POZOR:  Nesprávná poloha sezení nebo příliš sklopené opěradlo, při kterém dochází k přenesení váhy ze sedáku na opěradlo, může mít za následek špatné vyhodnocení systémem snímání obsazenosti sedadla spolujezdce. Toto chybné vyhodnocení může v případě nehody vést ke zranění, či dokonce smrti. Vždy seďte vzpřímeně a nohy mějte na podlaze.
  POZOR:  Neukládejte předměty do kapsy na mapu v opěradle sedadla ani nezavěšujte předměty na opěradlo, pokud se na předním sedadle spolujezdce nachází dítě. Neumísťujte žádné předměty pod přední sedadlo spolujezdce nebo mezi sedadlo a středovou konzolu. Zkontrolujte kontrolku airbagu spolujezdce, je-li stav airbagu správný. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek střet se snímacím systémem sedadla spolujezdce a zvýšení rizika vážného zranění.
  POZOR:  Jakákoli změna nebo úprava na předním sedadle spolujezdce může mít vliv na funkci systému snímání obsazenosti sedadla spolujezdce. Tím se může podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti.

Tento systém funguje spolu se snímači, které jsou součástí sedadla spolujezdce vpředu a bezpečnostního pásu. Je konstruován tak, aby zjišťoval přítomnost dětské autosedačky a deaktivoval airbag spolujezdce.
Systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce využívá kontrolky stavu airbagu spolujezdce, které se rozsvítí a oznámí, že čelní airbag spolujezdce je buď zapnutý (aktivovaný), nebo vypnutý (deaktivovaný).
Kontrolky se nacházejí na stropní konzole.
Missing Image
Když ve vozidle namontujete dětskou autosedačku orientovanou proti směru jízdy, zkontrolujte, zda svítí kontrolka vypnutého airbagu spolujezdce.
Missing Image
Pokud svítí kontrolka zapnutého airbagu spolujezdce, ze sedadla předního spolujezdce demontujte dětskou autosedačku orientovanou proti směru jízdy.
Poznámka:  Kontrolky stavu airbagu spolujezdce se krátce rozsvítí na dobu po prvním zapnutí zapalování a potvrdí tím svou funkčnost.
Systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce je navržen tak, aby deaktivoval čelní airbag spolujezdce (nesmí se nafouknout), když přední sedadlo spolujezdce není obsazeno.
 • Když systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce deaktivuje airbag spolujezdce (airbag se nenaplní vzduchem), indikátor stavu airbagu spolujezdce rozsvítí kontrolku vypnutí airbagu, která zůstane svítit, aby vám připomněla, že je čelní airbag spolujezdce deaktivován.
 • Pokud nainstalujete dětský zádržný systém proti směru jízdy a indikátor stavu airbagu spolujezdce rozsvítí kontrolku zapnutí airbagu, vozidlo vypněte, demontujte dětský zádržný systém z vozidla a znovu jej namontujte dle pokynů výrobce. Pokud kontrolka stavu airbagu spolujezdce stále svítí ve stavu zapnuto, nemůžete na sedadle spolujezdce vpředu použít dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy. Použijte dětský zádržný systém se systémem ISOFIX proti směru jízdy na zadním sedadle. Ověřte, zda výrobce dětské sedačky uvádí vaše vozidlo jako kompatibilní s dětským zádržným systémem vybaveným systémem ISOFIX. Pokud má dítě hmotnost 9 kg nebo vyšší, můžete na předním sedadle spolujezdce použít také dětskou sedačku montovanou po směru jízdy. Přední sedadlo spolujezdce musíte posunout do polohy co nejvíce vzad.
Systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce je navržen tak, aby aktivoval čelní airbag spolujezdce (smí se nafouknout), kdykoliv systém detekuje, že na předním sedadle spolujezdce řádně sedí dospělá osoba.
 • Když systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce aktivuje čelní airbag spolujezdce (airbag se smí naplnit vzduchem), indikátor stavu airbagu spolujezdce rozsvítí kontrolku zapnutí airbagu a zůstane svítit.
Pokud člověk velikosti dospělé osoby sedí na předním sedadle spolujezdce a zároveň svítí kontrolka vypnutí airbagu, je možné, že osoba nesedí na sedadle správně. V takovém případě:
 • Vypněte motor vozidla a požádejte osobu na sedadle spolujezdce, aby vrátila opěradlo zcela do vzpřímené polohy.
 • Člověk na sedadle spolujezdce by měl sedět vzpřímeně, na středu sedáku, s nohama pohodlně nataženýma.
 • Vozidlo znovu nastartujte a požádejte jej, ať zůstane v této poloze asi dvě minuty. To umožní systému tuto osobu detekovat a aktivovat čelní airbag spolujezdce (airbag se smí naplnit vzduchem).
 • Pokud kontrolka vypnutí airbagu zůstane svítit i poté, doporučte této osobě, aby si sedla na zadní sedadlo.

