silnici, jakmile to bude bezpečné, a vypněte motor.
 1. Pokud jste členem asistenčního programu autoklubu, doporučujeme vám obrátit se na smluvní odtahovou službu příslušného autoklubu.
 1. Pokud to není možné, krátce vyčkejte, než motor vychladne.
 1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Pokud je hladina chladicí kapaliny na značce minima či pod ní, neprodleně doplňte předem naředěnou chladicí kapalinu.
 1. Jakmile teplota motoru klesne, můžete jej znovu spustit. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat, aby nevzniklo riziko poškození motoru.
Poznámka:  Další provoz vozidla bez opravy zvyšuje riziko poškození motoru.
Regulace teploty chladicí kapaliny motoru
  POZOR:  Aby nevzniklo riziko havárie či zranění, uvědomte si, že dokud teplota chladicí kapaliny neklesne, rychlost vozidla se může snížit, a vozidlo nebude moci akcelerovat na plný výkon.

Pokud s vozidlem táhnete i přívěs, je vzhledem ke zvýšenému zatížení možné, že se motor vozidla dočasně zahřeje na vyšší teploty, například při zdolávání dlouhého nebo prudkého stoupání s přívěsem za vyšší teploty okolí.
V takovém případě se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru blíží k červenému poli a na informačním displeji se zobrazí hlášení.
Je možné, že zaznamenáte omezení rychlosti vozidla způsobené snížením výkonu motoru za účelem regulace teploty chladicí kapaliny.Vozidlo může přejít do tohoto režimu regulace teploty chladicí kapaliny motoru při vysokých teplotách a vysokém zatížení.Míra omezení rychlosti závisí na zatížení vozidla, procentu stoupání a teplotě okolí. Pokud k omezení dojde, není třeba s vozidlem zastavovat.Můžete pokračovat v jízdě.
V náročných provozních podmínkách se klimatizace někdy automaticky zapíná a vypíná. Motor se tak chrání před přehřátím. Jakmile teplota chladicí kapaliny motoru klesne na běžnou provozní teplotu, klimatizace se zapne.
Pokud ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru celá vstoupí do červeného pole nebo pokud se na informačním displeji zobrazí zpráva o vysoké teplotě chladicí kapaliny či o nutném servisu motoru, učiňte následující:
 1. Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Zatáhněte zcela parkovací brzdu, přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P) nebo neutrálu (N).
 1. Nechejte motor v chodu, dokud se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru nevrátí zpět do normální polohy.Pokud teplota neklesne ani po několika minutách, postupujte podle zbývajících kroků.
 1. Vypněte motor a vyčkejte, až zchladne. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
 1. Pokud je hladina chladicí kapaliny na značce minima či pod ní, neprodleně doplňte předem naředěnou chladicí kapalinu.
 1. Pokud je hladina chladicí kapaliny v pořádku, spusťte znovu motor a pokračujte.