POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Systém nerozpoznává vozidla jedoucí v opačném směru, cyklisty ani zvířata. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při prudkém zrychlování a zatáčení není systém v provozu. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
  POZOR:  Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách může systém selhat nebo fungovat omezeně. Funkci systému může nepříznivě ovlivnit sníh, led, déšť, stříkající voda nebo mlha. Oblast čelní kamery a radaru nesmí být zakryta sněhem ani ledem. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Funkčnost systému se může snížit v situacích, kdy jsou rozpoznávací schopnosti kamery ve vozidle omezeny. Nepříznivý vliv na fungování systému má například (avšak nejen) přímé sluneční záření, slunce těsně nad obzorem, vozidla jedoucí v noci bez osvětlení, netradiční typy vozidel, chodci pohybující se na členitém pozadí, běžci, částečně skrytí chodci nebo chodci, které nelze rozeznat od skupiny chodců. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Systém nedokáže zabránit všem srážkám. Nespoléhejte na to, že by systém mohl nahradit úsudek řidiče, a dodržujte bezpečnou vzdálenost a rychlost.

Použití systému varování před nárazem
Systém je aktivní při rychlostech vyšších než přibližně 5 km/h a funkce detekce chodců je aktivní při rychlostech do 80 km/h.
Missing Image
Systém dokáže na situace, kdy se rychle přibližujete ke stojícímu vozidlu, k vozidlu jedoucímu stejným směrem jako vy nebo k chodci pohybujícímu se v dráze vozidla, reagovat ve třech stupních:
  1. Upozornění
  1. Asistence při brzdění
  1. Aktivní brzdění
Missing Image
Výstraha: při aktivaci bliká vizuální výstraha a zazní výstražný signál.
Asistence při brzdění: Systém pomáhá řidiči snížit rychlost nárazu tím, že připraví brzdovou soustavu na nouzové brzdění. V rámci činnosti systému nedochází k automatickému použití brzd. Když sešlápnete brzdový pedál, může systém aplikovat plnou brzdnou sílu, ačkoliv bude pedál sešlápnut jen mírně.
Aktivní brzdění: Aktivní brzdění se může aktivovat, pokud systém rozpozná bezprostřední riziko srážky. Systém dokáže pomoct řidiči tím, že omezí následky nárazu, nebo srážce dokonce zcela zabrání.
Poznámka:  Pokud jsou varování před nárazem příliš častá nebo odvádí pozornost, lze citlivost systému snížit. Je-li to však možné, doporučujeme používat nejvyšší nastavení citlivosti. Nastavení nižší citlivosti má za následek méně častá a opožděná varování.
Poznámka:  Systém se vypne, pokud funkci AdvanceTrac™ ručně deaktivujete nebo pokud zvolíte Track jízdní režim.
Signalizace a výstraha vzdálenosti
Signalizace a výstraha vzdálenosti je funkce zobrazující grafické znázornění časového odstupu od jiných vozidel jedoucích stejným směrem. Obrazovka signalizace a výstrahy vzdálenosti informačního displeje zobrazuje následující grafiku.
Missing Image
Pokud je časový odstup od vozidla jedoucího vpředu malý, zobrazí se červená vizuální výstraha.
Poznámka:  Signalizace a výstraha vzdálenosti se vypne a grafika se přestane zobrazovat, jakmile se aktivuje adaptivní tempomat.

Rychlost   Citlivost   Obrázky   Vzdálenost   Časový odstup  
100 km/h   Běžná   Šedá   >25 m   >0,9 s  
100 km/h   Běžná   Žlutá   17–25 m   0,6 s – 0,9 s  
100 km/h   Běžná   Červená   <17 m   <0,6 s  

Úprava nastavení asistenta před kolizí
Ovládacími prvky informačního displeje můžete nastavit citlivost varování a upozornění na vzdálenost na jednu ze tří možností.   Viz   Všeobecné informace
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje můžete vypnout upozornění na vzdálenost a funkci signalizace vzdálenosti.   Viz   Všeobecné informace
V případě potřeby můžete aktivní brzdění pomocí ovládacích prvků informačního displeje vypnout.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Aktivní brzdění se automaticky zapne, vždy když spustíte vozidlo.
Zablokované snímače
Missing Image
Pokud se na informačním displeji zobrazí upozornění na zablokovaný snímač nebo kameru, znamená to, že je signál radaru nebo obraz kamery zablokován nějakou překážkou. Radarový snímač se nachází na straně řidiče za maskou poblíž spodní mřížky chladiče. Je-li radar zablokován, systém varování před nárazem nedokáže rozpoznat vozidla jedoucí před vámi, a nebude tedy fungovat. Je-li zablokována čelní kamera, nereaguje systém varování před nárazem na chodce a stojící vozidla a funkčnost systému varování před jedoucími vozidly je omezena. V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení tohoto upozornění a postupy k nápravě situace.

Příčina   Činnost  
Povrch radaru na mřížce je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.   Očistěte povrch mřížky před radarem nebo odstraňte překážející předmět.  
Na displeji se nadále zobrazuje zpráva, i když je povrch radaru na mřížce čistý.   Vyčkejte určitou dobu. Může několik minut trvat, než radar zjistí, že byla překážka odstraněna.  
Signály radaru jsou rušeny prudkým deštěm, stříkající vodou, sněhem nebo mlhou.   Systém varování před nárazem se dočasně vypne. Jakmile se podmínky zlepší, měl by se systém po krátké chvíli opět zapnout.  
Signály radaru mohou být rušeny rozvířenou vodou, sněhem nebo ledem na povrchu silnice.   Systém varování před nárazem se dočasně vypne. Jakmile se podmínky zlepší, měl by se systém po krátké chvíli opět zapnout.  
Z důvodu čelní srážky je radar chybně seřízen.   Obraťte se na autorizovaného prodejce a nechte prověřit řádnou funkčnost a dosah radaru.  
Čelní sklo je v místě kamery znečištěné nebo je na něm nějaká překážka.   V místě kamery očistěte vnější plochu čelního skla.  
Čelní sklo je v místě kamery čisté, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Vyčkejte určitou dobu. Může několik minut trvat, než kamera zjistí, že byla překážka odstraněna.  

Poznámka:  Z důvodu zajištění řádné funkčnosti systému je nutné, aby měla kamera jasný výhled na vozovku. Jakékoliv poškození čelního skla v oblasti kamery je potřeba opravit.
Poznámka:  Pokud dojde k nárazu do přední části vozidla nebo k poškození této oblasti, může se oblast snímání změnit. Může tak docházet k vynechání nebo k falešným detekcím vozidel. Obraťte se na autorizovaného prodejce a nechte prověřit řádnou funkčnost a dosah radaru.
Poznámka:  Pokud systém detekuje nadměrnou teplotu v místě kamery nebo bude mít podezření na chybné seřízení snímače, zobrazí se na informačním displeji zpráva upozorňující na dočasnou nedostupnost snímače. Pokud jsou provozní podmínky správné, zpráva se deaktivuje. Například pokud se teplota v okolí snímače sníží nebo pokud se snímač úspěšně automaticky nakalibruje.