POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.
  POZOR:  U vozidel se systémem Auto-Start-Stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

U stojícího vozidla systém vypne motor, aby snížil spotřebu paliva a tvorbu zplodin CO2. Jakmile se budete chtít opět rozjet, motor se znovu spustí.
Poznámka:  Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka automatického systému start-stop.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory.  Kontrolka bliká žlutě a zobrazí se výzva, aby řidič provedl nějakou činnost.   Viz   Informační hlášení.  Pokud svítí šedá kontrolka, není systém k dispozici.
Použití systému Auto-Start-Stop
  POZOR:  Než opustíte vozidlo, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P).

Zastavení motoru
 1. Uvolněte plynový pedál.
 1. Zastavte vozidlo se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D).
 1. Brzdový pedál držte stále sešlápnutý.
Poznámka:  Motor se rovněž vypne, když je řadicí páka v parkovací poloze (P) nebo neutrál (N), a to bez ohledu na polohu brzdového pedálu.
Opětovné nastartování motoru
Uvolněte brzdový pedál, sešlápněte pedál akcelerátoru nebo přesuňte volicí páku do polohy jízdy vpřed (D), zpátečky (R) nebo sportovního režimu (S).
Omezení použití
Za určitých okolností se motor nemusí zastavit, například:
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.
 • Motor je studený.
 • z důvodu udržení klimatu v interiéru,
 • Akumulátor vozidla je téměř vybitý.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Za jízdy došlo k otevření dveří řidiče.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Volicí páka se nachází v poloze sportovního režimu (S) nebo zpátečky (R).
 • Jsou natočena kola.
Za určitých okolností se motor může znovu spustit, například:
 • Z důvodu udržení klimatu v interiéru, např. funkce klimatizace.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.
 • Jsou otevřené dveře řidiče.
Zapínání a vypínání systému
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Missing Image  Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu.
Poznámka:  Pokud systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává neaktivní po dokončení cyklu zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:  Systém nemusí fungovat, necháte-li při vypnutém zapalováním připojeny elektrické spotřebiče, které mohou vybíjet akumulátor.