V této nabídce můžete zobrazit a upravit nastavení mnoha systémových funkcí. Doplňková nastavení zobrazíte přetažením po obrazovce doleva nebo doprava.
Zvuk

Nastavení zvuku  
Obnovit vše
Vrací nastavení zvuku na tovární hodnoty.  
Výšky
Upravuje úroveň vysokých frekvencí.  
Stř. Rozsah
Upravuje úroveň středních frekvencí.  
Hloubky
Upravuje úroveň nízkých frekvencí.  
Balance/Fade
Upravuje zvukové poměry mez bočními stranami či mezi přední a zadní částí.  
Adaptivní hlasitost
Nastavuje intenzitu, o kterou hlasitost audiosoustavy vzrůstá s rychlostí vozidla, nebo tuto funkci vypíná.  
DSP occupancy
Upravuje zvuk s ohledem na rozmístění posluchačů ve vozidle.  
Sound settings
Stereo
(Je-li ve výbavě)  
Surround

U vozidla nemusí být dostupné všechny tyto funkce.
Přehrávač médií
Toto tlačítko je k dispozici v případě, že jako aktivní zvukový zdroj funguje Bluetooth Stereo nebo USB zařízení. Stisknutím tlačítka máte možnost přístupu k následujícím volbám určeným výlučně pro aktivní zařízení.

Položka nabídky   Postup a popis  
Rychlost podcastu
U některých zařízení USB může systém SYNC 3 upravit rychlost přehrávání podcastů. Pokud se podcast přehrává, můžete si zvolit:  
Pomalejší
Normal
Faster
Audiobook playback speed
U některých zařízení USB může systém SYNC 3 upravit rychlost přehrávání audioknih. Pokud se audiokniha přehrává, můžete si zvolit:  
Pomalejší
Normal
Faster
Cover Art priority
Media Player
Zobrazování obrázků alb z hudebních souborů zařízení. Pokud obrázek alba není na zařízení k dispozici, vyvolá se z databáze Gracenote.  
Gracenote®
Obrázek alba vyvolaný z databáze Gracenote se používá k hudebním souborům. Tento obrázek přepíše obrázek alba obsažený ve vašem zařízení.  
Správa databáze Gracenote®
Zapíná a vypíná Gracenote®, pro zobrazení metadat – žánru, interpreta a alba.  
Gracenote® database info
Slouží k zobrazení úrovně verze databáze Gracenote.  
Device information
Toto umožňuje zobrazit výrobní a typové číslo vašeho multimediálního zařízení.  
Aktualizovat index médií
Vymaže uložené informace o médiích za účelem reindexace.  

Hodiny
K nastavení času použijte tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů na bočních stranách obrazovky. Šipkami vlevo se nastavují hodiny, šipkami vpravo minuty. Poté můžete zvolit dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM).

Položka nabídky   Postup a popis  
Clock format
Vyberte způsob zobrazení času.  
Auto time zone update
Pokud je funkce aktivní, hodiny se přizpůsobují změnám časových pásem.   Tato funkce je k dispozici pouze u vozidel s navigací.  
Reset clock to GPS time
Pokud je funkce zvolena, hodiny vozidla se nastaví na čas satelitů GPS.  

Systém automaticky ukládá veškeré aktualizace nastavení.
Bluetooth
Stisknutím tohoto tlačítka máte možnost přístupu k následujícímu:

Položka nabídky   Činnost  
Bluetooth
Zap.
Vyp.

Ke spárování se zařízením vybaveným funkcí Bluetooth musíte aktivovat Bluetooth.
Postup párování zařízení s Bluetooth je shodný jako při párování telefonu. Viz párování zařízení v Nastavení telefonu – informace o párování zařízení a dostupné volby.
Telefon
Před používáním funkcí v režimu handsfree si nejprve se systémem spárujte mobilní telefon s rozhraním Bluetooth.
Zapněte si na přístroji Bluetooth, aby mohlo proběhnout spárování. V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.
Telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Pair phone

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Upozornění vás vyzve, abyste na telefonu hledali značku vozidla.
 1. Zvolte model vozidla, který se zobrazil na telefonu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo na místním webu společnosti Ford.
Nebo také telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Pair phone
Poté vyberte možnosti:  
Najít další zařízení Bluetooth

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Na dotykové obrazovce zvolte název telefonu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo navštivte internetové stránky.
Ostatní funkce, jako je psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu.
Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo na místním webu společnosti Ford.
Po spárování zařízení můžete nastavit následující volby.

