POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.
  POZOR:  Funkce snímače může být omezena při velkém kontrastu venkovního osvětlení.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Poznámka:  Systém je funkční při rychlosti nad 64 km/h.
Poznámka:  Systém funguje, pokud lze pomocí kamery detekovat jedno značení jízdního pruhu.
Poznámka:  Pokud je kamera zablokována nebo čelní sklo poškozené či znečištěné, může se stát, že systém nebude fungovat.
Poznámka:  Když je zvolen režim asistence nebo oba režimy a systém detekuje, že během krátké doby nedošlo k žádné aktivitě při řízení, upozorní vás, abyste uchopili volant. Lehké uchopení nebo dotek volantu může systém vyhodnotit jako neuchopení volantu.
Missing Image
Když je tento systém zapnutý a zjistí riziko neúmyslného vybočení z jízdního pruhu, prostřednictvím systému řízení a informačního displeje vás upozorní nebo vám pomůže vozidlo udržet ve správném pruhu. V režimu výstrahy systém upozorňuje řidiče vibracemi volantu. V režimu asistence systém poskytuje asistenci při řízení jemnou úpravou směru jízdy vozidla ke středu jízdního pruhu.
Pokud systém funguje v kombinovaném režimu výstrahy a asistence, nejprve poskytne asistenci řízení jemnou úpravou směru jízdy vozidla ke středu jízdního pruhu následovanou vibracemi volantu, pokud se vozidlo stále nachází mimo značení pruhů.
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:  Nastavení zapnutí a vypnutí systému zůstává uloženo, dokud je ručně nezměníte a pokud není detekován klíč MyKey. Pokud systém detekuje klíč MyKey, přepne do výchozího zapnutého stavu a nastaví režim varování.
Missing Image
Systém zapnete či vypnete stisknutím tlačítka na páčce směrových světel.
Nastavení systému
Systém vám umožňuje změnit následující nastavení; Režim a intenzita. Chcete-li zobrazit nebo seřídit nastavení: Viz  Settings.  Systém uloží poslední známou volbu u každého z těchto nastavení. Nastavení není nutno při každém zapnutí systému znovu upravovat.
Režim: Toto nastavení umožňuje zvolit, která z funkcí systému bude aktivována.
Missing Image
Pouze upozornění – neúmyslné opuštění jízdního pruhu je signalizováno vibracemi volantu.
Missing Image
Pouze asistence – když systém zjistí neúmyslné opuštění jízdního pruhu, natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu.
Missing Image
AUpozornění
BAsistence
Upozornění + asistence – natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu.
Pokud vozidlo i po zásahu systému udržování v jízdním pruhu nadále opouští jízdní pruh, systém spustí vibrace ve volantu.
Poznámka:  Schémata varování a asistence znázorňují obecné pokrytí zón. Neposkytují přesné parametry zón.
Intenzita: Toto nastavení ovlivňuje intenzitu vibrací volantu v režimech Upozornění a Upozornění + Asistence. Na režim Asistence nemá toto nastavení vliv.
 • Nízká
 • Běžná
 • Vysoká
Displej systému
Missing Image
Pokud zapnete systém, na informačním displeji se zobrazí grafika se značením jízdních pruhů.
Poznámka:  Grafika se může lišit v závislosti na přístrojovém panelu dostupném ve vozidle.
Missing Image
Pokud jste aktivovali adaptivní tempomat a následujete vozidlo jedoucí vpředu, objeví se na displeji další grafické prvky.
Když systém vypnete, nebude se značení jízdních pruhů zobrazovat.
Když je systém zapnutý, bude se barva značení jízdních pruhů měnit jako signalizace stavu systému.
Šedá: Znamená, že systém momentálně nemůže poskytovat varování ani zásahy na uvedených stranách. Příčiny mohou být následující:
 • Rychlost vozidla je nižší, než je rychlost aktivace.
 • Směrové světlo je aktivní.
 • Vozidlo provádí dynamický manévr.
 • Na silnici není vyznačeno nebo není patrné značení jízdních pruhů v zorném poli kamery.
 • Kamera je zakrytá nebo nemůže detekovat značení jízdních pruhů kvůli povětrnostním podmínkám, stavu provozu nebo stavu vozidla. Např. kvůli ostrému slunci, stínům, sněžení, hustému dešti nebo mlze, z důvodu jízdy bezprostředně za velkým vozidlem, které blokuje nebo stíní výhled na jízdní pruh, nebo kvůli nedostatečnému osvětlení světlomety.
Další informace naleznete v části Odstraňování problémů.
Zelená: Znamená, že systém je k dispozici nebo je připraven poskytovat varování a zásahy na uvedených stranách.
Žlutá nebo animovaná grafika: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl asistenci či zásah pro udržení v jízdním pruhu.
Červená: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl varování pro udržení v jízdním pruhu.
Funkci systému lze kdykoli dočasně potlačit provedením následujících akcí:
 • Prudkým zabrzděním.
 • Rychlou akcelerací.
 • Použití směrových světel.
 • Úhybným manévrem.
 • Jízdou příliš blízko čarám vymezujícím jízdní pruh.
Řešení problémů

Proč není funkce dostupná (značení jízdních pruhů je šedé), když je značení jízdních pruhů na silnici patrné?  
Rychlost vozidla se nachází mimo provozní rozsah funkce.  
Slunce svítí přímo do čočky kamery.  
Proběhlo rychlé úmyslné opuštění jízdního pruhu.  
Vozidlo se nachází příliš blízko čarám vymezujícím jízdní pruh.  
Jízda zatáčkami vysokou rychlostí.  
K poslednímu varování nebo asistenčnímu zásahu došlo před krátkou chvílí.  
Značení jízdních pruhů je nepřehledné, např. v úseku práce na silnici.  
Došlo k rychlému přejezdu z osvětleného prostředí do temného nebo naopak.  
Došlo k náhlému posunutí značení jízdních pruhů.  
Je aktivní funkce ABS nebo AdvanceTrac™.  
Kamera je zakrytá nečistotami, špínou, mlhou, mrazem nebo vodou na čelním skle.  
Jedete příliš blízko za vozidlem před vámi.  
Došlo k přechodu z úseku bez vyznačeného jízdního pruhu do vyznačeného úseku nebo naopak.  
Na povrchu vozovky stojí voda.  
Značení jízdních pruhů je nezřetelné, např. na betonových silnicích je částečně žluté značení.  
Jízdní pruh je příliš úzký nebo příliš široký.  
Kamera nebyla po výměně čelního skla zkalibrována.  
Jízda po úzkých či nerovných komunikacích.  


Proč se vozidlo nevrací do středu jízdního pruhu podle očekávání v režimu Asistence nebo Asistence + Upozornění?  
Vane silný boční vítr.  
Koruna silnice je příliš široká.  
Nerovný povrch vozovky, koleje, pokleslé krajnice.  
Nerovnoměrný těžký náklad ve vozidle nebo nesprávný tlak v pneumatikách.  
Byla provedena výměna pneumatik nebo proběhlo seřízení zavěšení.