Cestující   Kontrolka stavu airbagu spolujezdce   Airbag spolujezdce  
Prázdná   OFF: svítí   Odpojeno  
ON: nesvítí  
Dítě   OFF: svítí   Odpojeno  
ON: nesvítí  
Dospělá osoba   OFF: nesvítí   Spuštěno  
ON: svítí  

Poté, co si všichni cestující upravili svá sedadla a zapnuli si bezpečnostní pásy, tak je velmi důležité, aby i nadále správně seděli. Správně usazený cestující sedí vzpřímeně v sedadle, opírá se o opěradlo sedadla a sedí na středu sedáku s nohama pohodlně nataženýma na podlaze. Nesprávný způsob sezení může zvýšit riziko zranění v případě havárie. Pokud například cestující sedí shrbený, leží, je otočen na bok, sedí na sedadle vpředu, naklání se dopředu nebo do stran nebo dá jednu či obě nohy nahoru, nebezpečí zranění při nehodě se značně zvyšuje.
Pokud si myslíte, že indikátor vypnutí airbagu spolujezdce nefunguje správně, zkontrolujte následující:
 • Předměty zaklíněné pod sedadlem.
 • Předměty mezi sedákem sedadla a středovou konzolou.
 • Předměty visící z opěradla sedadla.
 • Předměty uložené v kapse na mapu opěradla.
 • Předměty umístěné na klíně cestujícího.
 • Náklad rušící systém sedadla.
 • Další cestující tlačící nebo tahající za sedadlo.
 • Nohy cestujícího na zadním sedadle spočívající na sedadle nebo tlačící do sedadla.
Výše uvedené podmínky mohou způsobit, že hmotnost správně sedící osoby je nesprávně interpretována systémem snímání obsazenosti sedadla spolujezdce. Osoba na předním sedadle spolujezdce se může jevit těžší nebo lehčí kvůli podmínkám popsaným výše.
Missing Image  Ujistěte se, že systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce funguje správně.   Viz   Snímače nárazu a ukazatel airbagu
Pokud se kontrolka připravenosti airbagu rozsvítí, postupujte následujícím způsobem:
Řidič a dospělý spolucestující by měli zkontrolovat, zda pod předním sedadlem spolujezdce nejsou zaklíněné žádné předměty, nebo zda neruší systém sedadla náklad.
Pokud tam jsou zaklíněné předměty, nebo náklad zasahuje do sedadla, proveďte následující kroky k odstranění překážky:
 • Zastavte vozidlo.
 • Vypněte zapalování vozidla.
 • Řidič a dospělý spolucestující by měli zkontrolovat, zda pod předním sedadlem spolujezdce nejsou zaklíněné žádné předměty, nebo zda náklad nezasahuje do sedadla.
 • Odstraňte případné překážky.
 • Znovu nastartuje vozidlo.
 • Počkejte aspoň dvě minuty a zkontrolujte, zda již zhasla kontrolka připravenosti airbagu.
 • Pokud kontrolka připravenosti airbagu zůstane rozsvícená, může nebo nemusí to být problém systému snímání obsazenosti sedadla spolujezdce.
Nepokoušejte se opravit systém vlastními silami. Vozidlo neprodleně přepravte k autorizovanému prodejci.