Položka nabídky   Postup a popis  
Zobrazit zařízení
Poté si můžete zvolit:  
Add device
Můžete přidat zařízení vybavené funkcí Bluetooth podle kroků v předchozí tabulce.  
Můžete si zvolit telefon klepnutím na název telefonu na obrazovce. Poté máte následující možnosti:  
Connect
V závislosti na statusu zařízení můžete vybrat některou z voleb pro interakci se zvoleným zařízením.  
Disconnect
Nastavit jako primární
Toto zařízení si můžete zvolit za své přednostní zařízení.  
Delete
Vyřazuje vybrané zařízení ze systému.  

Stisknutím ikony informací vedle názvu zařízení zobrazíte informace o telefonu a zařízení.

Položka nabídky   Postup a popis  
Správa kontaktů
Poté si můžete zvolit:  
Automatické stažení kontaktů
Aktivací této volby dovolíte systému SYNC 3, aby si pravidelně stahoval váš telefonní seznam a aktualizoval seznam kontaktů.  
Seřadit podle:
Vyberte si, v jakém pořadí se mají zobrazovat vaše kontakty. Můžete zvolit:  
Jméno
Příjmení
Opětovně stáhnout telefonní seznam
Výběrem této volby si znovu ručně stáhnete telefonní seznam.  
Odstranit telefonní seznam
Výběrem této volby vymažete seznam kontaktů stažený do vozidla. Smazáním seznamu ve vozidle nevymažete seznam kontaktů v připojeném telefonu.  


Položka nabídky   Postup a popis  
Phone Ringtone selection
Poté si můžete zvolit:  
Žádné vyzvánění
Při příchozím hovoru do telefonu se neozve žádný vyzváněcí tón.  
Použít vyzvánění telefonu
Při příchozím hovoru zazní aktuálně zvolený vyzváněcí tón. Tato volba není k dispozici pro všechny telefony. Pokud je tato volba k dispozici, jedná se o výchozí nastavení.  
Můžete si také vybrat jeden ze tří dostupných vyzváněcích tónů.  


Položka nabídky   Postup a popis  
Textové zprávy
Poté si můžete zvolit:  
Textové zprávy
Můžete si vybrat, že tuto volbu zapnete nebo vypnete.  
Žádné upozornění (ticho)
Při příchozí zprávě hovoru do telefonu se neozve žádný tón.  
Můžete si také vybrat jeden ze tří dostupných oznamovacích tónů.  
Čtení
Pokud je funkce aktivní, uslyšíte při příchodu nové zprávy hlasové upozornění.  

Můžete také aktivovat a deaktivovat následující volby:

Položka nabídky   Postup a popis  
Ztlumit zvuk v režimu Soukromí
Pokud je funkce aktivní, audiosoustava vozidla (např. rádio či aplikace) je po dobu trvání telefonního hovoru ztlumená, a to i když je telefonní hovor v režimu soukromí.  
Roaming Warning
Pokud je funkce aktivní, při pokusu o telefonní hovor se zobrazí upozornění, že je telefon v roamingovém režimu.  
Oznámení o vybité baterii
Pokud je funkce aktivní, při blížícím se vybití baterie telefonu se zobrazí zpráva.  

Nouzová asistence
Aktivace nouzového asistenta
Poznámka:  K využití této funkce je nutný mobilní telefon vybavený funkcí Bluetooth a připojením k systému SYNC3.
Za účelem aktivace nouzového asistenta z obrazovky nastavení zvolte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Nouzová asistence   Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do obrazovky nastavení této funkce. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout pohybem posuvníku.  

Pohybem posuvníku tuto funkci zapnete.
Kontakty v telefonním seznamu si můžete nastavit pro účely rychlého nouzového vytáčení.
Nastavení nouzových kontaktů
Ověřte si, že se telefonní seznam z telefonu stáhl do systému SYNC3.
Na obrazovce nastavení zvolte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Nouzová asistence   Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do obrazovky nastavení této funkce.  
Nastavit tísňové kontakty
Jakmile se tato volba objeví na obrazovce, zvolte ji.  


Položka nabídky   Postup a popis  
Zvolte kontakt   Vyberte tuto volbu v <Emergency contact 1> (nouzový kontakt 1).  

Kontakty v telefonním seznamu se vypíšou na obrazovce. Zvolte kontakt, který chcete nastavit jako nouzový. Stejným způsobem nastavíte nouzový kontakt 2. Celkem lze nastavit dva nouzové kontakty.
Poznámka:  Poté, co systém SYNC3 zkusí spojit nouzový hovor, objeví se na dotykové obrazovce tlačítko Nouzový kontakt. Volání na kontakt přes telefon s funkcí Bluetooth zahájíte stisknutím tlačítka.
Poznámka:  Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, v průběhu nouzové asistence se na obrazovce zobrazí mapa s aktuální informací o ulici.
Rádio
Toto tlačítko je k dispozici v případě, že zdroj autorádia (AM, FM nebo DAB) je aktivní zdroj médií. Stisknutím tohoto tlačítka máte možnost přístupu k následujícím funkcím:

Položka nabídky   Postup a popis  
Text rádia
Tato funkce je k dispozici v případě, že autorádio FM nebo DAB je váš aktivní zdroj médií. Po aktivaci této funkce budete mít k dispozici text rádia na displeji systému.  
Automatické předvolby (AST)
Obnovit  
Výběrem této volby uložíte šest stanic s nejsilnějším signálem v aktuálním umístění do poslední paměti předvoleb aktuálně naladěných zdrojů.  
Můžete rovněž zapnout či vypnout následující:   Služba přelaďování  
Alternativní frekvence  
Regionální  
Aktuální  
Viz   Zábava.   

Navigace
Preference mapy

Položka nabídky   Postup a popis  
Map preferences
Poté zvolte některou z následujících možností:  
3D model města
Když je tato funkce aktivní, systém ukazuje trojrozměrně vykreslené budovy.  
Breadcrumbs
Pokud je funkce aktivní, automobilem již ujetá trasa se zobrazí zvýrazněná bílými tečkami.  
POI icons
Pokud tuto funkci zapnete, na navigační mapě se zobrazí až 3 ikony bodů zájmu (POI).  
Pokud je tato funkce aktivní, můžete si vybrat ikony, které chcete zobrazit, volbou:  
Vybrat body zájmu

Preference trasy

Položka nabídky   Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy  
Route preferences
Poté zvolte některou z následujících možností:  
Preferred route
Systém zobrazí vybraný typ trasy.  
Shortest
Fastest
Eco
Vždy použít trasu ___
Slouží k vynechání volby trasy při programování cíle. Systém vypočítá pouze jednu trasu na základě vašeho upřednostňovaného nastavení trasy.  
Automaticky najít parkovací místo
Systém hledá a zobrazuje možné lokality pro parkování, už když se přibližujete k cíli.  
Eco time penalty
Můžete vybrat výši nákladů pro vypočítanou úspornou trasu. Čím vyšší je nastavení, tím delší je přidělený čas jízdy.  
Dynamická navigace
Zapnout či vypnout vyhodnocování dopravních informací v systému při plánování trasy. Systém dokáže nalézt rychlejší cestu na základě informací o intenzitě dopravních toků nebo zjistit překážku průjezdnosti komunikace a nalézt případnou objízdnou trasu (pokud je k dispozici TMC).  

Preference pro navigaci

Položka nabídky   Postup a popis  
Navigation preferences
Guidance prompts
Můžete si nastavit, jakým způsobem vás systém má upozorňovat.   Poté zvolte některou z následujících možností:  
  Hlas a zvuková upozornění  
 
Voice only
 
Chimes only
Nebezpečné místo
 
Pouze grafika
  Vizuální a zvuková upozornění  

Mobile Apps
Můžete aktivovat ovládání kompatibilních mobilních aplikací, které běží na vašem mobilním zařízení s Bluetooth či USB. Pro aktivaci mobilních aplikací systém vyžaduje souhlas uživatele se stahováním údajů a aktualizací z internetových serverů, k čemuž využívá internetové připojení připojeného zařízení.
Připojená zařízení odesílají data do sídla společnosti Ford v USA. Mezi přenášené údaje patří například kód VIN, číslo jednotky systému, anonymní statistiky o využití systému a ladicí informace. Všechna data jsou při komunikaci šifrována. Aktualizace se mohou stahovat automaticky.
Poznámka:  Některé mobilní aplikace nejsou se systémem kompatibilní.
Poznámka:  Internetová komunikace je zpoplatněna běžnými poplatky. Společnost Ford není zodpovědná za žádné poplatky, které vám může operátor naúčtovat za data přijatá či odeslaná vozidlem prostřednictvím připojeného zařízení. Mezi takovéto poplatky patří i dodatečné náklady související s připojením k síti v jiné zemi (roamingový režim).

Položka nabídky   Postup a popis  
Mobilní aplikace
Aktivujte či deaktivujte používání mobilních aplikací v systému.   Deaktivace mobilních aplikací v nabídce nastavení vypne též automatické aktualizace a používání mobilních aplikací v systému.  
Jakmile jsou mobilní aplikace aktivovány, máte následující možnosti:  
Aktualizovat mobilní aplikace
Informuje o aktuálním stavu aktualizací aplikací, které jsou k dispozici.  
Existují tři možné stavy:  
Je nutná aktualizace   Aktuální verze   Aktualizace mobilních aplikací…  
Systém zjistil, že je nutné provést aktualizaci nové aplikace, nebo je vyžadována aktualizace obecných oprávnění.   Aktualizace není zapotřebí.   Systém se pokouší o stažení aktualizace.  
Vyžádat aktualizaci   Toto tlačítko zvolte, pokud je třeba aktualizace a vy si ji chcete vyžádat ručně. Například pokud je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti Wi-Fi.  
Všechny aplikace
Udělte nebo odeberte oprávnění ke všem aplikacím zároveň.  
V těchto volbách mohou být zahrnuty také aktivní aplikace.   Udělte nebo odeberte jednotlivé aplikaci konkrétní oprávnění. Oprávnění pro aplikace se řadí do skupin. Stisknutím informační ikony knihy uvidíte, které signály každá skupina obsahuje.  

Poznámka:  Společnost Ford není zodpovědná za žádná poškození či únik soukromých informací vyplývajících z použití aplikace ani za předání údajů o vozidlech, k jejichž předání do aplikace jste společnosti Ford dali souhlas.
Obecné pokyny
Můžete zobrazit a upravit nastavení systému, hlasových funkcí a také nastavení telefonu, navigace a bezdrátového připojení.

Položka nabídky  
Language
Zobrazí se seznam dostupných jazyků na dotykové obrazovce.  
Distance
Můžete vybrat zobrazení v kilometrech nebo mílích.  
Temperature
Můžete vybrat zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.  
Touchscreen button beep
Můžete nastavit, aby systém potvrzoval volby provedené prostřednictvím dotykové obrazovky pípnutím.  
Automatické aktualizace systému
Jakmile tuto volbu aktivujete, systém se automaticky aktualizuje v případě, že je k dispozici internetové připojení pomocí sítě Wi-Fi či mobilního internetu.  
O systému SYNC
Informace týkající se systému a jeho softwaru.  
Licence softwaru
Dokumentace softwarové licence pro systém.  
Master reset
Můžete obnovit výchozí nastavení z výroby. Při tom dojde k vymazání všech osobních nastavení a osobních dat.  

Wi-Fi
Můžete nastavit následující:

Položka nabídky   Postup a popis  
Wi-Fi
Aktivujte tuto volbu připojení k Wi-Fi za účelem aktualizací softwaru systému.  
Zobrazit dostupné sítě
Získáte seznam dostupných sítí Wi-Fi v rozmezí.  
Kliknutím na síť obsaženou v seznamu se k ní můžete připojit nebo od ní odpojit. Systém může před připojením vyžadovat bezpečnostní kód.  
Když kliknete na informační tlačítko vedle sítě, zobrazí se podrobnější informace o síti, např. síla signálu, stav připojení a typ zabezpečení.  
Oznámení o dostupné síti Wi-Fi
Systém vás upozorňuje, když je vozidlo zaparkováno, síť Wi-Fi je v dosahu, avšak systém SYNC už není připojen.  

Vozidlo
Poznámka:  U vozidla nemusí být všechny tyto funkce dostupné.
Kód tlačítek na dveřích (je-li k dispozici)
Tímto tlačítkem přidáte nebo vymažete osobní kód tlačítek na dveřích. Před přidáním či vymazáním osobního kódu nejprve musíte zadat pětimístný tovární kód. Tento kód najdete na kartě majitele v odkládací schránce nebo jej získáte od autorizovaného prodejce.
Nastavení kamery (je-li k dispozici)
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení kamery
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Rear camera delay
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout pomocí jezdce   Pokud je tato volba zapnutá, záběr kamery pro zpětný výhled se zobrazí krátce poté, co zařadíte jízdu vpřed.  
Aktivní parkování
Funkci parkovacího asistenta máte možnost zapnout a vypnout z obrazovky kamery pro zpětný výhled.  

Viz   Zadní kamera
Displej
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Vypnutí displeje
Obrazovka zčerná a nezobrazuje nic. Chcete-li obrazovku opět zapnout, poklepejte na ni.  
Brightness
Slouží k nastavení většího nebo menšího jasu displeje. Toto nastavení je odděleno od nastavení prováděného prostřednictvím přístrojového panelu.  
Režim
Můžete vybrat tyto možnosti:  
Automaticky
Obrazovka se automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem v závislosti na hladině venkovního osvětlení.  
Den
Obrazovka zobrazuje se světlým pozadím, pro zvýraznění sledování ve dne.  
Noc
Obrazovka zobrazuje s tmavším pozadím, aby usnadnila sledování v noci.  
Automatické stmívání
Pokud tuto funkci aktivujete, jas zobrazení se bude automaticky regulovat v závislosti na podmínkách okolního osvětlení.  

Hlasové ovládání

Položka nabídky   Postup a popis  
Pokročilý režim
Pokud tuto funkci aktivujete, odstraní se dodatečné hlasové pokyny a potvrzení.  
Potvrzení telefonu
Pokud tuto funkci aktivujete, systém si před započetím hovoru u vás ověří jméno kontaktu.  
Voice command list
Pokud tuto funkci aktivujete, systém zobrazí seznam dostupných hlasových příkazů, když je stisknuto tlačítko hlasového ovládání.  

Režim pro obsluhu
Režim pro obsluhu slouží k zamykání systému. Žádné informace nejsou k dispozici, dokud systém neodemknete pomocí správného kódu PIN.
Když zvolíte režim pro obsluhu, vyskočí zpráva, která vás informuje, že k aktivaci či deaktivaci režimu pro obsluhu je třeba zadat čtyřmístný kód. Můžete si zvolit a použít jakýkoli kód PIN, avšak stejný kód PIN musíte použít i k deaktivaci režimu pro obsluhu. Systém vás požádá o zadání kódu.
Poznámka:  Pokud se systém zamkne a potřebujete kód PIN resetovat, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Chcete-li aktivovat režim pro obsluhu, zadejte zvolený kód PIN. Systém vás poté požádá o potvrzení kódu PIN – jeho nové zadání. Systém se poté uzamkne.
Chcete-li systém odemknout, zadejte shodný kód PIN. Systém se znovu připojí k vašemu telefonu a všechny vaše volby budou opět dostupné.